خانه / Literature / سروده ای از پروین اعتصامی : بلبل و مور‬

سروده ای از پروین اعتصامی : بلبل و مور‬

پروین اعتصامی 2

 

بلبل و مور‬

*

‫‫

‫بلبلی از جلوه ی گل بی قرار‬
‫گشت طربناک بفصل بهار‬
‫در چمن آمد غزلی نغز خواند‬
‫رقص کنان بال و پری برفشاند‬
‫بیخود از این سوی بدانسو پرید‬
‫تا که بشاخ گل سرخ آرمید‬
‫پهلوی جانان چو بیفکند رخت‬ ‫
مورچه ای دید بپای درخت‬
‫با همه هیچی، همه تدبیر و کار‬
‫با همه خردی، قدمش استوار‬
‫ز انده ایام نگردد زبون‬
‫رایت سعیش نشود واژگون‬
‫قصه نراند ز بتان چمن‬
‫پا ننهد جز بره خویشتن‬
‫مرغک دلداده بعجب و غرور‬
‫کرد یکی لحظه تماشای مور‬
‫خنده کنان گفت که ای بیخبر‬
‫مور ندیدم چو تو کوته نظر‬
‫روز نشاط است، گه کار نیست‬ ‫
وقت غم و توشه ی انبار نیست‬
‫همرهی طالع فیروزبین‬
‫دولت جان پرور نوروز بین‬
‫هان مکش این زحمت و مشکن کمر‬ ‫
هین بنشین، می شنو و می نگر‬
‫نغمه ی مرغان سحرخیز را‬
‫معجزه ی ابر گهرریز را‬
‫مور بدو گفت بدینسان جواب‬
‫غافلی، ای عاشق بیصبر و تاب‬
‫نغمه ی مرغ سحری هفته ایست‬
‫قهقه ی کبک دری هفته ایست‬
‫روز تو یکروز بپایان رسد‬
‫نوبت سرمای زمستان رسد‬
‫همچو من ای دوست، سرائی بساز‬
‫جایگه توش و نوائی بساز‬
‫بر نشد از روزن کس، دود ما‬ ‫
نیست جز از مایه ی ما، سود ما‬
‫ساخته ام بام و در و خانه ای‬
‫تا نروم بر در بیگانه ای‬
‫تو بسخن تکیه کنی، من بکار‬
‫ما هنر اندوخته ایم و تو عار‬
‫کارگر خاکم و مزدور باد‬
‫مزد مرا هر چه فلک داد، داد‬
‫لانه بسی تنگ و دلم تنگ نیست‬
‫بس هنرم هست، ولی ننگ نیست‬
‫کار خود، ای دوست نکو میکنم‬
‫پارگی وقت رفو میکنم‬
‫شبچره داریم شب و روز چاشت‬
‫روزی ما کرد سپهر آنچه داشت‬
‫سر ننهادیم ببالین کس‬
‫بالش ما همت ما بود و بس‬
‫رنجه کن امروز چو ما پای خویش‬
‫گرد کن آذوقه ی فردای خویش‬
‫خیز و بیندای به گل، بام را‬ ‫
بنگر از آغاز، سرانجام را‬
‫لانه دل افروزتر است از چمن‬
‫کار، گرانسنگتر است از سخن‬
‫گر نروی راست در این راه راست‬
‫چرخ بلند از تو کند بازخواست‬
‫گر نشوی پخته در این کارها‬
‫دهر بدوش تو نهد بارها‬
‫گل دو سه روزیست ترا میهمان‬
‫میبردش فتنه ی باد خزان‬
‫گفت ز سرما و زمستان مگو‬
‫مسله ی توبه به مستان مگو‬
‫نو گل ما را ز خزان باک نیست‬
‫باد چرا میبردش خاک نیست‬
‫ما ز گل اندود نکردیم بام‬
‫دامن گل بستر ما شد مدام‬
‫عاشق دلسوخته آگه نشد‬
‫آگه ازین فرصت کوته نشد‬
‫شب همه شب بر سر آنشاخه خفت‬
‫هر سحرش چشم بدت دور گفت‬
‫کاش بدانگونه که امید داشت‬
‫باغ و چمن رونق جاوید داشت‬
‫چونکه مهی چند بدینسان گذشت‬ ‫
گشت خریف و گه جولان گذشت‬
‫چهر چمن زرد شد از تند باد‬ ‫
برگ ز گل، غنچه ز گلشن فتاد‬
‫دولت گلزار بیکجا برفت‬
‫وان گل صد برگ بیغما برفت‬
‫در رخ دلدار جمالی نماند‬
‫شام خوشی، روز وصالی نماند‬
‫طرح چمن طیب و صفائی نداشت‬ ‫
گلبن پژمرده بهائی نداشت‬
‫دزد خزان آمد و کالا ربود‬
‫راحت از آن عاشق شیدا ربود‬
‫دید که هنگام زمستان شده‬
‫موسم هشیاری مستان شده‬
‫خرمنش از برق هوی سوخته‬
‫دانه و آذوقه نیندوخته‬
‫اندهش از دیده و دل نور برد‬ ‫
دست طلب نزد همان مور برد‬
‫گفت چنین خانه و مهمان کجا‬ ‫
مور کجا، مرغ سلیمان کجا‬
‫گفت یکی روز مرا دیده ای‬ ‫
نیک بیندیش کجا دیده ای‬
‫گفت حدیث تو بگوش آشناست‬ ‫
منعم دوشینه چرا بی نواست‬
‫در صف گلشن نه چنان دیدمت‬ ‫
رقص کنان، نغمه زنان دیدمت‬
‫لقمه ی بی دود و دمی داشتی‬
‫صحبت زیبا صنمی داشتی‬
‫بر لب هر جوی، صلا میزدی‬
‫طعنه بخاموشی ما میزدی‬
‫بسترت آنروز گل آمود بود‬
‫خاطرت آسوده و خشنود بود‬
‫ریخته بال و پر زرین تو‬
‫چونی و چونست نگارین تو‬
‫گفت نگارین مرا باد برد‬
میشنوی؟ آن گل نوزاد مرد‬
‫مرحمتی میکن و جائیم ده‬
گرسنه ام، برگ و نوائیم ده‬
‫گفت که در خانه مرا سور نیست‬ ‫
ریزه خور مور بجز مور نیست‬
‫رو که در خانه ی خود بسته ایم‬
‫نیست گه کار، بسی خسته ایم‬
‫دانه و قوتی که در انبان ماست‬
‫توشه ی سرمای زمستان ماست‬
‫رو بنشین تا که بهار آیدت‬
‫شاهد دولت بکنار آیدت‬
‫چرخ بکار تو قراری دهد‬
‫شاخ گلی روید و باری دهد‬
‫ما نگرفتیم ز بیگانه وام‬
‫پخته ندادیم بسودای خام‬
‫مورچه گر وام دهد، خود گداست‬
‫چون تو در ایام شتا، ناشتاست‬

‫‫‫

‫‫‫

پروین اعتصامی

پروین اعتصامی

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*