خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : برآمد بران تند بالا فراز‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : برآمد بران تند بالا فراز‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

شکست و فرار ارجاسب

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫برآمد بران تند بالا فراز‬
‫چو روی پدر دید بردش نماز‬
‫پدر داغ دل بود بر پای جست‬
‫ببوسید و بسترد رویش به دست‬
‫بدو گفت یزدان سپاس ای جوان‬
‫که دیدم ترا شاد و روشن روان‬
‫ز من در دل آزار و تندی مدار‬
‫به کین خواستن هیچ کندی مدار‬
‫گرزم آن بداندیش بدخواه مرد‬
‫دل من ز فرزند خود تیره کرد‬
‫بد آید به مردم ز کردار بد‬
‫بد آید به روی بد از کار بد‬
‫پذیرفتم از کردگار جهان‬
‫شناسنده ی آشکار و نهان‬
‫که چون من شوم شاد و پیروزبخت‬
‫سپارم ترا کشور و تاج و تخت‬
‫پرستش بهی برکنم زین جهان‬
‫سپارم ترا تاج و تخت مهان‬
‫چنین پاسخش داد اسفندیار‬
‫که خشنود بادا ز من شهریار‬
‫مرا آن بود تخت و تاج و سپاه‬
‫که خشنود باشد جهاندار شاه‬
‫جهاندار داند که بر دشت رزم‬
‫چو من دیدم افگنده روی گرزم‬
‫بدان مرد بد گوی گریان شدم‬
‫ز درد دل شاه بریان شدم‬
‫کنون آنچ بد بود از ما گذشت‬
‫غم رفته نزدیک ما بادگشت‬
‫ازین پس چو من تیغ را برکشم‬
‫وزین کوهپایه سراندر کشم‬
‫نه ارجاسپ مانم نه خاقان چین‬
‫نه کهرم نه خلخ نه توران زمین‬
‫چو لشکر بدانست کاسفندیار‬
‫ز بند گران رست و بد روزگار‬
‫برفتند یکسر گروها گروه‬
‫به پیش جهاندار بر تیغ کوه‬
‫بزرگان فرزانه و خویش اوی‬
‫نهادند سر بر زمین پیش اوی‬
‫چنین گفت نیک اختر اسفندیار‬
‫که ای نامداران خنجرگزار‬
‫همه تیغ زهرآبگون برکشید‬
‫یکایک درآیید و دشمن کشید‬
‫بزرگان برو خواندند آفرین‬
‫که ما را توی افسر و تیغ کین‬
‫همه پیش تو جان گروگان کنیم‬
‫به دیدار تو رامش جان کنیم‬
‫همه شب همی لشکر آراستند‬
‫همی جوشن و تیغ پیراستند‬
‫پدر نیز با فرخ اسفندیار‬
‫همی راز گفت از بد روزگار‬
‫ز خون جوانان پرخاشجوی‬
‫به رخ بر نهاد از دو دیده دو جوی‬
‫که بودند کشته بران رزمگاه‬
‫به سر بر ز خون و ز آهن کلاه‬
‫همان شب خبر نزد ارجاسپ شد‬
‫که فرزند نزدیک گشتاسپ شد‬
‫به ره بر فراوان طلایه بکشت‬
‫کسی کو نشد کشته بنمود پشت‬
‫غمی گشت و پرمایگان را بخواند‬
‫بسی پیش کهرم سخنها براند‬
‫که ما را جزین بود در جنگ رای‬
‫بدانگه که لشکر بیامد ز جای‬
‫همی گفتم آن دیو را گر به بند‬
‫بیابیم گیتی شود بی گزند‬
‫بگیرم سر گاه ایران زمین‬
‫به هر مرز بر ما کنند آفرین‬
‫کنون چون گشاده شد آن دیوزاد‬
‫به چنگست ما را غم و سرد باد‬
‫ز ترکان کسی نیست همتای اوی‬
‫که گیرد به رزم اندرون جای اوی‬
‫کنون با دلی شاد و پیروز بخت‬
‫به توران خرامیم با تاج و تخت‬
‫بفرمود تا هرچ بد خواسته‬
‫ز گنج و ز اسپان آراسته‬
‫ز چیزی که از بلخ بامی ببرد‬
‫بیاورد یکسر به کهرم سپرد‬
‫ز کهرمش کهتر پسر بد چهار‬
‫بنه بر نهادند و شد پیش بار‬
‫برفتند بر هر سوی صد هیون‬
‫نشسته برو نیز صد رهنمون‬
‫دلش بود پربیم و سر پر شتاب‬
‫ازو دور بد خورد و آرام و خواب‬
‫یکی ترک بد نام اون گرگسار‬
‫ز لشکر بیامد بر شهریار‬
‫بدو گفت کای شاه ترکان چین‬
‫به یک تن مزن خویشتن بر زمین‬
‫سپاهی همه خسته و کوفته‬
‫گریزان و بخت اندر آشوفته‬
‫پسر کوفته سوخته شهریار‬
‫بیاری که آمد جز اسفندیار‬
‫همآورد او گر بیاید منم‬
‫تن مرد جنگی به خاک افگنم‬
‫سپه را همی دل شکسته کنی‬
‫به گفتار بی جنگ خسته کنی‬
‫چون ارجاسپ بشنید گفتار اوی‬
‫باید آن دل و رای هشیار اوی‬
‫بدو گفت کای شیر پرخاشگر‬
‫ترا هست نام و نژاد و هنر‬
‫گر این را که گفتی بجای آوری‬
‫هنر بر زبان رهنمای آوری‬
‫ز توران زمین تا به دریای چین‬
‫ترا بخشم و بوم ایران زمین‬
‫سپهبد تو باشی به هر کشورم‬
‫ز فرمان تو یک زمان نگذرم‬
‫هم اندر زمان لشکر او را سپرد‬
‫کسانی که بودند هشیار و گرد‬
‫همه شب همی خلعت آراستند‬
‫همی باره ی پهلوان خواستند‬
‫چو خورشید زرین سپر برگرفت‬
‫شب تیره زو دست بر سر گرفت‬
‫بینداخت پیراهن مشک رنگ‬
‫چو یاقوت شد مهر چهرش به رنگ‬
‫ز کوه اندر آمد سپاه بزرگ‬
‫جهانگیر اسفندیار سترگ‬
‫چو لشکر بیاراست اسفندیار‬
‫جهان شد به کردار دریای قار‬
‫بشد گرد بستور پور زریر‬
‫که بگذاشتی بیشه زو نره شیر‬
‫بیاراست بر میمنه جای خویش‬
‫سپهبد بد و لشکر آرای خویش‬
‫چو گردوی جنگی بر میسره‬
‫بیامد چو خور پیش برج بره‬
‫به پیش سپاه آمد اسفندیار‬
‫به زین اندرون گرزه ی گاوسار‬
‫به قلب اندرون شاه گشتاسپ بود‬
‫روانش پر از کین لهراسپ بود‬
‫وزان روی ارجاسپ صف برکشید‬
‫ستاره همی روی دریا ندید‬
‫ز بس نیزه و تیغ های بنفش‬
‫هوا گشته پر پرنیانی درفش‬
‫بشد قلب ارجاسپ چون آبنوس‬
‫سوی راستش کهرم و بوق و کوس‬
‫سوی میسره نام شاه چگل‬
‫که در جنگ ازو خواستی شیر دل‬
‫برآمد ز هر دو سپه گیر و دار‬
‫به پیش اندر آمد گو اسفندیار‬
‫چو ارجاسپ دید آن سپاه گران‬
‫گزیده سواران نیزه روان‬
‫بیامد یکی تند بالا گزید‬
‫به هر سوی لشکر همی بنگرید‬
‫ازان پس بفرمود تا ساروان‬
‫هیون آورد پیش ده کاروان‬
‫چنین گفت با نامداران براز‬
‫که این کار گردد به مابر دراز‬
‫نیاید پدیدار پیروزئی‬
‫نکو رفتنی گر دل افروزئی‬
‫خود و ویژگان بر هیونان مست‬
‫بسازیم باهستگی راه جست‬
‫چو اسفندیار از میان دو صف‬
‫چو پیل ژیان بر لب آورده کف‬
‫همی گشت برسان گردان سپهر‬
‫به چنگ اندرون گرزه ی گاو چهر‬
‫تو گفتی همه دشت بالای اوست‬
‫روانش همی در نگنجد به پوست‬
‫خروش آمد و ناله ی کرنای‬
‫برفتند گردان لشکر ز جای‬
‫تو گفتی ز خون بوم دریا شدست‬
‫ز خنجر هوا چون ثریا شدست‬
‫گران شد رکیب یل اسفندیار‬
‫بغرید با گرزه ی گاوسار‬
‫بیفشارد بر گرز پولاد مشت‬
‫ز قلب سپه گرد سیصد بکشت‬
‫چنین گفت کز کین فرشیدورد‬
‫ز دریا برانگیزم امروز گرد‬
‫ازان پس سوی میمنه حمله برد‬
‫عنان باره ی تیزتگ را سپرد‬
‫صد و شست گرد از دلیران بکشت‬
‫چو کهرم چنان دید بنمود پشت‬
‫چنین گفت کاین کین خون نیاست‬
‫کزو شاه را دل پر از کیمیاست‬
‫عنان را بپیچید بر میسره‬
‫زمین شد چو دریای خون یکسره‬
‫بکشت از دلیران صد و شصت و پنج‬
‫همه نامداران با تاج و گنج‬
‫چنین گفت کاین کین آن سی و هشت‬
‫گرامی برادر که اندر گذشت‬
‫چو ارجاسپ آن دید با گرگسار‬
‫چنین گفت کز لشکر بی شمار‬
‫همه کشته شد هرک جنگی بدند‬
‫به پیش صفاندر درنگی بدند‬
‫ندانم تو خامش چرا مانده ای‬
‫چنین داستانها چرا رانده ای‬
‫ز گفتار او تیز شد گرگسار‬
‫بیامد به پیش صف کارزار‬
‫گرفته کمان کیانی به چنگ‬
‫یکی تیر پولاد پیکان خدنگ‬
‫چو نزدیک شد راند اندر کمان‬
‫بزد بر بر و سینه ی پهلوان‬
‫ز زین اندر آویخت اسفندیار‬
‫بدان تا گمانی برد گرگسار‬
‫که آن تیر بگذشت بر جوشنش‬
‫بخست آن کیانی بر روشنش‬
‫یکی تیغ الماس گون برکشید‬
‫همی خواست از تن سرش را برید‬
‫بترسید اسفندیار از گزند‬
‫ز فتراک بگشاد پیچان کمند‬
‫به نام جهان آفرین کردگار‬
‫بینداخت بر گردن گرگسار‬
‫به بند اندر آمد سر و گردنش‬
‫بخاک اندر افگند لرزان تنش‬
‫دو دست از پس پشت بستش چو سنگ‬
‫گره زد به گردن برش پالهنگ‬
‫به لشکرگه آوردش از پیش صف‬
‫کشان و ز خون بر لب آورده کف‬
‫فرستاد بدخواه را نزد شاه‬
‫به دست همایون زرین کلاه‬
‫چنین گفت کاین را به پرده سرای‬
‫ببند و به کشتن مکن هیچ رای‬
‫کنون تا کرا بد دهد کردگار‬
‫که پیروز گردد ازین کارزار‬
‫وزان جایگه شد به آوردگاه‬
‫به جنگ اندر آورد یکسر سپاه‬
‫برانگیختند آتش کارزار‬
‫هوا تیره گون شد ز گرد سوار‬
‫چو ارجاسپ پیکار زانگونه دید‬
‫ز غم پست گشت و دلش بردمید‬
‫به جنگاوران گفت کهرم کجاست‬
‫درفشش نه پیداست بر دست راست‬
‫همان تیغ زن کندر شیرگیر‬
‫که بگذاشتی نیزه بر کوه و تیر‬
‫به ارجاسپ گفتند کاسفندیار‬
‫به رزم اندرون بود با گرگسار‬
‫ز تیغ دلیران هوا شد بنفش‬
‫نه پیداست آن گرگ پیکر درفش‬
‫غمی شد در ارجاسپ را زان شگفت‬
‫هیون خواست و راه بیابان گرفت‬
‫خود و ویژگان بر هیونان مست‬
‫برفتند و اسپان گرفته به دست‬
‫سپه را بران رزمگه بر بماند‬
‫خود و مهتران سوی خلج براند‬
‫خروشی برآمد ز اسفندیار‬
‫بلرزید ز آواز او کوه و غار‬
‫به ایرانیان گفت شمشیر جنگ‬
‫مدارید خیره گرفته به چنگ‬
‫نیام از دل و خون دشمن کنید‬
‫ز تورانیان کوه قارن کنید‬
‫بیفشارد ران لشکر کینه خواه‬
‫سپاه اندر آمد به پیش سپاه‬
‫به خون غرقه شد خاک و سنگ و گیا‬
‫بگشتس بخون گر بدی آسیا‬
‫همه دشت پا و بر و پشت بود‬
‫بریده سر و تیغ در مشت بود‬
‫سواران جنگی همی تاختند‬
‫به کالا گرفتن نپرداختند‬
‫چو ترکان شنیدند کارجاسپ رفت‬
‫همی پوستشان بر تن از غم بکفت‬
‫کسی را که بد باره بگریختند‬
‫دگر تیغ و جوشن فرو ریختند‬
‫به زنهار اسفندیار آمدند‬
‫همه دیده چون جویبار آمدند‬
‫بریشان ببخشود زورآزمای‬
‫ازان پس نیفگند کس را ز پای‬
‫ز خون نیا دل بی آزار کرد‬
‫سری را بریشان نگهدار کرد‬
‫خود و لشکر آمد به نزدیک شاه‬
‫پر از خون بر و تیغ و رومی کلاه‬
‫ز خون در کفش خنجر افسرده بود‬
‫بر و کتفش از جوش آزرده بود‬
‫بشستند شمشیر و کفش به شیر‬
‫کشیدند بیرون ز خفتانش تیر‬
‫به آب اندر آمد سر و تن بشست‬
‫جهانجوی شادان دل و تن درست‬
‫یکی جامه ی سوکواران بخواست‬
‫بیامد بر داور داد و راست‬
‫نیایش همی کرد خود با پدر‬
‫بران آفریننده ی دادگر‬
‫یکی هفته بر پیش یزدان پاک‬
‫همی بود گشتاسپ با درد و باک‬
‫به هشتم به جا آمد اسفندیار‬
‫بیامد به درگاه او گرگسار‬
‫ز شیرین روان دل شده ناامید‬
‫تن از بیم لرزان چو از باد بید‬
‫بدو گفت شاها تو از خون من‬
‫ستایش نیابی به هر انجمن‬
‫یکی بنده باشم بپیشت بپای‬
‫همیشه به نیکی ترا رهنمای‬
‫به هر بد که آید زبونی کنم‬
‫به رویین دژت رهنمونی کنم‬
‫بفرمود تا بند بر دست و پای‬
‫ببردند بازش به پرده سرای‬
‫به لشکر گه آمد که ارجاسپ بود‬
‫که ریزنده خون لهراسپ بود‬
‫ببخشید زان رزمگه خواسته‬
‫سوار و پیاده شد آراسته‬
‫سران و اسیران که آورده بود‬
‫بکشت آن کزو لشکر آزرده بود‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*