خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : یکی منظری پیش ایوان خویش‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : یکی منظری پیش ایوان خویش‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

پوزش خواستن قیصر از گشتاسب

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫یکی منظری پیش ایوان خویش‬
‫برآورده چون تخت رخشان خویش‬
‫به میدان شدندی دو داماد اوی‬
‫بیاراستندی دل شاد اوی‬
‫به تیر و به چوگان و زخم سنان‬
‫بهر دانشی گرد کرده عنان‬
‫همی تاختندی چپ و دست راست‬
‫که گفتی سواری بدیشان سزاست‬
‫چنین تا برآمد برین روزگار‬
‫بیامد کتایون آموزگار‬
‫به گشتاسپ گفت ای نشسته دژم‬
‫چه داری ز اندیشه دل را به غم‬
‫به روم از بزرگان دو مهتر بدند‬
‫که با تاج و با گنج و افسر بدند‬
‫یکی آنک نر اژدها را بکشت‬
‫فراوان بلا دید و ننمود پشت‬
‫دگر آنک بر گرگ بدرید پوست‬
‫همه روم یکسر پرآواز اوست‬
‫به میدان قیصر به ننگ و نبرد‬
‫همی به آسمان اندر آرند گرد‬
‫نظاره شو انجا که قیصر بود‬
‫مگر بر دلت رنج کمتر بود‬
‫بدو گفت گشتاسپ کای خوب چهر‬
‫ز قیصر مرا کی بود داد و مهر‬
‫ترا با من از شهر بیرون کند‬
‫چو بیند مرا مردمی چون کند‬
‫ولیکن ترا گر چنین است رای‬
‫نپیچم ز رای تو ای رهنمای‬
‫بیامد به میدان قیصر رسید‬
‫همی بود تا زخم چوگان بدید‬
‫ازیشان یکی گوی و چوگان بخواست‬
‫میان سواران برافگند راست‬
‫برانگیخت آن بارگی را ز جای‬
‫یلان را همه کند شد دست و پای‬
‫به میدان کسی نیز گویی ندید‬
‫شد از زخم او در جهان ناپدید‬
‫سواران کجا گوی او یافتند‬
‫به چوگان زدن نیز نشتافتند‬
‫شدند آن زمان رومیان زردروی‬
‫همه پاک با غلغل و گفت و گوی‬
‫کمان برگرفتند و تیر خدنگ‬
‫برفتند چندی سواران جنگ‬
‫چو آن دید گشتاسپ برخاست و گفت‬
‫که اکنون هنرها نشاید نهفت‬
‫بیفگند چوگان کمان برگرفت‬
‫زه و توز ازو دست بر سر گرفت‬
‫نگه کرد قیصر بران سرفراز‬
‫بدان چنگ و یال و رکیب دراز‬
‫بپرسید و گفت این سوار از کجاست‬
‫که چندین بپیچد چپ و دست راست‬
‫سرافراز گردان بسی دیده ام‬
‫سواری بدین گونه نشنیده ام‬
‫بخوانید تا زو بپرسم که کیست‬
‫فرشتست گر همچو ما آدمیست‬
‫بخواندند گشتاسپ را پیش اوی‬
‫بپیچید جان بداندیش اوی‬
‫به گشتاسپ گفت ای نبرده سوار‬
‫سر سرکشان افسر کارزار‬
‫چه نامی بمن گوی شهر و نژاد‬
‫ورا زین سخن هیچ پاسخ نداد‬
‫چنین گفت کان خوار بیگانه مرد‬
‫که از شهرقیصر ورا دور کرد‬
‫چو داماد گشتم ز شهرم براند‬
‫کس از دفترش نام من بر نخواند‬
‫ز قیصر ستم بر کتایون رسید‬
‫که مردی غریب از میان برگزید‬
‫نرفت اندرین جز به آیین شهر‬
‫ازان راستی خواری آمدش بهر‬
‫به بیشه درون آن زیانکار گرگ‬
‫به کوه بزرگ اژدهای سترگ‬
‫سرانشان به زخم من آمد به پای‬
‫بران کار هیشوی بد رهنمای‬
‫که دندانهاشان بخان منست‬
‫همان زخم خنجر نشان منست‬
‫ز هیشوی قیصر بپرسد سخن‬
‫نوست این نگشتست باری کهن‬
‫چو هیشوی شد پیش دندان ببرد‬
‫گذشته سخنها برو بر شمرد‬
‫به پوزش بیاراست قیصر زبان‬
‫بدو گفت بیداد رفت ای جوان‬
‫کنون آن گرامی کتایون کجاست‬
‫مرا گر ستمگاره خواند رواست‬
‫ز میرین و اهرن برآشفت و گفت‬
‫که هرگز نماند سخن در نهفت‬
‫همانگه نشست از بر بادپای‬
‫به پوزش بیامد بر پاک رای‬
‫بسی آفرین کرد فرزند را‬
‫مران پاک دامن خردمند را‬
‫بدو گفت قیصر که ای ماهروی‬
‫گزیدی تو اندر خور خویش شوی‬
‫همه دوده را سر برافراختی‬
‫برین نیکبختی که تو ساختی‬
‫به پرسش بدو گفت ز انباز خویش‬
‫مگر بر تو پیدا کند راز خویش‬
‫که آرام و شهر و نژادش کجاست‬
‫بگوید مگر مر ترا گفت راست‬
‫چنین داد پاسخ که پرسیدمش‬
‫نه بر دامن راستی دیدمش‬
‫نگوید همی پیش من راز خویش‬
‫نهان دارد از هرکس آواز خویش‬
‫گمانم که هست از نژاد بزرگ‬
‫که پرخاش جویست و گرد و سترگ‬
‫ز هرچش بپرسم نگوید تمام‬
‫فرخزاد گوید که هستم به نام‬
‫وزان جایگه سوی ایوان گذشت‬
‫سپهر اندرین نیز چندی بگشت‬
‫چو گشتاسپ برخاست از بامداد‬
‫سر پرخرد سوی قیصر نهاد‬
‫چو قیصر ورا دید خامش بماند‬
‫بران نامور پیشگاهش نشاند‬
‫کمر خواست از گنج و انگشتری‬
‫یکی نامور افسری مهتری‬
‫ببوسید و پس بر سر او نهاد‬
‫ز کار گذشته بسی کرد یاد‬
‫چنین گفت با هرک بد یادگیر‬
‫که بیدار باشید برنا و پیر‬
‫فرخزاد را جمله فرمان برید‬
‫ز گفتار و کردار او مگذرید‬
‫ازان آگهی شد به هر کشوری‬
‫به هر پادشاهی و هر مهتری‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*