خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو برخاست قیصر به گشتاسپ گفت‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو برخاست قیصر به گشتاسپ گفت‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

برتخت نشستن گشتاسب و بازگشت به ایران زمین

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫چو برخاست قیصر به گشتاسپ گفت‬
‫که پاسخ چرا ماندی در نهفت‬
‫بدو گفت گشتاسپ من پیش ازین‬
‫ببودم بر شاه ایران زمین‬
‫همه لشکر شاه و آن انجمن‬
‫همه آگهند از هنرهای من‬
‫همان به که من سوی ایشان شوم‬
‫بگویم همه گفته ها بشنوم‬
‫برآرم ازیشان همه کام تو‬
‫درفشان کنم در جهان نام تو‬
‫بدو گفت قیصر تو داناتری‬
‫برین آرزو بر تواناتری‬
‫چو بشنید گشتاسپ گفتار اوی‬
‫نشست از بر باره ی راه جوی‬
‫بیامد به جای نشست زریر‬
‫به سر افسر و بادپایی به زیر‬
‫چو لشکر بدیدند گشتاسپ را‬
‫سرافرازتر پور لهراسپ را‬
‫پیاده همه پیش اوی آمدند‬
‫پر از درد و پر آب روی آمدند‬
‫همه پاک بردند پیشش نماز‬
‫که کوتاه شد رنجهای دراز‬
‫همانگه چو آمد به پیشش زریر‬
‫پیاده ببود و شد از رزم سیر‬
‫گرامیش را تنگ در بر گرفت‬
‫چو بگشاد لب پرسش اندر گرفت‬
‫نشستند بر تخت با مهتران‬
‫بزرگان ایران و کنداوران‬
‫زریر خجسته به گشتاسپ گفت‬
‫که بادی همه ساله با بخت جفت‬
‫پدر پیر سر شد تو برنادلی‬
‫ز دیدار پیران چرا بگسلی‬
‫به پیری ورا بخت خندان شدست‬
‫پرستنده ی پاک یزدان شدست‬
‫فرستاد نزدیک تو تاج و گنج‬
‫سزد گر نداری کنون دل به رنج‬
‫چنین گفت کایران سراسر تراست‬
‫سر تخت با تاج کشور تراست‬
‫ز گیتی یکی کنج ما را بس است‬
‫که تخت مهی را جز از من کس است‬
‫برارد بیاورد پرمایه تاج‬
‫همان یاره و طوق و هم تخت عاج‬
‫چو گشتاسپ تخت پدر دید شاد‬
‫نشست از برش تاج بر سر نهاد‬
‫نبیره ی جهانجوی کاوس کی‬
‫ز گودرزیان هرک بد نیک پی‬
‫چو بهرام و چون ساوه و ریونیز‬
‫کسی کو سرافراز بودند نیز‬
‫به شاهی برو آفرین خواندند‬
‫ورا شهریار زمین خواندند‬
‫ببودند بر پای بسته کمر‬
‫هرانکس که بودند پرخاشخو‬
‫چو گشتاسپ دید آن دلارای کام‬
‫فرستاد نزدیک قیصر پیام‬
‫کز ایران همه کام تو راست گشت‬
‫سخنها ز اندازه اندر گذشت‬
‫همی چشم دارد زریر و سپاه‬
‫که آیی خرامان بدین رزمگاه‬
‫همه سربسر با تو پیمان کنند‬
‫روان را به مهرت گروگان کنند‬
‫گرت رنج ناید خرامی به دشت‬
‫که کار زمانه به کام تو گشت‬
‫فرستاده چون نزد قیصر رسید‬
‫به دشت آمد و ساز لشکر بدید‬
‫چو گشتاسپ را دید بر تخت عاج‬
‫نهاده به سر بر ز پیروزه تاج‬
‫بیامد ورا تنگ در برگرفت‬
‫سخنهای دیرینه اندر گرفت‬
‫بدانست قیصر که گشتاسپ اوست‬
‫فروزنده ی جان لهراسپ اوست‬
‫فراوانش بستود و بردش نماز‬
‫وزانجا سوی تخت رفتند باز‬
‫ازان کرده ی خویش پوزش گرفت‬
‫بپیچید زان روزگار شگفت‬
‫بپذرفت گفتار او شهریار‬
‫سرش را گرفت آنگهی برکنار‬
‫بدو گفت چون تیره گردد هوا‬
‫فروزیدن شمع باشد روا‬
‫بر ما فرست آنک ما را گزید‬
‫که او درد و رنج فراوان کشید‬
‫بشد قیصر و رنج و تشویر برد‬
‫بس نیز بر خوی بد برشمرد‬
‫به سوی کتایون فرستاد گنج‬
‫یکی افسر و سرخ یاقوت پنج‬
‫غلام و پرستار رومی هزار‬
‫یکی طوق پر گوهر شاهوار‬
‫ز دینار رومی شتروار پنج‬
‫یکی فیلسوفی نگهبان گنج‬
‫سلیح و درم داد لشکرش را‬
‫همان نامداران کشورش را‬
‫هرانکس که بود او ز تخم بزرگ‬
‫وگر تیغ زن نامداری سترگ‬
‫بیاراست خلعت سزاوارشان‬
‫برافرخت پژمرده بازارشان‬
‫از اسپان تازی و برگستوان‬
‫ز خفتان وز جامه ی هندوان‬
‫ز دیبا و دینار و تاج و نگین‬
‫ز تخت و ز هرگونه دیبای چین‬
‫فرستاده نزدیک گشتاسپ برد‬
‫یکایک به گنجور او برشمرد‬
‫ابا این بسی آفرین گسترید‬
‫بران کو زمان و زمین آفرید‬
‫کتایون چو آمد به نزدیک شاه‬
‫غو کوس برخاست از بارگاه‬
‫سپه سوی ایران برفتن گرفت‬
‫هوا گرد اسپان نهفتن گرفت‬
‫چو قیصر دو منزل بیامد به راه‬
‫عنان تگاور بپیچید شاه‬
‫به سوگند ازان مرز برگاشتش‬
‫به خواهش سوی روم بگذاشتش‬
‫وزان جایگه شد سوی روم باز‬
‫چو گشتاسپ شد سوی راه دراز‬
‫همی راند تا سوی ایران رسید‬
‫به نزد دلیران و شیران رسید‬
‫چو بشنید لهراسپ کامد زریر‬
‫برادرش گشتاسپ آن نره شیر‬
‫پذیره شدش با همه مهتران‬
‫بزرگان ایران و نام آوران‬
‫چو دید او پسر را به بر درگرفت‬
‫ز جور فلک دست بر سر گرفت‬
‫فرود آمد از باره گشتاسپ زود‬
‫بدو آفرین کرد و زاری نمود‬
‫ز ره چو به ایوان شاهی شدند‬
‫چو خورشید در برج ماهی شدند‬
‫بدو گفت لهراسپ کز من مبین‬
‫چنین بود رای جهان آفرین‬
‫نوشته چنین بد مگر بر سرت‬
‫که پردخت ماند ز تو کشورت‬
‫بدو شادمان گشت لهراسپ شاه‬
‫مر او را نشاند از بر تخت و گاه‬
‫ببوسید و تاجش به سر بر نهاد‬
‫همی آفرین کرد با تاج یاد‬
‫بدو گفت گشتاسپ کای شهریار‬
‫ابی تو مبیناد کس روزگار‬
‫چو مهتر کنی من ترا کهترم‬
‫بکوشم که گرد ترا نسپرم‬
‫همه نیک بادا سرانجام تو‬
‫مبادا که باشیم بینام تو‬
‫که گیتی نماند همی بر کسی‬
‫چو ماند به تن رنج ماند بسی‬
‫چنین است گیهان ناپایدار‬
‫برو تخم بد تا توانی مکار‬
‫همی خواهم از دادگر یک خدای‬
‫که چندان بمانم به گیتی به جای‬
‫که این نامهی شهریاران پیش‬
‫بپویندم از خوب گفتار خویش‬
‫ازان پس تن جانور خاک راست‬
‫سخن گوی جان معدن پاک راست‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*