خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : پسر تهم جاماسپ دستور شاه‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : پسر تهم جاماسپ دستور شاه‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

نبرد دو سپاه ایران و چین

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫پسر تهم جاماسپ دستور شاه‬
‫نبرده سواری گرامیش نام‬
‫به ماننده ی پور دستان سام‬
‫یکی چرمه یی برنشسته سمند‬
‫یکی گام زن باره ی بیگزند‬
‫چماننده ی چرمه ی نونده جوان‬
‫یکی کوه پارست گوی روان‬
‫به پیش صف چینیان ایستاد‬
‫خداوند بهزاد را کرد یاد‬
‫کدامست گفت از شما شیردل‬
‫که آید سوی نیزه ی جان گسل‬
‫کجا باشد آن جادوی خویش کام‬
‫کجا خواست نام و هزارانش نام‬
‫برفت آن زمان پیش او نامخواست‬
‫تو گفتی که همچو ستونست راست‬
‫بگشتند هر دو سوار هژیر‬
‫به گرز و به نیزه به شمشیر و تیر‬
‫گرامی گوی بود با زور شیر‬
‫نتابید با او سوار دلیر‬
‫گرفت از گرامی نبرده دریغ‬
‫گرامی کفش بود برنده تیغ‬
‫گرامی خرامید با خشم تیز‬
‫دل از کینه ی کشتگان پر ستیز‬
‫میان صف دشمن اندر فتاد‬
‫پس از دامن کوه برخاست باد‬
‫سپاه از دو رو بر هم آویختند‬
‫و گرد از دو لشکر برانگیختند‬
‫بدان شورش اندر میان سپاه‬
‫ازان زخم گردان و گرد سیاه‬
‫بیفتاد از دست ایرانیان‬
‫درفش فروزنده ی کاویان‬
‫گرامی بدید آن درفش چو نیل‬
‫که افگنده بودند از پشت پیل‬
‫فرود آمد و بر گرفت آن ز خاک‬
‫بیفشاند از خاک و بسترد پاک‬
‫چو او را بدیدند گردان چین‬
‫که آن نیزه ی نامدار گزین‬
‫ازان خاک برداشت و بسترد و برد‬
‫به گردش گرفتند مردان گرد‬
‫ز هر سو به گردش همی تاختند‬
‫به شمشیر دستش بینداختند‬
‫درفش فریدون به دندان گرفت‬
‫همی زد به یک دست گرز ای شگفت‬
‫سرانجام کارش بکشتند زار‬
‫بران گرم خاکش فگندند خوار‬
‫دریغ آن نبرده سوار هژبر‬
‫که بازش ندید آن خردمند پیر‬
‫بیامد هم آنگاه بستور شیر‬
‫نبرده کیان زاده پور زریر‬
‫بکشت او ازان دشمنان بیشمار‬
‫که آویخت اندر بد روزگار‬
‫سرانجام برگشت پیروز و شاد‬
‫به پیش پدر باز شد و ایستاد‬
‫بیامد پس آن برگزیده سوار‬
‫پس شهریار جهان نیوزار‬
‫به زیر اندرون تیزرو شولکی‬
‫که نبود چنان از هزاران یکی‬
‫بیامد بران تیره آوردگاه‬
‫به آواز گفت ای گزیده سپاه‬
‫کدامست مرد از شما نامدار‬
‫جهاندیده و گرد و نیزه گزار‬
‫که پیش من آیند نیزه به دست‬
‫که امروز در پیش مرد آمدست‬
‫سواران چین پیش او تاختند‬
‫برافگندنش را همی ساختند‬
‫سوار جهانجوی مرد دلیر‬
‫چو پیل دژآگاه و چون نره شیر‬
‫همی گشت بر گرد مردان چین‬
‫تو گفتی همی بر نوردد زمین‬
‫بکشت از گوان جهان شست مرد‬
‫درآن تاختن ها به گرز نبرد‬
‫سرانجامش آمد یکی تیر چرخ‬
‫چنان آمده بودش از چرخ برخ‬
‫بیفتاد زان شولک خوب رنگ‬
‫بمرد و نرست اینت فرجام جنگ‬
‫دریغ آن سوار گرانمایه نیز‬
‫که افگنده شد رایگان بر نه چیز‬
‫که همچون پدر بود و همتای اوی‬
‫دریغ آن نکو روی و بالای اوی‬
‫چو کشته شد آن نامبرده سوار‬
‫ز گردان به گردش هزاران هزار‬
‫بهر گوشه یی بر هم آویختند‬
‫ز روی زمین گرد انگیختند‬
‫برآمد برین رزم کردن دو هفت‬
‫کزیشان سواری زمانی نخفت‬
‫زمینها پر از کشته و خسته شد‬
‫سراپرده ها نیز بربسته شد‬
‫در و دشتها شد همه لاله گون‬
‫به دشت و بیابان همی رفت خون‬
‫چنان بد ز بس کشته آن رزمگاه‬
‫که بد میتوانست رفتن به راه‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*