خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو شب شد چو آهرمن کینه خواه‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو شب شد چو آهرمن کینه خواه‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

رسیدن اسفندیار به فرشیدورد

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫چو شب شد چو آهرمن کینه خواه‬
‫خروش جرس خاست از بارگاه‬
‫بران باره ی پهلوی برنشست‬
‫یکی تیغ هندی گرفته به دست‬
‫چو نوشاذر و بهمن و مهرنوش‬
‫برفتند یکسر پر از جنگ و جوش‬
‫ورا راهبر پیش جاماسپ بود‬
‫که دستور فرخنده گشتاسپ بود‬
‫ازان باره ی دژ چو بیرون شدند‬
‫سواران جنگی به هامون شدند‬
‫سپهبد سوی آسمان کرد روی‬
‫چنین گفت کای داور راستگوی‬
‫توی آفریننده و کامگار‬
‫فروزنده ی جان اسفندیار‬
‫تو دانی که از خون فرشیدورد‬
‫دلم گشت پر درد و رخساره زرد‬
‫گر ایدونک پیروز گردم به جنگ‬
‫کنم روی گیتی بر ارجاسپ تنگ‬
‫بخواهیم ازو کین لهراسپ شاه‬
‫همان کین چندین سر بیگناه‬
‫برادر جهان بین من سی و هشت‬
‫که از خونشان لعل شد خاک دشت‬
‫پذیرفتم از داور دادگر‬
‫که کینه نگیرم ز بند پدر‬
‫به گیتی صد آتشکده نو کنم‬
‫جهان از ستمگاره بیخو کنم‬
‫نبیند کسی پای من بر بساط‬
‫مگر در بیابان کنم صد رباط‬
‫به شاخی که کرگس برو نگذرد‬
‫بدو گور و نخچیر پی نسپرد‬
‫کنم چاه آب اندرو صدهزار‬
‫توانگر کنم مردم خیش کار‬
‫همه بی رهان را بدین آورم‬
‫سر جادوان بر زمین آورم‬
‫بگفت این و برگاشت اسپ نبرد‬
‫بیامد به نزدیک فرشیدورد‬
‫ورا از بر جامه بر خفته دید‬
‫تن خسته در جامه بنهفته دید‬
‫ز دیده ببارید چندان سرشک‬
‫که با درد او آشنا شد پزشک‬
‫بدو گفت کای شاه پرخاشجوی‬
‫ترا این گزند از که آمد به روی‬
‫کزو کین تو باز خواهم به جنگ‬
‫اگر شیر جنگیست او گر پلنگ‬
‫چنین داد پاسخ که ای پهلوان‬
‫ز گشتاسپم من خلیده روان‬
‫چو پای ترا او نکردی به بند‬
‫ز ترکان بما نامدی این گزند‬
‫همان شاه لهراسپ با پیر سر‬
‫همه بلخ ازو گشت زیر و زبر‬
‫ز گفت گرزم آنچ بر ما رسید‬
‫ندیدست هرگز کسی نه شنید‬
‫بدرد من اکنون تو خرسند باش‬
‫به گیتی درخت برومند باش‬
‫که من رفتنی ام به دیگر سرای‬
‫تو باید که باشی همیشه به جای‬
‫چو رفتم ز گیتی مرا یاددار‬
‫به ببخش روان مرا شاددار‬
‫تو پدرود باش ای جهان پهلوان‬
‫که جاوید بادی و روشن روان‬
‫بگفت این و رخسارگان کرد زرد‬
‫شد آن نامور شاه فرشیدورد‬
‫بزد دست بر جامه اسفندیار‬
‫همه پرنیان بر تنش گشت خار‬
‫همی گفت کای پاک برتر خدای‬
‫به نیکی تو باشی مرا رهنمای‬
‫که پیش آورم کین فرشیدورد‬
‫برانگیزم از رود وز کوه گرد‬
‫بریزم ز تن خون ارجاسپ را‬
‫شکیبا کنم جان لهراسپ را‬
‫برادرش را مرده بر زین نهاد‬
‫دلی پر ز کینه لبی پر ز باد‬
‫ز هامون بیامد به کوه بلند‬
‫برادرش بسته بر اسپ سمند‬
‫همی گفت کاکنون چه سازم ترا‬
‫یکی دخمه چون برفرازم ترا‬
‫نه چیزست با من نه سیم و نه زر‬
‫نه خشت و نه آب و نه دیوارگر‬
‫به زیر درختی که بد سایه دار‬
‫نهادش بدان جایگه نامدار‬
‫برآهیخت خفتان جنگ از تنش‬
‫کفن کرد دستار و پیراهنش‬
‫وزانجا بیامد بدان جایگاه‬
‫کجا شاه گشتاسپ گم کرد راه‬
‫بسی مرد ز ایرانیان کشته دید‬
‫شده خاک و ریگ از جهان ناپدید‬
‫همی زار بگریست بر کشتگان‬
‫پر از درد دل شد ازان خستگان‬
‫به جایی کجا کرده بودند رزم‬
‫به چشم آمدش زرد روی گرزم‬
‫به نزدیک او اسپش افگنده بود‬
‫برو خاک چندی پراگنده بود‬
‫چنین گفت با کشته اسفندیار‬
‫که ای مرد نادان بد روزگار‬
‫نگه کن که دانای ایران چه گفت‬
‫بدانگه که بگشاد راز از نهفت‬
‫که دشمن که دانا بود به ز دوست‬
‫ابا دشمن و دوست دانش نکوست‬
‫براندیشد آنکس که دانا بود‬
‫به کاری که بر وی توانا بود‬
‫ز چیزی که افتد بران ناتوان‬
‫به جستنش رنجه ندارد روان‬
‫از ایران همی جای من خواستی‬
‫برافگندی اندر جهان کاستی‬
‫ببردی ازین پادشاهی فروغ‬
‫همی چاره جستی بگفت دروغ‬
‫بدین رزم خونی که شد ریخته‬
‫تو باشی بدان گیتی آویخته‬
‫وزان دشت گریان سراندر کشید‬
‫به انبوه گردان ترکان رسید‬
‫سپه دید بر هفت فرسنگ دشت‬
‫کزیشان همی آسمان تیره گشت‬
‫یکی کنده کرده به گرد اندرون‬
‫به پهنای پرتاب تیری فزون‬
‫ز کنده به صد چاره اندر گذشت‬
‫عنان را نهاده بران سوی دشت‬
‫طلایه ز ترکان چو هشتاد مرد‬
‫همی گشت بر گرد دشت نبرد‬
‫برآهیخت شمشیر و اندر نهاد‬
‫همی کرد از رزم گشتاسپ یاد‬
‫بیفگند زیشان فراوان به راه‬
‫وزان جایگه رفت نزدیک شاه‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*