خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : داستان هفت خوان اسفندیار‬ – خوان ششم

چنین گفت فردوسی پاکزاد : داستان هفت خوان اسفندیار‬ – خوان ششم

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

داستان هفت خوان اسفندیار‬

 خوان ششم

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫
‫‫‫‫‫‫ازان پس بفرمود تا گرگسار‬
‫بیامد بر نامور شهریار‬
‫بدادش سه جام دمادم نبید‬
‫می سرخ و جام از گل شنبلید‬
‫بدو گفت کای بد تن بدنهان‬
‫نگه کن بدین کردگار جهان‬
‫نه سیمرغ پیدا نه شیر و نه گرگ‬
‫نه آن تیز چنگ اژدهای بزرگ‬
‫به منزل که انگیزد این بار شور‬
‫بود آب و جای گیای ستور‬
‫به آواز گفت آن زمان گرگسار‬
‫که ای نامور فرخ اسفندیار‬
‫اگر باز گردی نباشد شگفت‬
‫ز بخت تو اندازه باید گرفت‬
‫ترا یار بود ایزد ای نیکبخت‬
‫به بار آمد آن خسروانی درخت‬
‫یکی کار پیشست فردا که مرد‬
‫نیندیشد از روزگار نبرد‬
‫نه گرز و کمان یاد آید نه تیغ‬
‫نه بیند ره جنگ و راه گریغ‬
‫به بالای یک نیزه برف آیدت‬
‫بدو روز شادی شگرف آیدت‬
‫بمانی تو با لشکر نامدار‬
‫به برف اندر ای فرخ اسفندیار‬
‫اگر بازگردی نباشد شگفت‬
‫ز گفتار من کین نباید گرفت‬
‫همی ویژه در خون لشکر شوی‬
‫به تندی و بدرایی و بدخوی‬
‫مرا این درستست کز باد سخت‬
‫بریزد بران مرز بار درخت‬
‫ازان پس که اندر بیابان رسی‬
‫یکی منزل آید به فرسنگ سی‬
‫همه ریگ تفتست گر خاک و شخ‬
‫برو نگذرد مرغ و مور و ملخ‬
‫نبینی به جایی یکی قطره آب‬
‫زمینش همی جوشد از آفتاب‬
‫نه بر خاک او شیر یابد گذر‬
‫نه اندر هوا کرگس تیزپر‬
‫نه بر شخ و ریگش بروید گیا‬
‫زمینش روان ریگ چون توتیا‬
‫برانی برین گونه فرسنگ چل‬
‫نه با اسپ تاو و نه با مرد دل‬
‫وزانجا به رویین دژ آید سپاه‬
‫ببینی یک مایه ور جایگاه‬
‫زمینش به کام نیاز اندر است‬
‫وگر باره با مه به راز اندر است‬
‫بشد بامش از ابر بارنده تر‬
‫که بد نامش از ابر برنده تر‬
‫ز بیرون نیابد خورش چارپای‬
‫ز لشکر نماند سواری به جای‬
‫از ایران و توران اگر صدهزار‬
‫بیایند گردان خنجرگزار‬
‫نشینند صد سال گرداندرش‬
‫همی تیرباران کنند از برش‬
‫فراوان همانست و کمتر همان‬
‫چو حلقه ست بر در بد بدگمان‬
‫چو ایرانیان این بد از گرگسار‬
‫شنیدند و گشتند با درد یار‬
‫بگفتند کای شاه آزادمرد‬
‫بگرد بال تا توانی مگرد‬
‫اگر گرگسار این سخنها که گفت‬
‫چنین است این خود نماند نهفت‬
‫بدین جایگه مرگ را آمدیم‬
‫نه فرسودن ترگ را آمدیم‬
‫چنین راه دشوار بگذاشتی‬
‫بلای دد و دام برداشتی‬
‫کس از نامداران و شاهان گرد‬
‫چنین رنجها برنیارد شمرد‬
‫که پیش تو آمد بدین هفتخوان‬
‫برین بر جهان آفرین را بخوان‬
‫چو پیروزگر بازگردی به راه‬
‫به دل شاد و خرم شوی نزد شاه‬
‫به راهی دگر گر شوی کینه ساز‬
‫همه شهر توران برندت نماز‬
‫بدین سان که گوید همی گرگسار‬
‫تن خویش را خوارمایه مدار‬
‫ازان پس که پیروز گشتیم و شاد‬
‫نباید سر خویش دادن به باد‬
‫چو بشنید اینگونه زیشان سخن‬
‫شد آن تازه رویش ز گردان کهن‬
‫شما گفت از ایران به پند آمدید‬
‫نه از بهر نام بلند آمدید‬
‫کجاآن همه خلعت و پند شاه‬
‫کمرهای زرین و تخت و کلاه‬
‫کجا آن همه عهد و سوگند و بند‬
‫به یزدان و آن اختر سودمند‬
‫که اکنون چنین سست شد پایتان‬
‫به ره بر پراگنده شد رایتان‬
‫شما بازگردید پیروز و شاد‬
‫مرا کام جز رزم جستن مباد‬
‫به گفتار این دیو ناسازگار‬
‫چنین سرکشیدید از کارزار‬
‫از ایران نخواهم برین رزم کس‬
‫پسر با برادر مرا یار بس‬
‫جهاندار پیروز یار منست‬
‫سر اختر اندر کنار منست‬
‫به مردی نباید کسی همرهم‬
‫اگر جان ستانم وگر جان دهم‬
‫به دشمن نمایم هنر هرچ هست‬
‫ز مردی و پیروزی و زور دست‬
‫بیابید هم بی گمان آگهی‬
‫ازین نامور فر شاهنشهی‬
‫که با دژ چه کردم به دستان و زور‬
‫به نام خداوند کیوان و هور‬
‫چو ایرانیان برگشادند چشم‬
‫بدیدند چهر ورا پر ز خشم‬
‫برفتند پوزش کنان نزد شاه‬
‫که گر شاه بیند ببخشد گناه‬
‫فدای تو بادا تن و جان ما‬
‫برین بود تا بود پیمان ما‬
‫ز بهر تن شاه غمخواره ایم‬
‫نه از کوشش و جنگ بیچاره ایم‬
‫ز ما تا بود زنده یک نامدار‬
‫نپیچیم یک تن سر از کارزار‬
‫سپهبد چو بشنید زیشان سخن‬
‫بپیچید زان گفتهای کهن‬
‫به ایرانیان آفرین کرد و گفت‬
‫که هرگز نماند هنر در نهفت‬
‫گر ایدونک گردیم پیروزگر‬
‫ز رنج گذشته بیابیم بر‬
‫نگردد فرامش به دل رنجتان‬
‫نماند تهی بی گمان گنجتان‬
‫همی رای زد تا جهان شد خنک‬
‫برفت از بر کوه باد سبک‬
‫برآمد ز درگاه شیپور و نای‬
‫سپه برگرفتند یکسر ز جای‬
‫به کردار آتش همی راندند‬
‫جهان آفرین را بسی خواندند‬
‫سپیده چو از کوه سر برکشید‬
‫شب آن چادر شعر در سرکشید‬
‫چو خورشید تابان نهان کرد روی‬
‫همی رفت خون در پس پشت اوی‬
‫به منزل رسید آن سپاه گران‬
‫همه گرزداران و نیزه وران‬
‫بهاری یکی خوشمنش روز بود‬
‫دل افروز یا گیتی افروز بود‬
‫سراپرده و خیمه فرمود کی‬
‫بیاراست خوان و بیاورد می‬
‫هماندر زمان تندباری ز کوه‬
‫برآمد که شد نامور زان ستوه‬
‫جهان سربسر گشت چون پر زاغ‬
‫ندانست کس باز هامون ز زاغ‬
‫بیارید از ابر تاریک برف‬
‫زمینی پر از برف و بادی شگرف‬
‫سه روز و سه شب هم بدان سان به دشت‬
‫دم باد ز اندازه اندر گذشت‬
‫هوا پود گشت ابر چون تار شد‬
‫سپهبد ازان کار بیچار شد‬
‫به آواز پیش پشوتن بگفت‬
‫که این کار ما گشت با درد جفت‬
‫به مردی شدم در دم اژدها‬
‫کنون زور کردن نیارد بها‬
‫همه پیش یزدان نیایش کنید‬
‫بخوانید و او را ستایش کنید‬
‫مگر کاین بلاها ز ما بگذرد‬
‫کزین پس کسی مان به کس نشمرد‬
‫پشوتن بیامد به پیش خدای‬
‫که او بود بر نیکویی رهنمای‬
‫نیایش ز اندازه بگذاشتند‬
‫همه در زمان دست برداشتند‬
‫همانگه بیامد یکی باد خوش‬
‫ببرد ابر و روی هوا گشت کش‬
‫چو ایرانیان را دل آمد به جای‬
‫ببودند بر پیش یزدان به پای‬
‫سراپرده و خیمه ها گشته تر‬
‫ز سرما کسی را نبد پای و پر‬
‫همانجا ببودند گردان سه روز‬
‫چهارم چو بفروخت گیتی فروز‬
‫سپهبد گرانمایگان را بخواند‬
‫بسی داستانهای نیکو براند‬
‫چنین گفت کایدر بمانید بار‬
‫مدارید جز آلت کارزار‬
‫هرانکس که هستند سرهنگ فش‬
‫که باشد ورا باره صد آب کش‬
‫به پنجاه آب و خورش برنهید‬
‫دگر آلت گسترش بر نهید‬
‫فزونی هم ایدر بمانید بار‬
‫مگر آنچ باید بدان کارزار‬
‫به نیروی یزدان بیابیم دست‬
‫بدان بدکنش مردم بت پرست‬
‫چو نومید گردد ز یزدان کسی‬
‫ازو نیکبختی نیاید بسی‬
‫ازان دژ یکایک توانگر شوید‬
‫همه پاک با گنج و افسر شوید‬
‫چو خور چادر زرد بر سرکشید‬
‫ببد باختر چون گل شنبلید‬
‫بنه برنهادند گردان همه‬
‫برفتند با شهریار رمه‬
‫چو بگذشت از تیره شب یک زمان‬
‫خروش کلنگ آمد از آسمان‬
‫برآشفت ز آوازش اسفندیار‬
‫پیامی فرستاد زی گرگسار‬
‫که گفتی بدین منزلت آب نیست‬
‫همان جای آرامش و خواب نیست‬
‫کنون ز آسمان خاست بانگ کلنگ‬
‫دل ما چرا کردی از آب تنگ‬
‫چنین داد پاسخ کز ایدر ستور‬
‫نیابد مگر چشمه ی آب شور‬
‫دگر چشمه ی آبیابی چو زهر‬
‫کزان آب مرغ و ددان راست بهر‬
‫چنین گفت سالار کز گرگسار‬
‫یکی راهبر ساختم کینه دار‬
‫ز گفتار او تیز لشکر براند‬
‫جهاندار نیکی دهش را بخواند‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*