خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو آگاه شد شاه کامد پسر‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو آگاه شد شاه کامد پسر‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

به زنجیر کشیده شدن اسفندیار بفرمان گشتاسب

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫چو آگاه شد شاه کامد پسر‬
‫کلاه کیان بر نهاده بسر‬
‫مهان و کهانرا همه خواند پیش‬
‫همه زند و استا به نزدیک خویش‬
‫همه موبدان را به کرسی نشاند‬
‫پس آن خسرو تیغ زن را بخواند‬
‫بیامد گو و دست کرده بکش‬
‫به پیش پدر شد پرستار فش‬
‫شه خسروان گفت با موبدان‬
‫بدان رادمردان و اسپهبدان‬
‫چه گویید گفتا که آزاده اید‬
‫به سختی همه پرورش داده اید‬
‫به گیتی کسی را که باشد پسر‬
‫بدو شاد باشد دل تاجور‬
‫به هنگام شیرین به دایه دهد‬
‫یکی تاج زرینش بر سر نهد‬
‫همی داردش تا شود چیره دست‬
‫بیاموزدش خوردن و بر نشست‬
‫بسی رنج بیند گرانمایه مرد‬
‫سورای کندش آزموده نبرد‬
‫چو آزاده را ره به مردی رسد‬
‫چنان زر که از کان به زردی رسد‬
‫مراورا بجوید چو جویندگان‬
‫ورا بیش گویند گویندگان‬
‫سواری شود نیک و پیروز رزم‬
‫سرانجمنها به رزم و به بزم‬
‫چو نیرو کند با سرو یال و شاخ‬
‫پدر پیر گشته نشسته به کاخ‬
‫جهان را کند یکسره زو تهی‬
‫نباشد سزاوار تخت مهی‬
‫ندارد پدر جز یکی نام تخت‬
‫نشسته در ایوان نگهبان رخت‬
‫پسر را جهان و درفش و سپاه‬
‫پدر را یکی تاج و زرین کلاه‬
‫نباشد بران پور همداستان‬
‫پسندند گردان چنین داستان‬
‫ز بهر یکی تاج و افسر پسر‬
‫تن باب را دور خواهد ز سر‬
‫کند با سپاهش پس آهنگ اوی‬
‫نهاده دلش نیز بر جنگ اوی‬
‫چه گویید پیران که با این پسر‬
‫چه نیکو بود کار کردن پدر‬
‫گزینانش گفتند کای شهریار‬
‫نیاید خود این هرگز اندر شمار‬
‫پدر زنده و پور جویای گاه‬
‫ازین خامتر نیز کاری مخواه‬
‫جهاندار گفتا که اینک پسر‬
‫که آهنگ دارد به جای پدر‬
‫ولیکن من او را به چوبی زنم‬
‫که گیرند عبرت همه برزنم‬
‫ببندم چنانش سزاوار پس‬
‫ببندی که کس را نبستست کس‬
‫پسر گفت کای شاه آزاده خوی‬
‫مرا مرگ تو کی کند آرزوی‬
‫ندانم گناهی من ای شهریار‬
‫که کردستم اندر همه روزگار‬
‫به جان تو ای شاه گر بد به دل‬
‫گمان برده ام پس سرم بر گسل‬
‫ولیکن تو شاهی و فرمان تراست‬
‫تراام من و بند و زندان تراست‬
‫کنون بند فرما و گر خواه کش‬
‫مرا دل درستست و آهسته هش‬
‫سر خسروان گفت بند آورید‬
‫مر او را ببندید و زین مگذرید‬
‫به پیش آوریدند آهنگران‬
‫غل و بند و زنجیرهای گران‬
‫دران انجمن کس به خواهش زبان‬
‫نجنبید بر شهریار جهان‬
‫ببستند او را سر و دست و پای‬
‫به پیش جهاندار گیهان خدای‬
‫چنانش ببستند پای استوار‬
‫که هرکش همی دید بگریست زار‬
‫چو کردند زنجیر در گردنش‬
‫بفرمود بسته به در بردنش‬
‫بیارید گفتا یکی پیل نر‬
‫دونده پرنده چو مرغی به پر‬
‫فراز آوریدند پیلی چو نیل‬
‫مر او را ببستند بر پشت پیل‬
‫چو بردندش از پیش فرخ پدر‬
‫دو دیده پر از آب و رخساره تر‬
‫فرستاده سوی دژ گنبدان‬
‫گرفته پس و پیش اسپهبدان‬
‫پر از درد بردند بر کوهسار‬
‫ستون آوریدند ز آهن چهار‬
‫به کرده ستونها بزرگ آهنین‬
‫سر اندر هوا و بن اندر زمین‬
‫مر او را برانجا ببستند سخت‬
‫ز تختش بیفگند و برگشت بخت‬
‫نگهبان او کرد پساند مرد‬
‫گو پهلوان زاده با داغ و درد‬
‫بدان تنگی اندر همی زیستی‬
‫زمان تا زمان زار بگریستی‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*