خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : یکی مایه ور پور اسفندیار‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : یکی مایه ور پور اسفندیار‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

آمدن جاماسب به نزد اسفندیار و درخواست کمک از او

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫یکی مایه ور پور اسفندیار‬
‫که نوش آذرش خواندی شهریار‬
‫بران بام دژ بود و چشمش به راه‬
‫بدان تا کی آید ز ایران سپاه‬
‫پدر را بگوید چو بیند کسی‬
‫به بالای دژ درنمانده بسی‬
‫چو جاماسپ را دید پویان به راه‬
‫به سربر یکی نغز توزی کلاه‬
‫چنین گفت کامد ز توران سوار‬
‫بپویم بگویم به اسفندیار‬
‫فرود آمد از باره ی دژ دوان‬
‫چنین گفت کای نامور پهلوان‬
‫سواری همی بینم از دیدگاه‬
‫کلاهی به سر بر نهاده سیاه‬
‫شوم باز بینم که گشتاسپیست‬
‫وگر کینه جویست و ارجاسپیست‬
‫اگر ترک باشد ببرم سرش‬
‫به خاک افگنم نابسوده برش‬
‫چنین گفت پرمایه اسفندیار‬
‫که راه گذر کی بوده بی سوار‬
‫همانا کز ایران یکی لشکری‬
‫سوی ما بیامد به پیغمبری‬
‫کلاهی به سر بر نهاده دوپر‬
‫ز بیم سواران پرخاشخر‬
‫چو بشنید نوش آذر از پهلوان‬
‫بیامد بران باره ی دژ دوان‬
‫چو جاماسپ تنگ اندر آمد ز راه‬
‫هم از باره دانست فرزند شاه‬
‫بیامد به نزدیک فرخ پدر‬
‫که فرخنده جاماسپ آمد به در‬
‫بفرمود تا دژ گشادند باز‬
‫درآمد خردمند و بردش نماز‬
‫بدادش درود پدر سربسر‬
‫پیامی که آورده بد در بدر‬
‫چنین پاسخ آورد اسفندیار‬
‫که ای از خرد در جهان یادگار‬
‫خردمند و کنداور و سرفراز‬
‫چرا بسته را برد باید نماز‬
‫کسی را که بر دست و پای آهنست‬
‫نه مردم نژادست کهرمنست‬
‫درود شهنشاه ایران دهی‬
‫ز دانش ندارد دلت آگهی‬
‫درودم از ارجاسپ آمد کنون‬
‫کز ایران همی دست شوید به خون‬
‫مرا بند کردند بر بی گناه‬
‫همانا گه رزم فرزند شاه‬
‫چنین بود پاداش رنج مرا‬
‫به آهن بیاراست گنج مرا‬
‫کنون همچنین بسته باید تنم‬
‫به یزدان گوای منست آهنم‬
‫که بر من ز گشتاسپ بیداد بود‬
‫ز گفت گرزم اهرمن شاد بود‬
‫مبادا که این بد فرامش کنم‬
‫روان را به گفتار بیهش کنم‬
‫بدو گفت جاماسپ کای راستگوی‬
‫جهانگیر و کنداور و نیک خوی‬
‫دلت گر چنین از پدر خیره گشت‬
‫نگر بخت این پادشا تیره گشت‬
‫چو لهراسپ شاه آن پرستنده مرد‬
‫که ترکان بکشتندش اندر نبرد‬
‫همان هیربد نیز یزدان پرست‬
‫که بودند با زند و استا به دست‬
‫بکشتند هشتاد از موبدان‬
‫پرستنده و پاکدل بخردان‬
‫ز خونشان به نوش آذر آذر بمرد‬
‫چنین بدکنش خوار نتوان شمرد‬
‫ز بهر نیا دل پر از درد کن‬
‫برآشوب و رخسارگان زرد کن‬
‫ز کین یا ز دین گر نجنبی ز جای‬
‫نباشی پسندیده ی رهنمای‬
‫چنین داد پاسخ که ای نیک نام‬
‫بلنداختر و گرد و جوینده کام‬
‫براندیش کان پیر لهراسپ را‬
‫پرستنده و باب گشتاسپ را‬
‫پسر به که جوید همی کین اوی‬
‫که تخت پدر داشت و ایین اوی‬
‫بدو گفت ار ایدونک کین نیا‬
‫نجویی نداری به دل کیمیا‬
‫همای خردمند و به آفرید‬
‫که باد هوا روی ایشان ندید‬
‫به ترکان سیراند با درد و داغ‬
‫پیاده دوان رنگ رخ چون چراغ‬
‫چنین پاسخ آوردش اسفندیار‬
‫که من بسته بودم چنین زار و خوار‬
‫نکردند زیشان ز من هیچ یاد‬
‫نه برزد کس از بهر من سردباد‬
‫چه گویی به پاسخ که روزی همای‬
‫ز من کرد یاد اندرین تنگ جای‬
‫دگر نیز پرمایه به آفرید‬
‫که گفتی مرا در جهان خود ندید‬
‫بدو گفت جاماسپ کای پهلوان‬
‫پدرت از جهان تیره دارد روان‬
‫به کوه اندرست این زمان با سران‬
‫دو دیده پر از آب و لب ناچران‬
‫سپاهی ز ترکان بگرد اندرش‬
‫همانا نبینی سر و افسرش‬
‫نیاید پسند جهان آفرین‬
‫که تو دل بپیچی ز مهر و ز دین‬
‫برادر که بد مر ترا سی و هشت‬
‫ازان پنج ماند و دگر درگذشت‬
‫چنین پاسخ آوردش اسفندیار‬
‫که چندین برادر بدم نامدار‬
‫همه شاد با رامش و من به بند‬
‫نکردند یاد از من مستمند‬
‫اگر من کنون کین بسیچم چه سود‬
‫کزیشان برآورد بدخواه دود‬
‫چو جاماسپ زین گونه پاسخ شنود‬
‫دلش گشت از درد پر داغ و دود‬
‫همی بود بر پای و دل پر ز خشم‬
‫به زاری همی راند آب از دو چشم‬
‫بدو گفت کای پهلوان جهان‬
‫اگر تیره گردد دلت با روان‬
‫چه گویی کنون کار فرشیدورد‬
‫که بود از تو همواره با داغ و درد‬
‫به هر سو که بودی به رزم و به بزم‬
‫پر از درد و نفرین بدی بر گرزم‬
‫پر از زخم شمشیر دیدم تنش‬
‫دریده برو مغفر و جوشنش‬
‫همی زار می بگسلد جان اوی‬
‫ببخشای بر چشم گریان اوی‬
‫چو آواز دادش ز فرشیدورد‬
‫دلش گشت پرخون و جان پر ز درد‬
‫چو باز آمدش دل به جاماسپ گفت‬
‫که این بد چرا داشتی در نهفت‬
‫بفرمای کاهنگران آورند‬
‫چو سوهان و پتک گران آورند‬
‫بیاورد جاماسپ آهنگران‬
‫چو سندان پولاد و پتک گران‬
‫بسودند زنجیر و مسمار و غل‬
‫همان بند رومی به کردار پل‬
‫چو شد دیر بر سودن بستگی‬
‫به بد تنگدل بسته از خستگی‬
‫به آهنگران گفت کای شوربخت‬
‫ببندی و بسته ندانی گسخت‬
‫همی گفت من بند آن شهریار‬
‫نکردم به پیش خردمند خوار‬
‫بپیچید تن را و بر پای جست‬
‫غمی شد به پابند یازید دست‬
‫بیاهیخت پای و بپیچید دست‬
‫همه بند و زنجیر بر هم شکست‬
‫چو بگسست زنجیر بی توش گشت‬
‫بیفتاد از درد و بیهوش گشت‬
‫ستاره شمرکان شگفتی بدید‬
‫بران تاجدار آفرین گسترید‬
‫چو آمد به هوش آن گو زورمند‬
‫همی پیش بنهاد زنجیر و بند‬
‫چنین گفت کاین هدیه های گرزم‬
‫منش پست بادش به بزم و به رزم‬
‫به گرمابه شد با تن دردمند‬
‫ز زنجیر فرسوده و مستمند‬
‫چو آمد به در پس گو نامدار‬
‫رخش بود همچون گل اندر بهار‬
‫یکی جوشن خسروانی بخواست‬
‫همان جامه ی پهلوانی بخواست‬
‫بفرمود کان باره ی گام زن‬
‫بیارید و آن ترگ و شمشیر من‬
‫چو چشمش بران تیزرو برفتاد‬
‫ز یزدان نیکی دهش کرد یاد‬
‫همی گفت گر من گنه کرده ام‬
‫ازینسان به بند اندر آزرده ام‬
‫چه کرد این چمان باره ی بربری‬
‫چه بایست کردن بدین لاغری‬
‫بشویید و او را بی آهو کنید‬
‫به خوردن تنش را به نیرو کنید‬
‫فرستاد کس نزد آهنگران‬
‫هرانکس که استاد بود اندران‬
‫برفتند و چندی زره خواستند‬
‫سلیحش یکایک بپیراستند‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*