خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو یک چند سالان برآمد برین‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو یک چند سالان برآمد برین‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

پادشاهی گشتاسب

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫
‫چو یک چند سالان برآمد برین‬
‫درختی پدید آمد اندر زمین‬
‫در ایوان گشتاسپ بر سوی کاخ‬
‫درختی گشن بود بسیار شاخ‬
‫همه برگ وی پند و بارش خرد‬
‫کسی کو خرد پرورد کی مرد‬
‫خجسته پی و نام او زردهشت‬
‫که آهرمن بدکنش را بکشت‬
‫به شاه کیان گفت پیغمبرم‬
‫سوی تو خرد رهنمون آورم‬
‫جهان آفرین گفت بپذیر دین‬
‫نگه کن برین آسمان و زمین‬
‫که بی خاک و آبش برآورده ام‬
‫نگه کن بدو تاش چون کرده ام‬
‫نگر تا تواند چنین کرد کس‬
‫مگر من که هستم جهاندار و بس‬
‫گر ایدونک دانی که من کردم این‬
‫مرا خواند باید جهان آفرین‬
‫ز گوینده بپذیر به دین اوی‬
‫بیاموز ازو راه و آیین اوی‬
‫نگر تا چه گوید بران کار کن‬
‫خرد برگزین این جهان خوار کن‬
‫بیاموز آیین و دین بهی‬
‫که بیدین ناخوب باشد مهی‬
‫چو بشنید ازو شاه به دین به‬
‫پذیرفت ازو راه و آیین به‬
‫نبرده برادرش فرخ زریر‬
‫کجا ژنده پیل آوریدی به زیر‬
‫ز شاهان شه پیر گشته به بلخ‬
‫جهان بر دل ریش او گشته تلخ‬
‫شده زار و بیمار و بیهوش و توش‬
‫به نزدیک او زهر مانند نوش‬
‫سران و بزرگان و هر مهتران‬
‫پزشکان دانا و ناموران‬
‫بر آن جادوی چارها ساختند‬
‫نه سود آمد از هرچ انداختند‬
‫پس این زردهشت پیمبرش گفت‬
‫کزو دین ایزد نشاید نهفت‬
‫که چون دین پذیرد ز روز نخست‬
‫شود رسته از درد و گردد درست‬
‫شهنشاه و زین پس زریر سوار‬
‫همه دین پذیرنده از شهریار‬
‫همه سوی شاه زمین آمدند‬
‫ببستند کشتی به دین آمدند‬
‫پدید آمد آن فره ایزدی‬
‫برفت از دل بد سگالان بدی‬
‫پر از نور مینو ببد دخمه ها‬
‫وز آلودگی پاک شد تخمه ها‬
‫پس آزاده گشتاسپ برشد به گاه‬
‫فرستاد هرسو به کشور سپاه‬
‫پراگنده اندر جهان موبدان‬
‫نهاد از بر آذران گنبدان‬
‫نخست آذر مهربرزین نهاد‬
‫به کشمر نگر تا چه آیین نهاد‬
‫یکی سرو آزاده بود از بهشت‬
‫به پیش در آذر آن را بکشت‬
‫نبشتی بر زاد سرو سهی‬
‫که پذرفت گشتاسپ دین بهی‬
‫گوا کرد مر سرو آزاد را‬
‫چنین گستراند خرد داد را‬
‫چو چندی برآمد برین سالیان‬
‫مران سرو استبر گشتش میان‬
‫چنان گشت آزاد سرو بلند‬
‫که برگرد او برنگشتی کمند‬
‫چو بسیار برگشت و بسیار شاخ‬
‫بکرد از بر او یکی خوب کاخ‬
‫چهل رش به بالا و پهنا چهل‬
‫نکرد از بنه اندرو آب و گل‬
‫دو ایوان برآورد از زر پاک‬
‫زمینش ز سیم و ز عنبرش خاک‬
‫برو بر نگارید جمشید را‬
‫پرستنده مر ماه و خورشید را‬
‫فریدونش را نیز با گاوسار‬
‫بفرمود کردن برانجا نگار‬
‫همه مهتران را بر آنجا نگاشت‬
‫نگر تا چنان کامگاری که داشت‬
‫چو نیکو شد آن نامور کاخ زر‬
‫به دیوارها بر نشانده گهر‬
‫به گردش یکی باره کرد آهنین‬
‫نشست اندرو کرد شاه زمین‬
‫فرستاد هرسو به کشور پیام‬
‫که چون سرو کشمر به گیتی کدام‬
‫ز مینو فرستاد زی من خدای‬
‫مرا گفت زینجا به مینو گرای‬
‫کنون هرک این پند من بشنوید‬
‫پیاده سوی سرو کشمر روید‬
‫بگیرید پند ار دهد زردهشت‬
‫به سوی بت چین بدارید پشت‬
‫به برز و فر شاه ایرانیان‬
‫ببندید کشتی همه بر میان‬
‫در آیین پیشینیان منگرید‬
‫برین سایه ی سروبن بگذرید‬
‫سوی گنبد آذر آرید روی‬
‫به فرمان پیغمبر راستگوی‬
‫پراگنده فرمانش اندر جهان‬
‫سوی نامداران و سوی مهان‬
‫همه نامداران به فرمان اوی‬
‫سوی سرو کشمر نهادند روی‬
‫پرستشکده گشت زان سان که پشت‬
‫ببست اندرو دیو را زردهشت‬
‫بهشتیش خوان ار ندانی همی‬
‫چرا سرو کشمرش خوانی همی‬
‫چراکش نخوانی نهال بهشت‬
‫که شاه کیانش به کشمر بکشت‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*