خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : به قیصر خزر بود نزدیکتر‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : به قیصر خزر بود نزدیکتر‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

رفتن گشتاسب به مقابله با الیاس

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫به قیصر خزر بود نزدیکتر‬
‫وزیشان بدش روز تاریکتر‬
‫به مرز خزر مهتر الیاس بود‬
‫که پور جهاندار مهراس بود‬
‫به الیاس قیصر یکی نامه کرد‬
‫تو گفتی که خون بر سر خامه کرد‬
‫که چندین به افسوس خوردی خزر‬
‫کنون روز آسایش آمد بسر‬
‫اگر ساو و باژست و گنج گران‬
‫گروگان ازان مرز چندی سران‬
‫وگرنه فرخزاد چون پیل مست‬
‫بیاید کند کشورت را چو دست‬
‫چو الیاس بر خواند آن نامه را‬
‫به زهر آب در زد سر خامه را‬
‫چنین داد پاسخ که چندین هنر‬
‫نبودی به روم اندرون سربسر‬
‫اگر من نخواهم همی باژ روم‬
‫شما شاد باشید زان مرز و بوم‬
‫چنین دل گرفتید از یک سوار‬
‫که نزد شما یافت او زینهار‬
‫چنان دان که او دام آهرمنست‬
‫و گر کوه آهن همان یکتنست‬
‫تو او را بدین جنگ رنجه مکن‬
‫که من بین درازی نمانم سخن‬
‫سخن چون به میرین و اهرن رسید‬
‫ز الیاس و آن دام کو گسترید‬
‫فرستاد میرین به قیصر پیام‬
‫که این اژدها نیست کاید به دام‬
‫نه گرگست کز چاره بیجان شود‬
‫ز آلودن زهر پیچان شود‬
‫چو الیاس در جنگ خشم آورد‬
‫جهانجوی را خون به چشم آورد‬
‫نگه کن کنون کاین سرافراز مرد‬
‫ازو چند پیچد به دشت نبرد‬
‫غمی گشت قیصر ز گفتارشان‬
‫چو بشنید زان گونه بازارشان‬
‫فرخزاد را گفت پر مایه ای‬
‫همی روم را همچو پیرایه ای‬
‫چنان دان که الیاس شیراوژن است‬
‫چو اسپ افگند پیل رویین تن است‬
‫اگر تاب داری به جنگش بگوی‬
‫و گرنه مبر اندرین آب روی‬
‫اگر جنگ او را نداری تو پای‬
‫بسازیم با او یکی خوب رای‬
‫به خوبی ز ره بازگردانمش‬
‫سخن با هزینه برافشانمش‬
‫بدو گفت گشتاسپ کین جست و جوی‬
‫چرا باید و چیست این گفت و گوی‬
‫چو من باره اندر جهانم به خاک‬
‫ندارم ز مرز خزر هیچ باک‬
‫ولیکن نباید که روز نبرد‬
‫ز میرین و اهرن بود یاد کرد‬
‫که ایشان به رزم اندر از دشمنی‬
‫برآرند کژی و آهرمنی‬
‫چو لشکر بیاید ز مرز خزر‬
‫نگهبان من باش با یک پسر‬
‫به نیروی پیروزگر یک خدای‬
‫چو من با سپاه اندر آیم ز جای‬
‫نه الیاس مانم نه با او سپاه‬
‫نه چندن بزرگی و تخت و کلاه‬
‫کمربند گیرمش وز پشت زین‬
‫به ابر اندر آرم زنم بر زمین‬
‫دگر روز چون بردمید آفتاب‬
‫چو زرین سپر می نمود اندر آب‬
‫ز سوی خزر نای رویین بخاست‬
‫همی گرد بر شد سوی چرخ راست‬
‫سرافراز قیصر به گشتاسپ گفت‬
‫که اکنون جدا کن سپاه از نهفت‬
‫بگفت این و لشکر به بیرون کشید‬
‫گوان و یلان را به هامون کشید‬
‫همی گشت با گرزه ی گاوسار‬
‫چو سرو بلند از بر کوهسار‬
‫همی جست بر دشت جای نبرد‬
‫ز هامون به ابر اندر آورد گرد‬
‫چو الیاس دید آن بر و یال اوی‬
‫چنان گردش چنگ و گوپال اوی‬
‫سواری فرستاد نزدیک اوی‬
‫که بفریبد ان رای تاریک اوی‬
‫بیامد بدو گفت کای سرفراز‬
‫ز قیصر بدین گونه سر کم فراز‬
‫کزین لشکر اکنون سوارش تویی‬
‫بهارش تویی نامدارش تویی‬
‫به یکسو گرای از میان دو صف‬
‫چه داری چنین بر لب آورده کف‬
‫که الیاس شیر است روز نبرد‬
‫پذیره درآید سبکتر ز گرد‬
‫اگر هدیه خواهی ورا گنج هست‬
‫مسای از پی چیز با رنج دست‬
‫ز گیتی گزین کن یکی بهره یی‬
‫تو باشی بران بهره در شهره یی‬
‫همت یار باشم همت کهترم‬
‫که هرگز ز پیمان تو نگذرم‬
‫بدو گفت گشتاسپ کاین سرد گشت‬
‫سخنها ز اندازه اندر گذشت‬
‫تو کردی بدین داوری دست پیش‬
‫کنون بازگشتی ز گفتار خویش‬
‫سخن گفتن اکنون نیاید به کار‬
‫گه جنگ و آویزش کارزار‬
‫فرستاده برگشت و آمد چو باد‬
‫همی کرد پاسخ به الیاس یاد‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*