خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو اسفندیار آن گو تهمتن‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو اسفندیار آن گو تهمتن‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

حمله اسفندیار به سپاهیان دشمن

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫چو اسفندیار آن گو تهمتن‬
‫خداوند اورنگ با سهم و تن‬
‫ازان کوه بشنید بانگ پدر‬
‫به زاری به پیش اندر افگند سر‬
‫خرامیده نیزه به چنگ اندرون‬
‫ز پیش پدر سر فگنده نگون‬
‫یکی دیزه یی بر نشسته بلند‬
‫بسان یکی دیو جسته ز بند‬
‫بدان لشکر دشمن اندر فتاد‬
‫چنان چون در افتد به گلبرگ باد‬
‫همی کشت ازیشان و سر میبرید‬
‫ز بیمش همی مرد هرکش بدید‬
‫چو بستور پور زریر سوار‬
‫ز خیمه خرامید زی اسپدار‬
‫یکی اسپ آسوده ی تیزرو‬
‫جهنده یکی بود آگنده خو‬
‫طلب کرد از اسپدار پدر‬
‫نهاد از بر او یکی زین زر‬
‫بیاراست و برگستوران برفگند‬
‫به فتراک بر بست پیچان کمند‬
‫بپوشید جوشن بدو بر نشست‬
‫ز پنهان خرامید نیزه به دست‬
‫ازین سان خرامید تا رزمگاه‬
‫سوی باب کشته بپیمود راه‬
‫همی تاخت آن باره ی تیزگرد‬
‫همی آخت کینه همی کشت مرد‬
‫از آزادگان هرک دیدی به راه‬
‫بپرسیدی از نامدار سپاه‬
‫کجا اوفتادست گفتی زریر‬
‫پدر آن نبرده سوار دلیر‬
‫یکی مرد بد نام او اردشیر‬
‫سواری گرانمایه گردی دلیر‬
‫بپرسید ازو راه فرزند خرد‬
‫سوی بابکش راه بنمود گرد‬
‫فگندست گفتا میان سپاه‬
‫به نزدیکی آن درفش سیاه‬
‫برو زود کانجا فتادست اوی‬
‫مگر باز بینیش یک بار روی‬
‫پس آن شاهزاده برانگیخت بور‬
‫همی کشت گرد و همی کرد شور‬
‫بدان تاختن تا بر او رسید‬
‫چو او را بدان خاک کشته بدید‬
‫بدیدش مر او را چو نزدیک شد‬
‫جهان فروزانش تاریک شد‬
‫برفتش دل و هوش وز پشت زین‬
‫فگند از برش خویشتن بر زمین‬
‫همی گفت کای ماه تابان من‬
‫چراغ دل و دیده و جان من‬
‫بران رنج و سختی بپروردیم‬
‫کنون چون برفتی بکه اسپردیم‬
‫ترا تا سپه داد لهراسپ شاه‬
‫و گشتاسپ را داد تخت و کلاه‬
‫همی لشکر و کشور آراستی‬
‫همی رزم را به آرزو خواستی‬
‫کنون کت به گیتی برافروخت نام‬
‫شدی کشته و نارسیده به کام‬
‫شوم زی برادرت فرخنده شاه‬
‫فرود آی گویمش از خوب گاه‬
‫که از تو نه این بد سزاوار اوی‬
‫برو کینش از دشمنان بازجوی‬
‫زمانی برین سان همی بود دیر‬
‫پس آن باره را اندر آورد زیر‬
‫همی رفت با بانگ تا نزد شاه‬
‫که بنشسته بود از بر رزمگاه‬
‫شه خسروان گفت کای جان باب‬
‫چرا کردی این دیدگان پر ز آب‬
‫کیان زاده گفت ای جهانگیر شاه‬
‫نبینی که بابم شد اکنون تباه‬
‫پس آنگاه گفت ای جهانگیر شاه‬
‫برو کینه ی باب من بازخواه‬
‫بماندست بابم بران خاک خشک‬
‫سیه ریش او پروریده به مشک‬
‫چواز پور بشنید شاه این سخن‬
‫سیاهش ببد روز روشن ز بن‬
‫جهان بر جهانجوی تاریک شد‬
‫تن پیل واریش باریک شد‬
‫بیارید گفتا سیاه مرا‬
‫نبردی قبا و کلاه مرا‬
‫که امروز من از پی کین اوی‬
‫برانم ازین دشمنان خون به جوی‬
‫یکی آتش انگیزم اندر جهان‬
‫کزانجا به کیوان رسد دود آن‬
‫چو گردان بدیدند کز رزمگاه‬
‫ازان تیره آوردگاه سپاه‬
‫که خسرو بسیچید آراستن‬
‫همی رفت خواهد به کین خواستن‬
‫نباشیم گفتند همداستان‬
‫که شاهنشه آن کدخدای جهان‬
‫به رزم اندر آید به کین خواستن‬
‫چرا باید این لشکر آراستن‬
‫گرانمایه دستور گفتش به شاه‬
‫نبایدت رفتن بدان رزمگاه‬
‫به بستور ده باره ی برنشست‬
‫مر او را سوی رزم دشمن فرست‬
‫که او آورد باز کین پدر‬
‫ازان کش تو باز آوری خوبتر‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*