خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : برین نیز بگذشت چندی سپهر‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : برین نیز بگذشت چندی سپهر‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

درخواست باژ قیصر روم  از لهراسب

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫برین نیز بگذشت چندی سپهر‬
‫به دل در همی داشت و ننمود چهر‬
‫بگشتاسپ گفت آن زمان جنگجوی‬
‫که تا زنده ای زین جهان بهر جوی‬
‫براندیش با این سخن با خرد‬
‫که اندیشه اندر سخن به خورد‬
‫به ایران فرستم فرستاده یی‬
‫جهاندیده و پاک و آزاده یی‬
‫به لهراسپ گویم که نیم جهان‬
‫تو داری به آرام و گنج مهان‬
‫اگر باژ بفرستی از مرز خویش‬
‫ببینی سرمایه ی ارز خویش‬
‫بریشان سپاهی فرستم ز روم‬
‫که از نعل پیدا نبینند بوم‬
‫چنین داد پاسخ که این رای تست‬
‫زمانه بزیر کف پای تست‬
‫یکی نامور بود قالوس نام‬
‫خردمند و با دانش و رای و کام‬
‫بخواند آن خردمند را نامدار‬
‫کز ایدر برو تا در شهریار‬
‫بگویش که گر باژ ایران دهی‬
‫به فرمان گرایی و گردن نهی‬
‫به ایران بماند بتو تاج و تخت‬
‫جهاندار باشی و پیروزبخت‬
‫وگرنه مرا با سپاهی گران‬
‫هم از روم وز دشت نیزه وران‬
‫نگه کن که برخیزد از دشت غو‬
‫فرخزاد پیروزشان پیش رو‬
‫همه بومتان پاک ویران کنم‬
‫ز ایران به شمشیر بیران کنم‬
‫فرستاده آمد به کردار باد‬
‫سرش پر خرد بد دلش پر ز داد‬
‫چو آمد به نزدیک شاه بزرگ‬
‫بدید آن در و بارگاه بزرگ‬
‫چو آگاهی آمد به سالار بار‬
‫خرامان بیامد بر شهریار‬
‫که پیر جهاندیده یی بر درست‬
‫همانا فرستاده ی قیصرست‬
‫سوارست با او بسی نامدار‬
‫همی راه جوید بر شهریار‬
‫چو بشنید بنشست بر تخت عاج‬
‫بسر بر نهاد آن دل افروز تاج‬
‫بزرگان ایران همه پیش تخت‬
‫نشستند شادان دل و نیک بخت‬
‫بفرمود تا پرده برداشتند‬
‫فرستاده را شاد بگذاشتند‬
‫چو آمد به نزدیک تختش فراز‬
‫بر او آفرین کرد و بردش نماز‬
‫پیام گرانمایه قیصر بداد‬
‫چنان چون بباید به آیین و داد‬
‫غمی شد ز گفتار او شهریار‬
‫برآشفت با گردش روزگار‬
‫گرانمایه جایی بیاراستند‬
‫فرستاده را شاد بنشاستند‬
‫فرستاد زربفت گستردنی‬
‫ز پوشیدنی و هم از خوردنی‬
‫بران گونه بنواخت او را به بزم‬
‫تو گفتی که نشنید پیغام رزم‬
‫شب آمد پر اندیشه پیچان بخفت‬
‫تو گفتی که با درد و غم بود جفت‬
‫چو خورشید بر تخت زرین نشست‬
‫شب تیره رخسار خود را ببست‬
‫بفرمود تا رفت پیشش زریر‬
‫سخن گفت هرگونه با شاه دیر‬
‫به شگبیر قالوس شد بار خواه‬
‫ورا راه دادند نزدیک شاه‬
‫ز بیگانه ایوان بپرداختند‬
‫فرستاده را پیش بنشاختند‬
‫بدو گفت لهراسپ کای پر خرد‬
‫مبادا که جان جز خرد پرورد‬
‫بپرسم ترا راست پاسخ گزار‬
‫اگر بخردی کام کژی مخار‬
‫نبود این هنرها به روم اندرون‬
‫بدی قیصر از پیش شاهان زبون‬
‫کنون او بهر کشوری باژخواه‬
‫فرستاد و بر ماه بنهاد گاه‬
‫چو الیاس را کو به مرز خزر‬
‫گوی بود با فر و پرخاشخر‬
‫بگیرد ببندد همی با سپاه‬
‫بدین باژخواهش که بنمود راه‬
‫فرستاده گفت ای سخنگوی شاه‬
‫به مرز خزر من شدم باژخواه‬
‫به پیغمبری رنج بردم بسی‬
‫نپرسید زین باره هرگز کسی‬
‫ولیکن مرا شاه زانسان نواخت‬
‫که گردن به کژی نباید فراخت‬
‫سواری به نزدیک او آمدست‬
‫که از بیشه ها شیر گیرد به دست‬
‫به مردان بخندد همی روز رزم‬
‫هم از جامه ی می به هنگام بزم‬
‫به بزم و به رزم و به روز شکار‬
‫جهانبین ندیدست چون او سوار‬
‫بدو داد پرمایه تر دخترش‬
‫که بودی گرامیتر از افسرش‬
‫نشانی شدست او به روم اندرون‬
‫چو نر اژدها شد به چنگش زبون‬
‫یکی گرگ بد همچو پیلی به دشت‬
‫که قیصر نیارست زان سو گذشت‬
‫بیفگند و دندان او را بکند‬
‫وزو کشور روم شد بی گزند‬
‫بدو گفت لهراسپ کای راستگوی‬
‫کرا ماند این مرد پرخاشجوی‬
‫چنین داد پاسخ که باری نخست‬
‫به چهره زریرست گویی درست‬
‫به بالا و دیدار و فرهنگ و رای‬
‫زریر دلیرست گویی بجای‬
‫چو بشنید لهراسپ بگشاد چهر‬
‫بران مرد رومی بگسترد مهر‬
‫فراوان ورا برده و بدره داد‬
‫ز درگاه برگشت پیروز و شاد‬
‫بدو گفت کاکنون به قیصر بگوی‬
‫که من با سپاه آمدم جنگجوی‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*