خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : داستان هفت خوان اسفندیار‬ – خوان هفتم

چنین گفت فردوسی پاکزاد : داستان هفت خوان اسفندیار‬ – خوان هفتم

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

داستان هفت خوان اسفندیار‬

 خوان هفتم

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫
‫‫‫‫‫‫‫چو یک پاس بگذشت از تیره شب‬
‫به پیش اندر آمد خروش جلب‬
‫بخندید بر بارگی شاه نو‬
‫ز دم سپه رفت تا پیش رو‬
‫سپهدار چون پیش لشکر کشید‬
‫یکی ژرف دریای بیبن بدید‬
‫هیونی که بود اندران کاروان‬
‫کجا پیش رو داشتی ساروان‬
‫همی پیش رو غرقه گشت اندر آب‬
‫سپهبد بزد چنگ هم در شتاب‬
‫گرفتش دو ران بر گشیدش ز گل‬
‫بترسید بدخواه ترک چگل‬
‫بفرمود تا گرگسار نژند‬
‫شود داغ دل پیش بر پای بند‬
‫بدو گفت کای ریمن گرگسار‬
‫گرفتار بر دست اسفندیار‬
‫نگفتی که ایدر نیابی تو آب‬
‫بسوزد ترا تابش آفتاب‬
‫چرا کردی ای بدتن از آب خاک‬
‫سپه را همه کرده بودی هلاک‬
‫چنین داد پاسخ که مرگ سپاه‬
‫مرا روشناییست چون هور و ماه‬
‫چه بینم همی از تو جز پایبند‬
‫چه خواهم ترا جز بلا و گزند‬
‫سپهبد بخندید و بگشاد چشم‬
‫فرو ماند زان ترک و بفزود خشم‬
‫بدو گفت کای کم خرد گرگسار‬
‫چو پیروز گردم من از کارزار‬
‫به رویین دژت بر سپهبد کنم‬
‫مبادا که هرگز بتو بد کنم‬
‫همه پادشاهی سراسر تراست‬
‫چو با ما کنی در سخن راه راست‬
‫نیازارم آن را که فرزند تست‬
‫هم آن را که از دوده پیوند تست‬
‫چو بشنید گفتار او گرگسار‬
‫پرامید شد جانش از شهریار‬
‫ز گفتار او ماند اندر شگفت‬
‫زمین را ببوسید و پوزش گرفت‬
‫بدو گفت شاه آنچ گفتی گذشت‬
‫ز گفتار خامت نگشت آب دشت‬
‫گذرگاه این آب دریا کجاست‬
‫بباید نمودن به ما راه راست‬
‫بدو گفت با آهن از آبگیر‬
‫نیابد گذر پر و پیکان تیر‬
‫تهمتن فروماند اندر شگفت‬
‫هماندر زمان بند او برگرفت‬
‫به دریای آب اندرون گرگسار‬
‫بیامد هیونی گرفته مهار‬
‫سپهبد بفرمود تا مشگ آب‬
‫بریزند در آب و در ماهتاب‬
‫به دریا سبکبار شد بارگی‬
‫سپاه اندر آمد به یکبارگی‬
‫چو آمد به خشکی سپاه و بنه‬
‫ببد میسره راست با میمنه‬
‫به نزدیک رویین دژ آمد سپاه‬
‫چنان شد که فرسنگ ده ماند راه‬
‫سر جنگجویان به خوردن نشست‬
‫پرستنده شد جام باده به دست‬
‫بفرمود تا جوشن و خود و گبر‬
‫ببردند با تیغ پیش هژبر‬
‫گشاده بفرمود تا گرگسار‬
‫بیامد به پیش یل اسفندیار‬
‫بدو گفت کاکنون گذشتی ز بد‬
‫ز تو خوبی و راست گفتن سزد‬
‫چو از تن ببرم سر ارجاسپ را‬
‫درخشان کنم جان لهراسپ را‬
‫چو کهرم که از خون فرشیدورد‬
‫دل لشکری کرد پر خون و درد‬
‫دگر اندریمان که پیروز گشت‬
‫بکشت از دلیران ما سی و هشت‬
‫سرانشان ببرم به کین نیا‬
‫پدید آرم از هر دری کیمیا‬
‫همه گورشان کام شیران کنم‬
‫به کام دلیران ایران کنم‬
‫سراسر بدوزم جگرشان به تیر‬
‫بیارم زن و کودکانشان اسیر‬
‫ترا شاد خوانیم ازین گر دژم‬
‫بگوی آنچ داری به دل بیش و کم‬
‫دل گرگسار اندران تنگ شد‬
‫روان و زبانش پر آژنگ شد‬
‫بدو گفت تا چند گویی چنین‬
‫که بر تو مبادا به داد آفرین‬
‫همه اختر بد به جان تو باد‬
‫بریده به خنجر میان تو باد‬
‫به خاک اندر افگنده پر خون تنت‬
‫زمین بستر و گرد پیراهنت‬
‫ز گفتار او تیر شد نامدار‬
‫برآشفت با تنگدل گرگسار‬
‫یکی تیغ هندی بزد بر سرش‬
‫ز تارک به دو نیم شد تا برش‬
‫به دریا فگندش هماندر زمان‬
‫خور ماهیان شد تن بدگمان‬
‫وزان جایگه باره را بر نشست‬
‫به تندی میان یلی را ببست‬
‫به بالا برآمد به دژ بنگرید‬
‫یکی ساده دژ آهنین باره دید‬
‫سه فرسنگ بالا و پهنا چهل‬
‫بجای ندید اندر او آب و گل‬
‫به پهنای دیوار او بر سوار‬
‫برفتی برابر بروبر چهار‬
‫چو اسفندیار آن شگفتی بدید‬
‫یکی باد سرد از جگر برکشید‬
‫چنین گفت کاین را نشاید ستد‬
‫بد آمد به روی من از راه بد‬
‫دریغ این همه رنج و پیکار ما‬
‫پشیمانی آمد همه کار ما‬
‫به گرد بیابان همه بنگرید‬
‫دو ترک اندران دشت پوینده دید‬
‫همی رفت پیش اندرون چار سگ‬
‫سگانی که گیرند آهو به تگ‬
‫ز بالا فرود آمد اسفندیار‬
‫به چنگ اندرون نیزه ی کارزار‬
‫بپرسید و گفت این دژ نامدار‬
‫چه جایت و چندست بر وی سوار‬
‫ز ارجاسپ چندی سخن راندند‬
‫همه دفتر دژ برو خواندند‬
‫که بالا و پهنای دژ را ببین‬
‫دری سوی ایران دگر سوی چین‬
‫بدو اندرون تیغ زن سی هزار‬
‫سواران گردنکش و نامدار‬
‫همه پیش ارجاسپ چون بنده اند‬
‫به فرمان و رایش سرافگنده اند‬
‫خورش هست چندانک اندازه نیست‬
‫به خوشه درون بار اگر تازه نیست‬
‫اگر در ببندد به ده سال شاه‬
‫خورش هست چندانک باید سپاه‬
‫اگر خواهد از چین و ماچین سوار‬
‫بیابد برش نامور صد هزار‬
‫نیازش نیابد به چیزی به کس‬
‫خورش هست و مردان فریادرس‬
‫چو گفتند او تیغ هندی به مشت‬
‫دو گردنکش ساده دل را بکشت‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*