خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : یکی روز بنشست کی شهریار‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : یکی روز بنشست کی شهریار‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

بدگویی گرزم‬ علیه اسفندیار در نزد گشتاسب

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫یکی روز بنشست کی شهریار‬
‫به رامش بخورد او می خوشگوار‬
‫یکی سرکشی بود نامش گرزم‬
‫گوی نامجو آزموده به رزم‬
‫به دل کین همی داشت ز اسفندیار‬
‫ندانم چه شان بود از آغاز کار‬
‫به هر جای کاواز او آمدی‬
‫ازو زشت گفتی و طعنه زدی‬
‫نشسته بد او پیش فرخنده شاه‬
‫رخ از درد زرد و دل از کین تباه‬
‫فراز آمد از شاهزاده سخن‬
‫نگر تا چه بد آهو افگند بن‬
‫هوازی یکی دست بر دست زد‬
‫چو دشمن بود گفت فرزند بد‬
‫فرازش نباید کشیدن به پیش‬
‫چنین گفت آن موبد راست کیش‬
‫که چون پور با سهم و مهتر شود‬
‫ازو باب را روز بتر شود‬
‫رهی کز خداوند سر برکشید‬
‫از اندازه اش سر بباید برید‬
‫چو از رازدار این شنیدم نخست‬
‫نیامد مرا این گمانی درست‬
‫جهانجوی گفت این سخن چیست باز‬
‫خداوند این راز که وین چه راز‬
‫کیان شاه را گفت کای راست گوی‬
‫چنین راز گفتن کنون نیست روی‬
‫سر شهریاران تهی کرد جای‬
‫فریبنده را گفت نزد من آی‬
‫بگوی این همه سر بسر پیش من‬
‫نهان چیست زان اژدها کیش من‬
‫گرزم بد آهوش گفت از خرد‬
‫نباید جز آن چیز کاندر خورد‬
‫مرا شاه کرد از جهان بی نیاز‬
‫سزد گر ندارم بد از شاه باز‬
‫ندارم من از شاه خود باز پند‬
‫وگر چه مرا او را نیاد پسند‬
‫که گر راز گویمش و او نشنود‬
‫به از راز کردنش پنهان شود‬
‫بدان ای شهنشاه کاسفندیار‬
‫بسیچد همی رزم را روی کار‬
‫بسی لشکر آمد به نزدیک اوی‬
‫جهانی سوی او نهادست روی‬
‫بر آنست اکنون که بندد ترا‬
‫به شاهی همی بد پسندد ترا‬
‫تراگر به دست آورید و ببست‬
‫کند مر جهان را همه زیردست‬
‫تو دانی که آنست اسفندیار‬
‫که اورا به رزم اندرون نیست یار‬
‫چو حلقه کرد آن کمند بتاب‬
‫پذیره نیارد شدن آفتاب‬
‫کنون از شنیده بگفتمت راست‬
‫تو به دان کنون رای و فرمان تراست‬
‫چو با شاه ایران گرزم این براند‬
‫گو نامبردار خیره بماند‬
‫چنین گفت هرگز که دید این شگفت‬
‫دژم گشت وز پور کینه گرفت‬
‫نخورد ایچ می نیز و رامش نکرد‬
‫ابی بزم بنشست با باد سرد‬
‫از اندیشگان نامد آن شبش خواب‬
‫ز اسفندیارش گرفته شتاب‬
‫چو از کوهساران سپیده دمید‬
‫فروغ ستاره ببد ناپدید‬
‫بخواند آن جهاندیده جاماسپ را‬
‫کجا بیش دیدست لهراسپ را‬
‫بدو گفت شو پیش اسفندیار‬
‫بخوان و مر او را به ره باش یار‬
‫بگویش که برخیز و نزد من آی‬
‫چو نامه بخوانی به ره بر میپای‬
‫که کاری بزرگست پیش اندرا‬
‫تو پایی همی این همه کشورا‬
‫یکی کار اکنون همی بایدا‬
‫که بیتو چنین کار برنایدا‬
‫نوشته نوشتش یکی استوار‬
‫که این نامور فرخ اسفندیار‬
‫فرستادم این پیر جاماسپ را‬
‫که دستور بد شاه لهراسپ را‬
‫چو او را ببینی میان را ببند‬
‫ابا او بیا بر ستور نوند‬
‫اگر خفته ای زود برجه به پای‬
‫وگر خود بپایی زمانی مپای‬
‫خردمند شد نامه ی شاه برد‬
‫به تازنده کوه و بیابان سپرد‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*