خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : دو هفته برآمد برین کارزار‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : دو هفته برآمد برین کارزار‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

کشته شدن زریر

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫دو هفته برآمد برین کارزار‬
‫که هزمان همی تیره تر گشت کار‬
‫به پیش اندر آمد نبرده زریر‬
‫سمندی بزرگ اندر آورده زیر‬
‫به لشکرگه دشمن اندر فتاد‬
‫چو اندر گیا آتش و تیز باد‬
‫همی کشت زیشان همی خوابنید‬
‫مر او را نه استاد هرکش بدید‬
‫چو ارجاسپ دانست کان پورشاه‬
‫سپه را همی کرد خواهد تباه‬
‫بدان لشکر خویش آواز داد‬
‫که چونین همی داد خواهید داد‬
‫دو هفته برآمد برین بر درنگ‬
‫نبینم همی روی فرجام جنگ‬
‫بکردند گردان گشتاسپ شاه‬
‫بسی نامداران لشکر تباه‬
‫کنون اندر آمد میانه زریر‬
‫چو گرگ دژآگاه و شیر دلیر‬
‫بکشت او همه پاک مردان من‬
‫سرافراز گردان و ترکان من‬
‫یکی چاره باید سگالیدنا‬
‫و گرنه ره ترک مالیدنا‬
‫برین گر بماند زمانی چنین‬
‫نه ایتاش ماند نه خلخ نه چین‬
‫کدامست مرد از شما نام خواه‬
‫که آید پدید از میان سپاه‬
‫یکی ترگ داری خرامد به پیش‬
‫خنیده کند در جهان نام خویش‬
‫هران کز میان باره انگیزند‬
‫بگرداندش پشت و بگریزند‬
‫من او را دهم دختر خویش را‬
‫سپارم بدو لشکر خویش را‬
‫سپاهش ندادند پاسوخ باز‬
‫بترسیده بد لشکر سرفراز‬
‫چو شیر اندرافتاد و چون پیل مست‬
‫همی کشت زیشان همی کرد پست‬
‫همی کوفتشان هر سوی زیر پای‬
‫سپهدار ایران فرخنده رای‬
‫چو ارجاسپ دید آن چنان خیره شد‬
‫که روز سپیدش شب تیره شد‬
‫دگر باره گفت ای بزرگان من‬
‫تگینان لشکر گزینان من‬
‫ببینید خویشان و پیوستگان‬
‫ببینید نالیدن خستگان‬
‫ازان زخم آن پهلو آتشی‬
‫که سامیش گرزست و تیر آرشی‬
‫که گفتی بسوزد همی لشکرم‬
‫کنون برفروزد همی کشورم‬
‫کدامست مرد از شما چیره دست‬
‫که بیرون شود پیش این پیل مست‬
‫هرانکو بدان گردکش یازدا‬
‫مرد او را ازان باره بندازدا‬
‫چو بخشنده ام بیش بسپارمش‬
‫کلاه از بر چرخ بگذارمش‬
‫همیدون نداد ایچ کس پاسخش‬
‫بشد خیره و زرد گشت آن رخش‬
‫سه بار این سخن را بریشان براند‬
‫چو پاسخ نیامدش خامش بماند‬
‫بیامد پس آن بیدرفش سترگ‬
‫پلید و بد و جادوی و پیر گرگ‬
‫به ارچاسپ گفت ای بلند آفتاب‬
‫به زور و به تن همچو افراسیاب‬
‫به پیش تو آوردم این جان خویش‬
‫سپر کردم این جان شیرینت پیش‬
‫شوم پیش آن پیل آشفته مست‬
‫گر ایدونک یابم بران پیل دست‬
‫به خاک افگنم تنش ای شهریار‬
‫مگر بر دهد گردش روزگار‬
‫ازو شاد شد شاه و کرد آفرین‬
‫بدادش بدو باره ی خویش و زین‬
‫بدو داد ژوپین زهرابدار‬
‫که از آهنین کوه کردی گذار‬
‫چو شد جادوی زشت ناباکدار‬
‫سوی آن خردمند گرد سوار‬
‫چو از دور دیدش برآورد خشم‬
‫پر از خاک روی و پر از خون دو چشم‬
‫به دست اندرون گرز چون سام یل‬
‫به پیش اندرون کشته چون کوه تل‬
‫نیارست رفتنش بر پیش روی‬
‫ز پنهان همی تاخت بر گرد اوی‬
‫بینداخت ژوپین زهرابدار‬
‫ز پنهان بران شاهزاده سوار‬
‫گذاره شد از خسروی جوشنش‬
‫به خون غرقه شد شهریاری تنش‬
‫ز باره در افتاد پس شهریار‬
‫دریغ آن نکو شاهزاده سوار‬
‫فرود آمد آن بیدرفش پلید‬
‫سلیحش همه پاک بیرون کشید‬
‫سوی شاه چین برد اسپ و کمرش‬
‫درفش سیه افسر پرگهرش‬
‫سپاهش همه بانگ برداشتند‬
‫همی نعره از ابر بگذاشتند‬
‫چو گشتاسپ از کوه سر بنگرید‬
‫مر او را بدان رزمگه بر ندید‬
‫گمانی برم گفت کان گرد ماه‬
‫که روشن بدی زو همه رزمگاه‬
‫نبرده برادرم فرخ زریر‬
‫که شیر ژیان آوریدی به زیر‬
‫فگندست بر باره از تاختن‬
‫بماندند گردان ز انداختن‬
‫نیاید همی بانگ شه زادگان‬
‫مگر کشته شد شاه آزادگان‬
‫هیونی بتازید تا رزمگاه‬
‫به نزدیکی آن درفش سیاه‬
‫ببینید کان شاه من چون شدست‬
‫کم از درد او دل پر از خون شدست‬
‫به دین اندرون بود شاه جهان‬
‫که آمد یکی خون ز دیده چکان‬
‫به شاه جهان گفت ماه ترا‬
‫نگهدار تاج و سپاه ترا‬
‫جهان پهلوان آن زریر سوار‬
‫سواران ترکان بکشتند زار‬
‫سر جادوان جهان بیدرفش‬
‫مر او را بیفگند و برد آن درفش‬
‫چو آگاهی کشتن او رسید‬
‫به شاه جهانجوی و مرگش بدید‬
‫همه جامه تا پای بدرید پاک‬
‫بران خسروی تاج پاشید خاک‬
‫همی گفت گشتاسپ کای شهریار‬
‫چراغ دلت را بکشتند زار‬
‫ز پس گفت داننده جاماسپ را‬
‫چه گویم کنون شاه لهراسپ را‬
‫چگونه فرستم فرسته بدر‬
‫چه گویم بدان پیر گشته پدر‬
‫چه گویم چه کردم نگار ترا‬
‫که برد آن نبرده سوار ترا‬
‫دریغ آن گو شاهزاده دریغ‬
‫چو تابنده ماه اندرون شد به میغ‬
‫بیارید گلگون لهراسپی‬
‫نهید از برش زین گشتاسپی‬
‫بیاراست مر جستن کینش را‬
‫به ورزیدن دین و آیینش را‬
‫جهاندیده دستور گفتا به پای‬
‫به کینه شدن مر ترا نیست رای‬
‫به فرمان دستور دانای راز‬
‫فرود آمد از باره بنشست باز‬
‫به لشکر بگفتا کدامست شیر‬
‫که باز آورد کین فرخ زریر‬
‫که پیش افگند باره بر کین اوی‬
‫که باز آورد باره و زین اوی‬
‫پذیرفتن اندر خدای جهان‬
‫پذیرفتن راستان و مهان‬
‫که هر کز میانه نهد پیش پای‬
‫مر او را دهم دخترم را همای‬
‫نجنبید زیشان کس از جای خویش‬
‫ز لشکر نیاورد کس پای پیش‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*