خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو از بلخ بامی به جیحون رسید‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو از بلخ بامی به جیحون رسید‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

گفتار جاماسب با گشتاسب

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫چو از بلخ بامی به جیحون رسید‬
‫سپهدار لشکر فرود آورید‬
‫بشد شهریار از میان سپاه‬
‫فرود آمد از باره بر شد به گاه‬
‫بخواند او گرانمایه جاماسپ را‬
‫کجا رهنمون بود گشتاسپ را‬
‫سر موبدان بودو شاه ردان‬
‫چراغ بزرگان و اسپهبدان‬
‫چنان پاک تن بود و تابنده جان‬
‫که بودی بر او آشکارا نهان‬
‫ستاره شناس و گرانمایه بود‬
‫ابا او به دانش کرا پایه بود‬
‫بپرسید ازو شاه و گفتا خدای‬
‫ترا دین به داد و پاکیزه رای‬
‫چو تو نیست اندر جهان هیچ کس‬
‫جهاندار دانش ترا داد و بس‬
‫ببایدت کردن ز اختر شمار‬
‫بگویی همی مر مرا روی کار‬
‫که چون باشد آغاز و فرجام جنگ‬
‫کرا بیشتر باشد اینجا درنگ‬
‫نیامد خوش آن پیر جاماسپ را‬
‫به روی دژم گفت گشتاسپ را‬
‫که میخواستم کایزد دادگر‬
‫ندادی مرا این خرد وین هنر‬
‫مرا گر نبودی خرد شهریار‬
‫نکردی زمن بودنی خواستار‬
‫مگر با من از داد پیمان کند‬
‫که نه بد کند خود نه فرمان کند‬
‫جهانجوی گفتا به نام خدای‬
‫بدین و به دین آور پاک رای‬
‫به جان زریر آن نبرده سوار‬
‫به جان گرانمایه اسفندیار‬
‫که نه هرگزت روی دشمن کنم‬
‫نفرمایمت بد نه خود من کنم‬
‫تو هرچ اندرین کار دانی بگوی‬
‫که تو چاره دانی و من چاره جوی‬
‫خردمند گفت این گرانمایه شاه‬
‫همیشه بتو تازه بادا کلاه‬
‫ز بنده میازار و بنداز خشم‬
‫خنک آنکسی کو نبیند به چشم‬
‫بدان ای نبرده کی نامجوی‬
‫چو در رزم روی اندر آری بروی‬
‫بدانگه کجا بانگ و ویله کنند‬
‫تو گویی همی کوه را برکنند‬
‫به پیش اندر آیند مردان مرد‬
‫هوا تیره گردد ز گرد نبرد‬
‫جهان را ببینی بگشته کبود‬
‫زمین پر ز آتش هوا پر زدود‬
‫وزان زخم آن گرزهای گران‬
‫چنان پتک پولاد آهنگران‬
‫به گوش اندر آید ترنگا ترنگ‬
‫هوا پر شده نعره ی بور و خنگ‬
‫شکسته شود چرخ گردونها‬
‫زمین سرخ گردد از ان خونها‬
‫تو گویی هوا ابر دارد همی‬
‫وزان ابر الماس بارد همی‬
‫بسی بی پدر گشته بینی پسر‬
‫بسی بی پسر گشته بینی پدر‬
‫نخستین کس نامدار اردشیر‬
‫پس شهریار آن نبرده دلیر‬
‫به پیش افگند اسپ تازان خویش‬
‫به خاک افگند هر ک آیدش پیش‬
‫پیاده کند ترک چندان سوار‬
‫کز اختر نباشد مر آن را شمار‬
‫ولیکن سرانجام کشته شود‬
‫نکونامش اندر نوشته شود‬
‫دریغ آنچنان مرد نام آورا‬
‫ابا رادمردان همه سرورا‬
‫پس آزاده شیدسپ فرزند شاه‬
‫چو رستم درآید به روی سپاه‬
‫پس آنگاه مر تیغ را برکشد‬
‫بتازد بسی اسپ و دشمن کشد‬
‫بسی نامداران و گردان چین‬
‫که آن شیر مرد افگند بر زمین‬
‫سرانجام بختش کند خاکسار‬
‫برهنه کند آن سر تاجدار‬
‫بیاید پس آنگاه فرزند من‬
‫ببسته میان را جگر بند من‬
‫ابر کین شیدسپ فرزند شاه‬
‫به میدان کند تیز اسپ سیاه‬
‫بسی رنج بیند به رزم اندرون‬
‫شه خسروان را بگویم که چون‬
‫درفش فروزنده ی کاویان‬
‫بیفگنده باشند ایرانیان‬
‫گرامی بگیرد به دندان درفش‬
‫به دندان بدارد درفش بنفش‬
‫به یک دست شمشیر و دیگر کلاه‬
‫به دندان درفش فریدون شاه‬
‫برین سان همی افگند دشمنان‬
‫همی برکند جان آهرمنان‬
‫سرانجام در جنگ کشته شود‬
‫نکو نامش اندر نوشته شود‬
‫پس ازاده بستور پور زریر‬
‫به پیش افگند اسپ چون نره شیر‬
‫بسی دشمنان را کند ناپدید‬
‫شگفتی تر از کار او کس ندید‬
‫چو آید سرانجام پیروز باز‬
‫ابر دشمنان دست کرده دراز‬
‫بیاید پس آن برگزیده سوار‬
‫پس شهریار جهان نامدار‬
‫ز آهرمنان بفگند شست گرد‬
‫نماید یکی پهلوی دستبرد‬
‫سرانجام ترکان به تیرش زنند‬
‫تن پیلوارش به خاک افگنند‬
‫بیاید پس آن نره شیر دلیر‬
‫سوار دلاور که نامش زریر‬
‫به پیش اندر آید گرفته کمند‬
‫نشسته بر اسفندیاری سمند‬
‫ابا جوشن زر درخشان چو ماه‬
‫بدو اندرون خیره گشته سپاه‬
‫بگیرد ز گردان لشکر هزار‬
‫ببندد فرستد بر شهریار‬
‫به هر سو کجا بنهد آن شاه روی‬
‫همی راند از خون بدخواه جوی‬
‫نه استد کس آن پهلوان شاه را‬
‫ستوه آورد شاه خرگاه را‬
‫پس افگنده بیند بزرگ اردشیر‬
‫سیه گشته رخسار و تن چون زریر‬
‫بگرید برو زار و گردد نژند‬
‫برانگیزد اسفندیاری سمند‬
‫به خاقان نهد روی پر خشم و تیز‬
‫تو گویی ندیدست هرگز گریز‬
‫چو اندر میان بیند ارجاسپ را‬
‫ستایش کند شاه گشتاسپ را‬
‫صف دشمنان سر بسر بردرد‬
‫ز گیتی سوی هیچ کس ننگرد‬
‫همی خواند او زند زردشت را‬
‫به یزدان نهاده کیی پشت را‬
‫سرانجام گردد برو تیره بخت‬
‫بریده کندش آن نکو تاج و تخت‬
‫بیاید یکی نام او بیدرفش‬
‫به سرنیزه دارد درفش بنفش‬
‫نیارد شدن پیش گرد گزین‬
‫نشیند به راه وی اندر کمین‬
‫باستد بران راه چون پیل مست‬
‫یکی تیغ زهر آب داده به دست‬
‫چو شاه جهان بازگردد ز رزم‬
‫گرفته جهان را و کشته گرزم‬
‫بیندازد آن ترک تیری بروی‬
‫نیارد شدن آشکارا بروی‬
‫پس از دست آن بیدرفش پلید‬
‫شود شاه آزادگان ناپدید‬
‫به ترکان برد باره و زین اوی‬
‫بخواهد پسرت آن زمان کین اوی‬
‫پس آن لشکر نامدار بزرگ‬
‫به دشمن درافتد چو شیر سترگ‬
‫همی تازند این بر آن آن برین‬
‫ز خون یلان سرخ گردد زمین‬
‫یلان را بباشد همه روی زرد‬
‫چو لرزه برافتد به مردان مرد‬
‫برآید به خورشید گرد سپاه‬
‫نبیند کس از گرد تاریک راه‬
‫فروغ سر نیزه و تیر و تیغ‬
‫بتابد چنان چون ستاره ز میغ‬
‫وزان زخم مردان کجا میزنند‬
‫و بر یکدگر بر همی افگند‬
‫همه خسته و کشته بر یکدگر‬
‫پسر بر پدر بر پدر بر پسر‬
‫وزان ناله و زاری خستگان‬
‫به بند اندر آیند نابستگان‬
‫شود کشته چندان ز هر سو سپاه‬
‫که از خونشان پر شود رزمگاه‬
‫پس آن بیدرفش پلید و سترگ‬
‫به پیش اندر آید چو ارغنده گرگ‬
‫همان تیغ زهر آب داده به دست‬
‫همی تازد او باره چون پیل مست‬
‫به دست وی اندر فراوان سپاه‬
‫تبه گردد از برگزینان شاه‬
‫بیاید پس آن فرخ اسفندیار‬
‫سپاه از پس پشت و یزدانش یار‬
‫ابر بیدرفش افگند اسپ تیز‬
‫برو جامه پر خون و دل پر ستیز‬
‫مر او را یکی تیغ هندی زند‬
‫ز بر نیمه ی تنش زیر افگند‬
‫بگیرد پس آن آهنین گرز را‬
‫بتاباند آن فره و برز را‬
‫به یک حمله از جایشان بگسلد‬
‫چو بگسستشان بر زمین کی هلد‬
‫بنوک سر نیزه شان بر چند‬
‫کندشان تبه پاک و بپراگند‬
‫گریزد سرانجام سالار چین‬
‫از اسفندیار آن گو بافرین‬
‫به ترکان نهد روی بگریخته‬
‫شکسته سپر نیزها ریخته‬
‫بیابان گذارد به اندک سپاه‬
‫شود شاه پیروز و دشمن تباه‬
‫بدان ای گزیده شه خسروان‬
‫که من هرچ گفتم نباشد جز آن‬
‫نباشد ازین یک سخن بیش و کم‬
‫تو زین پس مکن روی بر من دژم‬
‫که من آنچ گفتم نگفتم مگر‬
‫به فرمانت ای شاه پیروزگر‬
‫وزان کم بپرسید فرخنده شاه‬
‫ازین ژرف دریا و تاریک راه‬
‫ندیدم که بر شاه بنهفتمی‬
‫وگرنه من این راز کی گفتمی‬
‫چو شاه جهاندار بشنید راز‬
‫بران گوشه ی تخت خسپید باز‬
‫ز دستش بیفتاد زرینه گرز‬
‫تو گفتی برفتش همی فر و برز‬
‫به روی اندر افتاد و بیهوش گشت‬
‫نگفتش سخن نیز و خاموش گشت‬
‫چو با هوش آمد جهان شهریار‬
‫فرود آمد از تخت و بگریست زار‬
‫چه باید مرا گفت شاهی و گاه‬
‫که روزم همی گشت خواهد سیاه‬
‫که آنان که بر من گرامیترند‬
‫گزین سپاهند و نامی ترند‬
‫همی رفت و خواهند از پیش من‬
‫ز تن برکنند این دل ریش من‬
‫به جاماسپ گفت ار چنینست کار‬
‫به هنگام رفتن سوی کارزار‬
‫نخوانم نبرده برادرم را‬
‫نسوزم دل پیر مادرم را‬
‫نفرمایمش نیز رفتن به رزم‬
‫سپه را سپارم به فرخ گرزم‬
‫کیان زادگان و جوانان من‬
‫که هر یک چنانند چون جان من‬
‫بخوانم همه سربسر پیش خویش‬
‫زره شان نپوشم نشانم به پیش‬
‫چگونه رسد نوک تیر خدنگ‬
‫برین آسمان بر شده کوه سنگ‬
‫خردمند گفتا به شاه زمین‬
‫که ای نیک خو مهتر بافرین‬
‫گر ایشان نباشند پیش سپاه‬
‫نهاده بسر بر کیانی کلاه‬
‫که یارد شدن پیش ترکان چین‬
‫که بازآورد فره پاک دین‬
‫تو زین خاک برخیز و برشو به گاه‬
‫مکن فره پادشاهی تباه‬
‫که داد خدایست وزین چاره نیست‬
‫خداوند گیتی ستمگاره نیست‬
‫ز اندوه خوردن نباشدت سود‬
‫کجا بودنی بود و شد کار بود‬
‫مکن دلت را بیشتر زین نژند‬
‫بداد خدای جهان کن بسند‬
‫بدادش بسی پند و بشنید شاه‬
‫چو خورشید گون گشت بر شد به گاه‬
‫نشست از برگاه و بنهاد دل‬
‫به رزم جهانجوی شاه چگل‬
‫از اندیشه ی دل نیامدش خواب‬
‫به رزم و به بزمش گرفته شتاب‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*