خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : داستان هفت خوان اسفندیار‬ – خوان سوم

چنین گفت فردوسی پاکزاد : داستان هفت خوان اسفندیار‬ – خوان سوم

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

داستان هفت خوان اسفندیار‬

خوان سوم

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫
‫‫‫بفرمود تا پیش او گرگسار‬
‫بیامد بداندیش و بد روزگار‬
‫سه جام می لعل فامش بداد‬
‫چو آهرمن از جام می گشت شاد‬
‫بدو گفت کای مرد بدبخت خوار‬
‫که فردا چه پیش آورد روزگار‬
‫بدو گفت کای شاه برتر منش‬
‫ز تو دور بادا بد بدکنش‬
‫چو آتش به پیکار بشتافتی‬
‫چنین بر بلاها گذر یافتی‬
‫ندانی که فردا چه آیدت پیش‬
‫ببخشای بر بخت بیدار خویش‬
‫از ایدر چو فردا به منزل رسی‬
‫یکی کار پیش است ازین یک بسی‬
‫یکی اژدها پیشت آید دژم‬
‫که ماهی برآرد ز دریا به دم‬
‫همی آتش افروزد از کام اوی‬
‫یکی کوه خاراست اندام اوی‬
‫ازین راه گر بازگردی رواست‬
‫روانت برین پند من بر گواست‬
‫دریغت نیاید همی خویشتن‬
‫سپاهی شده زین نشان انجمن‬
‫چنین داد پاسخ که ای بدنشان‬
‫به بندت همی برد خواهم کشان‬
‫ببینی که از چنگ من اژدها‬
‫ز شمشیر تیزم نیابد رها‬
‫بفرمود تا درگران آورند‬
‫سزاوار چوب گران آورند‬
‫یکی نغز گردون چوبین بساخت‬
‫به گرد اندرش تیغها در نشاخت‬
‫به سر بر یکی گرد صندوق نغز‬
‫بیاراست آن درگر پاک مغز‬
‫به صندوق در مرد دیهیم جوی‬
‫دو اسپ گرانمایه بست اندر اوی‬
‫نشست آزمون را به صندوق شاه‬
‫زمانی همی راند اسپان به راه‬
‫زره دار با خنجر کابلی‬
‫به سر بر نهاده کلاه یلی‬
‫چو شد جنگ آن اژدها ساخته‬
‫جهانجوی زین رنج پرداخته‬
‫جهان گشت چون روی زنگی سیاه‬
‫ز برج حمل تاج بنمود ماه‬
‫نشست از بر شولک اسفندیار‬
‫برفت از پسش لشکر نامدار‬
‫دگر روز چون گشت روشن جهان‬
‫درفش شب تیره شد در نهان‬
‫پشوتن بیامد سوی نامجوی‬
‫پسر با برادر همی پیش اوی‬
‫بپوشید خفتان جهاندار گرد‬
‫سپه را به فرخ پشوتن سپرد‬
‫بیاورد گردون و صندوق شیر‬
‫نشست اندرو شهریار دلیر‬
‫دو اسپ گرانمایه بسته بر اوی‬
‫سوی اژدها تیز بنهاد روی‬
‫ز دور اژدها بانگ گردون شنید‬
‫خرامیدن اسپ جنگی بدید‬
‫ز جای اندرآمد چو کوه سیاه‬
‫تو گفتی که تاریک شد چرخ و ماه‬
‫دو چشمش چو دو چشمه تابان ز خون‬
‫همی آتش آمد ز کامش برون‬
‫چو اسفندیار آن شگفتی بدید‬
‫به یزدان پناهید و دم درکشید‬
‫همی جست اسپ از گزندش رها‬
‫به دم درکشید اسپ را اژدها‬
‫دهن باز کرده چو کوهی سیاه‬
‫همی کرد غران بدو در نگاه‬
‫فرو برد اسپان چو کوهی سیاه‬
‫همی کرد غران بدو در نگاه‬
‫فرو برد اسپان و گردون به دم‬
‫به صندوق در گشت جنگی دژم‬
‫به کامش چو تیغ اندرآمد بماند‬
‫چو دریای خون از دهان برفشاند‬
‫نه بیرون توانست کردن ز کام‬
‫چو شمشیر بد تیغ و کامش نیام‬
‫ز گردون و آن تیغها شد غمی‬
‫به زور اندر آورد لختی کمی‬
‫برآمد ز صندوق مرد دلیر‬
‫یکی تیز شمشیر در چنگ شیر‬
‫به شمشیر مغزش همی کرد چاک‬
‫همی دود زهرش برآمد ز خاک‬
‫ازان دود برنده بیهوش گشت‬
‫بیفتاد و بی مغز و بی توش گشت‬
‫پشوتن بیامد هماندر زمان‬
‫به نزدیک آن نامدار جهان‬
‫جهانجوی چون چشمها باز کرد‬
‫به گردان گردنکش آواز کرد‬
‫که بیهوش گشتم من از دود زهر‬
‫ز زخمش نیامد مرا هیچ بهر‬
‫ازان خاک برخاست و شد سوی آب‬
‫چو مردی که بیهوش گردد به خواب‬
‫ز گنجور خود جامه ی نو بجست‬
‫به آب اندر آمد سر و تن بشست‬
‫بیامد به پیش خداوند پاک‬
‫همی گشت پیچان و گریان به خاک‬
‫همی گفت کین اژدها را که کشت‬
‫مگر آنک بودش جهاندار پشت‬
‫سپاهش همه خواندند آفرین‬
‫همه پیش دادار سر بر زمین‬
‫نهادند و گفتند با کردگار‬
‫توی پاک و بی عیب و پروردگار‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*