خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : داستان هفت خوان اسفندیار‬ – خوان اول

چنین گفت فردوسی پاکزاد : داستان هفت خوان اسفندیار‬ – خوان اول

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

داستان هفت خوان اسفندیار‬

خوان اول

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫
‫سخن گوی دهقان چو بنهاد خوان‬
‫یکی داستان راند از هفتخوان‬
‫ز رویین دژ و کار اسفندیار‬
‫ز راه و ز آموزش گرگسار‬
‫چنین گفت کو چون بیامد به بلخ‬
‫زبان و روان پر ز گفتار تلخ‬
‫همی راند تا پیشش آمد دو راه‬
‫سراپرده و خیمه زد با سپاه‬
‫بفرمود تا خوان بیاراستند‬
‫می و رود و رامشگران خواستند‬
‫برفتند گردان لشکر همه‬
‫نشستند بر خوان شاه رمه‬
‫یکی جام زرین به کف برگرفت‬
‫ز گشتاسپ آنگه سخن در برگرفت‬
‫وزان پس بفرمود تا گرگسار‬
‫شود داغ دل پیش اسفندیار‬
‫بفرمود تا جام زرین چهار‬
‫دمادم ببستند بر گرگسار‬
‫ازان پس بدو گفت کای تیره بخت‬
‫رسانم ترا من به تاج و به تخت‬
‫گر ایدونک هرچت بپرسیم راست‬
‫بگویی همه شهر ترکان تراست‬
‫چو پیروز گردم سپارم ترا‬
‫به خورشید تابان برآرم ترا‬
‫نیازارم آنرا که پیوند تست‬
‫هم آنرا که پیوند فرزند تست‬
‫وگر هیچ گردی به گرد دروغ‬
‫نگیرد بر من دروغت فروغ‬
‫میانت به خنجر کنم بدو نیم‬
‫دل انجمن گردد از تو به بیم‬
‫چنین داد پاسخ ورا گرگسار‬
‫که ای نامور فرخ اسفندیار‬
‫ز من نشود شاه جز گفت راست‬
‫تو آن کن که از پادشاهی سزاست‬
‫بدو گفت رویین دژ اکنون کجاست‬
‫که آن مرز ازین بوم ایران جداست‬
‫بدو چند راهست و فرسنگ چند‬
‫کدام آنک ازو هست بیم و گزند‬
‫سپه چند باشد همیشه دروی‬
‫ز بالای دژ هرچ دانی بگوی‬
‫چنین داد پاسخ ورا گرگسار‬
‫که ای شیردل خسرو شهریار‬
‫سه راهست ز ایدر بدان شارستان‬
‫که ارجاسپ خواندش پیکارستان‬
‫یکی در سه ماه و یکی در دو ماه‬
‫گر ایدون خورش تنگ باشد به راه‬
‫گیا هست و آبشخور چارپای‬
‫فرود آمدن را نیابی تو جای‬
‫سه دیگر به نزدیک یک هفته راه‬
‫بهشتم به رویین دژ آید سپاه‬
‫پر از شیر و گرگست و پر اژدها‬
‫که از چنگشان کس نیابد رها‬
‫فریب زن جادو و گرگ و شیر‬
‫فزونست از اژدهای دلیر‬
‫یکی را ز دریا برآرد به ماه‬
‫یکی را نگون اندر آرد به چاه‬
‫بیابان و سیمرغ و سرمای سخت‬
‫که چون باد خیزد به درد درخت‬
‫ازان پس چو رویین دژ آید پدید‬
‫نه دژ دید ازان سان کسی نه شنید‬
‫سر باره برتر ز ابر سیاه‬
‫بدو در فراوان سلیح و سپاه‬
‫به گرد اندرش رود و آب روان‬
‫که از دیدنش خیره گردد روان‬
‫به کشتی برو بگذرد شهریار‬
‫چو آید به هامون ز بهر شکار‬
‫به صد سال گر ماند اندر حصار‬
‫ز هامون نیایدش چیزی به کار‬
‫هماندر دژش کشتمند و گیا‬
‫درخت برومند و هم آسیا‬
‫چو اسفندیار آن سخنها شنید‬
‫زمانی بپیچید و دم درکشید‬
‫بدو گفت ما را جزین راه نیست‬
‫به گیتی به از راه کوتاه نیست‬
‫چنین گفت با نامور گرگسار‬
‫که این هفتخوان هرگز ای شهریار‬
‫به زور و به آواز نگذشت کس‬
‫مگر کز تن خویش کردست بس‬
‫بدو نامور گفت گر با منی‬
‫ببینی دل و زور آهرمنی‬
‫به پیشم چه گویی چه آید نخست‬
‫که باید ز پیکار او راه جست‬
‫چنین داد پاسخ ورا گرگسار‬
‫که این نامور مرد ناباک دار‬
‫نخستین به پیش تو آید دو گرگ‬
‫نر و ماده هریک چو پیلی سترگ‬
‫دو دندان به کردار پیل ژیان‬
‫بر و کتف فربه و لاغر میان‬
‫بسان گوزنان به سر بر سروی‬
‫همی رزم شیران کند آرزوی‬
‫بفرمود تا همچنانش به بند‬
‫به خرگاه بردند ناسودمند‬
‫بیاراست خرم یکی بزمگاه‬
‫به سر بر نظاره بران جشنگاه‬
‫چو خورشید بنمود تاج از فراز‬
‫هوا با زمین نیز بگشاد راز‬
‫ز درگاه برخاست آوای کوس‬
‫زمین آهنین شد سپهر آبنوس‬
‫سوی هفتخوان رخ به توران نهاد‬
‫همی رفت با لشکر آباد و شاد‬
‫چو از راه نزدیک منزل رسید‬
‫ز لشکر یکی نامور برگزید‬
‫پشوتن یکی مرد بیدار بود‬
‫سپه را ز دشمن نگهدار بود‬
‫بدو گفت لشکر به آیین بدار‬
‫همی پیچم از گفته ی گرگسار‬
‫منم پیش رو گر به من بد رسد‬
‫بدین کهتران بد نیاید سزد‬
‫بیامد بپوشید خفتان جنگ‬
‫ببست از بر پشت شبرنگ تنگ‬
‫سپهبد چو آمد به نزدیک گرگ‬
‫چه گرگ آن سرافراز پیل سترگ‬
‫بدیدند گرگان بر و یال اوی‬
‫میان یلی چنگ و گوپال اوی‬
‫ز هامون سوی او نهادند روی‬
‫دو پیل سرافراز و دو جنگجوی‬
‫کمان را به زه کرد مرد دلیر‬
‫بغرید بر سان غرنده شیر‬
‫بر آهرمنان تیرباران گرفت‬
‫به تندی کمان سواران گرفت‬
‫ز پیکان پولاد گشتند سست‬
‫نیامد یکی پیش او تن درست‬
‫نگه کرد روشن دل اسفندیار‬
‫بدید آنک دد سست برگشت کار‬
‫یکی تیغ زهرآبگون برکشید‬
‫عنان را گران کرد و سر درکشید‬
‫سراسر به شمشیرشان کرد چاک‬
‫گل انگیخت از خون ایشان ز خاک‬
‫فرود آمد از نامور بارگی‬
‫به یزدان نمود او ز بیچارگی‬
‫سلیح و تن از خون ایشان بشست‬
‫بران خارستان پاک جایی بجست‬
‫پر آژنگ رخ سوی خورشید کرد‬
‫دلی پر ز درد و سری پر ز گرد‬
‫همی گفت کای داور دادگر‬
‫تو دادی مرا هوش و زور و هنر‬
‫تو کردی تن گرگ را خاک جای‬
‫تو باشی به هر نیک و بد رهنمای‬
‫چو آمد سپاه و پشوتن فراز‬
‫بدیدند یل را به جای نماز‬
‫بماندند زان کار گردان شگفت‬
‫سپه یکسر اندیشه اندر گرفت‬
‫که این گرگ خوانیم گر پیل مست‬
‫که جاوید باد این دل و تیغ و دست‬
‫که بی فره اورنگ شاهی مباد‬
‫بزرگی و رسم سپاهی مباد‬
‫برفتند گردان فرخنده رای‬
‫برابر کشیدند پرده سرای‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*