خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : سرانجام گشتاسپ بنمود پشت‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : سرانجام گشتاسپ بنمود پشت‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

پشت نمودن گشتاسب و رفتن به کوه

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫سرانجام گشتاسپ بنمود پشت‬
‫بدانگه که شد روزگارش درشت‬
‫پس اندر دو منزل همی تاختند‬
‫مر او را گرفتن همی ساختند‬
‫یکی کوه پیش آمدش پرگیا‬
‫بدو اندرون چشمه و آسیا‬
‫که بر گرد آن کوه یک راه بود‬
‫وزان راه گشتاسپ آگاه بود‬
‫جهاندار گشتاسپ و یکسر سپاه‬
‫سوی کوه رفتند ز آوردگاه‬
‫چو ارجاسپ با لشکر آنجا رسید‬
‫بگردید و بر کوه راهی ندید‬
‫گرفتند گرداندرش چار سوی‬
‫چو بیچاره شد شاه آزاده خوی‬
‫ازان کوهسار آتش افروختند‬
‫بدان خاره بر خار میسوختند‬
‫همی کشت هر مهتری بارگی‬
‫نهاند دلها به بیچارگی‬
‫چو لشکر چنان گردشان برگرفت‬
‫کی خوش منش دست بر سر گرفت‬
‫جهاندیده جاماسپ را پیش خواند‬
‫ز اختر فراوان سخن ها براند‬
‫بدو گفت کز گردش آسمان‬
‫بگوی آنچ دانی و پنهان ممان‬
‫که باشد بدین بد مرا دستگیر‬
‫ببایدت گفتن همه ناگزیر‬
‫چو بشنید جاماسپ بر پای خاست‬
‫بدو گفت کای خسرو داد و راست‬
‫اگر شاه گفتار من بشنود‬
‫بدین گردش اختران بگرود‬
‫بگویم بدو هرچ دانم درست‬
‫ز من راستی جوی شاها نخست‬
‫بدو گفت شاه آنچ دانی بگوی‬
‫که هم راست گویی و هم راه جوی‬
‫بدو گفت جاماسپ کای شهریار‬
‫سخن بشنو از من یکی هوشیار‬
‫تو دانی که فرزندت اسفندیار‬
‫همی بند ساید به بد روزگار‬
‫اگر شاه بگشاید او را ز بند‬
‫نماند برین کوهسار بلند‬
‫بدو گفت گشتاسپ کای راستگوی‬
‫بجز راستی نیست ایچ آرزوی‬
‫به جاماسپ گفت ای خردمند مرد‬
‫مرا بود ازان کار دل پر ز درد‬
‫که اورا ببستم بران بزمگاه‬
‫به گفتار بدخواه و او بیگناه‬
‫همانگاه من زان پشیمان شدم‬
‫دلم خسته بد سوی درمان شدم‬
‫گر او را ببینم برین رزمگاه‬
‫بدو بخشم این تاج و تخت و کلاه‬
‫که یارد شدن پیش آن ارجمند‬
‫رهاند مران بیگنه را ز بند‬
‫بدو گفت جاماسپ کای شهریار‬
‫منم رفتنی کاین سخن نیست خوار‬
‫به جاماسپ شاه جهاندار گفت‬
‫که با تو همیشه خرد باد جفت‬
‫برو وز منش ده فراوان درود‬
‫شب تیره ناگاه بگذر ز رود‬
‫بگویش که آنکس که بیداد کرد‬
‫بشد زین جهان با دلی پر ز درد‬
‫اگر من برفتم بگفت کسی‬
‫که بهره نبودش ز دانش بسی‬
‫چو بیداد کردم بسیچم همی‬
‫وزان کردهی خویش پیچم همی‬
‫کنون گر بیایی دل از کینه پاک‬
‫سر دشمنان اندر آری به خاک‬
‫وگرنه شد این پادشاهی و تخت‬
‫ز بن برکنند این کیانی درخت‬
‫چو آیی سپارم ترا تاج و گنج‬
‫ز چیزی که من گرد کردم به رنج‬
‫بدین گفته یزدان گوای منست‬
‫چو جاماسپ کو رهنمای منست‬
‫بپوشید جاماسپ توزی قبای‬
‫فرود آمد از کوه بی رهنمای‬
‫به سر بر نهاده کلاه دو پر‬
‫برآیین ترکان ببسته کمر‬
‫یکی اسپ ترکی بیاورد پیش‬
‫ابر اسپ آلت ز اندازه بیش‬
‫نشست از بر باره و آمد به زیر‬
‫که بد مرد شایسته بر سان شیر‬
‫هرانکس که او را بدیدی به راه‬
‫بپرسیدی او را ز توران سپاه‬
‫به آواز ترکی سخن راندی‬
‫بگفتی بدان کس که او خواندی‬
‫ندانستی او را کسی حال و کار‬
‫بگفتی به ترکی سخن هوشیار‬
‫همی راند باره به کردار باد‬
‫چنین تا بیامد بر شاه زاد‬
‫خرد یافته چون بیامد به دشت‬
‫شب تیره از لشکر اندر گذشت‬
‫چو آمد به نزد دژ گنبدان‬
‫رهانید خود را ز دست بدان‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*