خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : ز میرین یکی بود کهتر به سال‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : ز میرین یکی بود کهتر به سال‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

درخواست اهرنا از گشتاسب برای کشتن اژدها گشتاسب

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫ز میرین یکی بود کهتر به سال‬
‫ز گردان رومی برآورده یال‬
‫گوی بر منش نام او اهرنا‬
‫ز تخم بزرگان رویین تنا‬
‫فرستاد نزدیک قیصر پیام‬
‫که دانی که ما را نژادست و نام‬
‫ز میرین به هر گوهری بگذرم‬
‫به تیغ و به گنج درم برترم‬
‫به من ده کنون دختر کهترت‬
‫به من تازه کن لشکر و افسرت‬
‫چنین داد پاسخ که پیمان من‬
‫شنیدی مگر با جهانبان من‬
‫که داماد نگزیند این دخترم‬
‫ز راه نیاکان خود نگذرم‬
‫چو میرین یکی کار بایدت کرد‬
‫ازان پس تو باشی ورا هم نبرد‬
‫به کوه سقیلا یکی اژدهاست‬
‫که کشور همه پاک ازو در بلاست‬
‫اگر کم کنی اژدها را ز روم‬
‫سپارم ترا دختر و گنج و بوم‬
‫که همتای آن گرگ شیراوژنست‬
‫دمش زهر و او دام آهرمنست‬
‫چنین داد پاسخ که فرمان کنم‬
‫بدین آرزو جان گروگان کنم‬
‫ز نزدیک قیصر بیامد برون‬
‫دلش زان سخن کفته جان پر زخون‬
‫به یاران چنین گفت کان زخم گرگ‬
‫نبد جز به شمشیر مردی سترگ‬
‫ز میرین کی آید چنین کارکرد‬
‫نداند همی قیصر از مرد مرد‬
‫شوم زو بپرسم بگوید مگر‬
‫سخن با من از بی پی چاره گر‬
‫بشد تا به ایوان میرین چوگرد‬
‫پرستنده یی رفت و آواز کرد‬
‫نشستنگه ی داشت میرین که ماه‬
‫به گردون ندارد چنان جایگاه‬
‫جهانجوی با گبر کنداوری‬
‫یکی افسری بر سرش قیصری‬
‫پرستنده گفت اهرن پیلتن‬
‫بیامد به در با یکی انجمن‬
‫نشستنگه ی ساخت شایسته تر‬
‫برفت آنک بودند بایسته تر‬
‫به ایوان میرین نماندند کس‬
‫دو مهتر نشستند بر تخت بس‬
‫چو میرین بدیدش به بر درگرفت‬
‫بپرسیدن مهتر اندر گرفت‬
‫بدو گفت اهرن که با من بگوی‬
‫ز هرچت بپرسم بهانه مجوی‬
‫مرا آرزو دختر قیصرست‬
‫کجا روم را سربسر افسرست‬
‫بگفتیم و پاسخ چنین داد باز‬
‫که در کوه با اژدها رزم ساز‬
‫اگر بازگویی تو آن کار گرگ‬
‫بوی مر مرا رهنمای بزرگ‬
‫چو بشنید میرین ز اهرن سخن‬
‫بپژمرد و اندیشه افگند بن‬
‫که گر کار آن نامدار جهان‬
‫به اهرن بگویم نماند نهان‬
‫سرمایه ی مردمی راستیست‬
‫ز تاری و کژی بباید گریست‬
‫بگویم مگر کان نبرده سوار‬
‫نهد اژدهار را سر اندر کنار‬
‫چو اهرن بود مر مرا یار و پشت‬
‫ندارد مگر باد دشمن به مشت‬
‫برآریم گرد از سر آن سوار‬
‫نهان ماند این کار یک روزگار‬
‫به اهرن چنین گفت کز کار گرگ‬
‫بگویم چو سوگند یابم بزرگ‬
‫که این کار هرگز به روز و به شب‬
‫نگویی نداری گشاده دو لب‬
‫بخورد اهرن آن سخت سوگند اوی‬
‫بپذرفت سرتاسر آن بند اوی‬
‫چو قرطاس را جامه ی خامه کرد‬
‫به هیشوی میرین یکی نامه کرد‬
‫که اهرن که دارد ز قیصر نژاد‬
‫جهانجوی با گنج و با تخت و داد‬
‫بخواهد ز قیصر همی دختری‬
‫که ماندست از دختران کهتری‬
‫همی اژدها دام اهرن کند‬
‫بکوشد کزان بدنشان تن کند‬‬‬
‫بیامد به نزدیک من چاره جوی‬
‫گذشته سخن ها گشادم بدوی‬
‫ازان گرگ و آن رزم دیده سوار‬
‫بگفتم همه هرچ آمد به کار‬
‫چنان هم که کار مرا کرد خوب‬
‫کند بی گمان کار این مرد خوب‬
‫دو تن را بدین مرز مهتر کند‬
‫چو خورشید را بر سر افسر کند‬
‫بیامد دوان اهرن چاره جوی‬
‫به نزدیک هیشوی بنهاد روی‬
‫چو اهرن به نزدیک دریا رسید‬
‫جهانجوی هیشوی پیشین دوید‬
‫ازو بستد آن نامه ی دلپسند‬
‫برو آفرین کرد و بگشاد بند‬
‫بدو گفت هیشوی کای راد مرد‬
‫بیاید کنون او به کردار گرد‬
‫یکی نامداری غریب و جوان‬
‫فدی کرد بر پیش میرین روان‬
‫کنون چون کند رزم نر اژدها‬
‫به چاره نیابد مگر زو رها‬
‫مرا گفتن و کار بر دست اوست‬
‫سخن گفتن نیک هرجا نکوست‬
‫تو امشب بدین میزبان رای کن‬
‫بنه شمع و دریا دل آرای کن‬
‫که فردا بیاید گو نامجوی‬
‫بگویم بدو هرچ گویی بگوی‬
‫به شمع آب دریا بیاراستند‬
‫خورشها بخوردند و می خواستند‬
‫چنین تا سپیده ز یاقوت زرد‬
‫بزد شید بر شیشه ی لاژورد‬
‫پدید آمد از دشت گرد سوار‬
‫ز دورش بدید اهرن نامدار‬
‫چو تنگ اندر آمد پیاده دوان‬
‫پذیره شدش مرد روشن روان‬
‫فرود آمد از باره جنگی سوار‬
‫می و خوردنی خواست از نامدار‬
‫یکی تیز بگشاد هیشوی لب‬
‫که شادان بدی نامور روز و شب‬
‫نگه کن بدین مرد قیصر نژاد‬
‫که گردون گردان بدو گشت شاد‬
‫هم از تخمه ی قیصرانست نیز‬
‫همش فر و نام و همش گنج و چیز‬
‫به دامادی قیصر آمدش رای‬
‫همی خواهد اندر سخن رهنمای‬
‫چنو نیست مر قیصران را همال‬
‫جوانیست با فر و با برز و یال‬
‫ازو خواست یکبار و پاسخ شنید‬
‫کنون چاره ی دیگر آمد پدید‬
‫همی گویدش اژدهاگیر باش‬
‫گر از خویشی قیصر آژیر باش‬
‫به پیش گرانمایگان روز و شب‬
‫بجز نام میرین نراند به لب‬
‫هرانکس که باشند زیبای بخت‬
‫بخواهد که ماند بدو تاج و تخت‬
‫یکی برز کوهست از ایدر نه دور‬
‫همه جای خوردن گه کام و سور‬
‫یکی اژدها بر سر تیغ کوه‬
‫شده مردم روم زو در ستوه‬
‫همی ز آسمان کرگس اندر کشد‬
‫ز دریا نهنگ دژم برکشد‬
‫همی دود زهرش بسوزد زمین‬
‫نخواند برین مرز و بوم آفرین‬
‫گر آن کشته آید به دست تو بر‬
‫شگفتی شوی در جهان سربسر‬
‫ازو یاورت پاک یزدان بود‬
‫به کام تو خورشید گردان بود‬
‫بدین زور و بالا و این دستبرد‬
‫ندانیم همتای تو هیچ گرد‬
‫بدو گفت رو خنجری کن دراز‬
‫ازو دسته بالاش چون پنج باز‬
‫ز هر سوش برسان دندان مار‬
‫سنانی برو بسته برسان خار‬
‫همی آب داده به زهر و به خون‬
‫به تیزی چو الماس و رنگ آبگون‬
‫به فرمان یزدان پیروزبخت‬
‫نگون اندر آویزمش بر درخت‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*