خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : سخن چون بسر برد شاه زمین‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : سخن چون بسر برد شاه زمین‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

لشکرکشی ارجاسب به سمت ایران

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫سخن چون بسر برد شاه زمین‬
‫سیه پیل را خواند و کرد آفرین‬
‫سپردش بدو گفت بردارشان‬
‫از ایران به آن مرز بگذارشان‬
‫فرستادگان سپهدار چین‬
‫ز پیش جهانجوی شاه زمین‬
‫برفتند هر دو شده خاکسار‬
‫جهاندارشان رانده و کرده خوار‬
‫از ایران فرخ به خلخ شدند‬
‫ولیکن به خلخ نه فرخ شدند‬
‫چو از دور دیدند ایوان شاه‬
‫زده بر سر او درفش سیاه‬
‫فرود آمدند از چمنده ستور‬
‫شکسته دل و چشمها گشته کور‬
‫پیاده برفتند تا پیش اوی‬
‫سیهشان شده جامه و زرد روی‬
‫بدادندش آن نامه ی شهریار‬
‫سرآهنگ مردان نیزه گزار‬
‫دبیرش مران نامه را برگشاد‬
‫بخواندش بران شاه جادو نژاد‬
‫نوشته دران نامه ی شهریار‬
‫ز گردان و مردان نیزه گزار‬
‫پس شاه لهراسپ گشتاسپ شاه‬
‫نگهبان گیتی سزاوار گاه‬
‫فرسته فرستاد زی او خدای‬
‫همه مهتران پیش او بر به پای‬
‫زی ارجاسپ ترک آن پلید سترگ‬
‫کجا پیکرش پیکر پیر گرگ‬
‫زده سر ز آیین و دین بهی‬
‫گزینه ره کوری و ابلهی‬
‫رسید آن نوشته فرومایه وار‬
‫که بنوشته بودی سوی شهریار‬
‫شنیدیم و دید آن سخنها کجا‬
‫نبودی تو مر گفتنش را سزا‬
‫نه پوشیدنی و نه بنمودنی‬
‫نه افگندنی و نه پیسودنی‬
‫چنان گفته بودی که من تا دو ماه‬
‫سوی کشور خرم آرم سپاه‬
‫نه دو ماه باید ز تو نی چهار‬
‫کجا من بیایم چو شیر شکار‬
‫تو بر خویشتن بر میفزای رنج‬
‫که ما بر گشادیم درهای رنج‬
‫بیارم ز گردان هزاران هزار‬
‫همه کار دیده همه نیزه دار‬
‫همه ایرجی زاده و پهلوی‬
‫نه افراسیابی و نه یبغوی‬
‫همه شاه چهر و همه ماه روی‬
‫همه سرو بالا همه راستگوی‬
‫همه از در پادشاهی و گاه‬
‫همه از در گنج و گاه و کلاه‬
‫جهانشان بفرسوده با رنج و ناز‬
‫همه شیرگیر و همه سرفراز‬
‫همه نیزه داران شمشیر زن‬
‫همه باره انگیز و لشکر شکن‬
‫چو دانند کم کوس بر پیل بست‬
‫سم اسپ ایشان کند کوه پست‬
‫ازیشان دو گرد گزیده سوار‬
‫زریر سپهدار و اسفندیار‬
‫چو ایشان بپوشند ز آهن قبای‬
‫به خورشید و ماه اندرآرند پای‬
‫چو بر گردن آرند رخشنده گرز‬
‫همی تابد از گرزشان فر و برز‬
‫چو ایشان بباشند پیش سپاه‬
‫ترا کرد باید بدیشان نگاه‬
‫به خورشید مانند با تاج و تخت‬
‫همی تابد از نیزه شان فر و بخت‬
‫چنینم گوانند و اسپهبدان‬
‫گزین و پسندیده ی موبدان‬
‫تو سیحون مینبار و جیحون به مشک‬
‫که ما را چه جیحون چه سیحون چه خشک‬
‫چنان بردوانند باره بر آب‬
‫که تاری شود چشمه ی آفتاب‬
‫به روز نبرد ار بخواهد خدای‬
‫به رزم اندر آرم سرت زیر پای‬
‫چو سالار پیکند نامه بخواند‬
‫فرود آمد از گاه و خیره بماند‬
‫سپهبدش را گفت فردا پگاه‬
‫بخوان از همه پادشاهی سپاه‬
‫تگینان لشکرش ترکان چین‬
‫برفتند هر سو به توران زمین‬
‫بدو باز خواندند لشکرش را‬
‫سر مرزداران کشورش را‬
‫برادر بد او را دو آهرمنان‬
‫یکی کهرم و دیگری اندمان‬
‫بفرمودشان تا نبرده سوار‬
‫گزیدند گردان لشکر هزار‬
‫بدادندشان کوس و پیل و درفش‬
‫بیاراسته زرد و سرخ و بنفش‬
‫بدیشان ببخشید سیصد هزار‬
‫گوان گزیده نبرده سوار‬
‫در گنج بگشاد و روزی بداد‬
‫بزد نای رویین بنه بر نهاد‬
‫بخواند آن زمان مر برادرش را‬
‫بدو داد یک دست لشکرش را‬
‫باندیدمان داد دست دگر‬
‫خود اندر میان رفت با یک پسر‬
‫یکی ترک بد نام او گرگسار‬
‫گذشته بروبر بسی روزگار‬
‫سپه را بدو داد اسپهبدی‬
‫تو گفتی نداند همی جز بدی‬
‫چو غارتگری داد بر بیدرفش‬
‫بدادش یکی پیل پیکر درفش‬
‫یکی بود نامش خشاش دلیر‬
‫پذیره نرفتی ورا نره شیر‬
‫سپه دیده بان کردش و پیش رو‬
‫کشیدش درفش و بشد پیش گو‬
‫دگر ترک بد نام او هوش دیو‬
‫پیامش فرستاد ترکان خدیو‬
‫نگه دار گفتا تو پشت سپاه‬
‫گر از ما کسی باز گردد به راه‬
‫هم آنجا که بینی مر او را بکش‬
‫نگر تا بدانجا نجنبدت هش‬
‫بران سان همی رفت بایین خشم‬
‫پر از خون شده دل پر از آب چشم‬
‫همی کرد غارت همی سوخت کاخ‬
‫درختان همی کند از بیخ و شاخ‬
‫در آورد لشکر به ایران زمین‬
‫همه خیره و دل پراگنده کین‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*