خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو نزدیک شد بیشه و جای گرگ‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو نزدیک شد بیشه و جای گرگ‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

کشته شدن گرگ بیشه ی فاسقون‬ به دست گشتاسب

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫چو نزدیک شد بیشه و جای گرگ‬
‫بپیچید میرین و مرد سترگ‬
‫به گشتاسپ بنمود به انگشت راست‬
‫که آن اژدها را نشیمن کجاست‬
‫وزو بازگشتند هر دو به درد‬
‫پر از خون دل و دیده پر آب زرد‬
‫چنین گفت هیشوی کان سرفراز‬
‫دلیرست و دانا و هم رزمساز‬
‫بترسم بروبر ز چنگال گرگ‬
‫که گردد تباه این جوان سترگ‬
‫چو گشتاسپ نزدیک آن بیشه شد‬
‫دل رزمسازش پر اندیشه شد‬
‫فرود آمد از باره ی سرفراز‬
‫به پیش جهاندار و بردش نماز‬
‫همی گفت ایا پاک پروردگار‬
‫فروزنده ی گردش روزگار‬
‫تو باشی بدین بد مرا دستگیر‬
‫ببخشای بر جان لهراسپ پیر‬
‫که گر بر من این اژدهای بزرگ‬
‫که خواند ورا ناخردمند گرگ‬
‫شود پادشاه چون پدر بشنود‬
‫خروشان شود زان سپس نغنود‬
‫بماند پر از درد چون بیهشان‬
‫به هر کس خروشان و جویا نشان‬
‫اگر من شوم زین بد دد ستوه‬
‫بپوشم سر از شرم پیش گروه‬
‫بگفت این و بر بارگی برنشست‬
‫خروشان و جوشان و تیغی به دست‬
‫کمانی به زه بر به بازو درون‬
‫همی رفت بیدار دل پر زخون‬
‫ز ره چون به تنگ اندر آمد سوار‬
‫بغرید برسان ابر بهار‬
‫چو گرگ از در بیشه او را بدید‬
‫خروشی به ابر سیه برکشید‬
‫همی کند روی زمین را به چنگ‬
‫نه بر گونهی شیر و چنگ پلنگ‬
‫چو گشتاسپ آن اژدها را بدید‬
‫کمان را به زه کرد و اندر کشید‬
‫چو باد از برش تیرباران گرفت‬
‫کمان را چو ابر بهاران گرفت‬
‫دد از تیر گشتاسپی خسته شد‬
‫دلیریش با درد پیوسته شد‬
‫بیاسود و برخاست از جای گرگ‬
‫بیامد بسان هیون سترگ‬
‫سرو چون گوزنان به پیش اندرون‬
‫تن از زخم پر درد ودل پر زخون‬
‫چو نزدیک اسپ اندر آمد ز راه‬
‫سرونی بزد بر سرین سیاه‬
‫که از خایه تا ناف او بردرید‬
‫جهانجوی تیغ از میان برکشید‬
‫پیاده بزد بر میان سرش‬
‫بدو نیم شد پشت و یال و برش‬
‫بیامد به پیش خداوند دد‬
‫خداوند هر دانش و نیک و بد‬
‫همی آفرین خواند بر کردگار‬
‫که ای آفریننده ی روزگار‬
‫تویی راه گم کرده را رهنمای‬
‫تویی برتر برترین یک خدای‬
‫همه کام و پیروزی از کام تست‬
‫همه فر و دانایی از نام تست‬
‫چو برگشت از جایگاه نماز‬
‫بکند آن دو دندان که بودش دراز‬
‫وزان بیشه تنها سر اندر کشید‬
‫همی رفت تا پیش دریا رسید‬
‫بر آب هیشوی و میرین به درد‬
‫نشسته زبانها پر از یاد کرد‬
‫سخنشان ز گشتاسپ بود و ز گرگ‬
‫که زارا سوار دلیر و سترگ‬
‫که اکنون به رزمی بزرگ اندرست‬
‫دریده به چنگال گرگ اندرست‬
‫چو گشتاسپ آمد پیاده پدید‬
‫پر از خون و رخ چون گل شنبلید‬
‫چو دیدنش از جای برخاستند‬
‫به زاری خروشیدن آراستند‬
‫به زاری گرفتندش اندر کنار‬
‫رخان زرد و مژگان چو ابر بهار‬
‫که چون بود با گرگ پیکار تو‬
‫دل ما پر از خون بد از کار تو‬
‫بدو گفت گشتاسپ کای نیک رای‬
‫به روم اندرون نیست بیم از خدای‬
‫بران سان یکی اژدهای دلیر‬
‫به کشور بمانند تا سال دیر‬
‫برآید جهانی شود زو هلاک‬
‫چه قیصر مر او را چه یک مشت خاک‬
‫به شمشیر سلمش زدم به دو نیم‬
‫سرآمد شما را همه ترس و بیم‬
‫شوید آن شگفتی ببینید گرم‬
‫کزان بیشتر کس ندیدست چرم‬
‫یکی ژنده پیلست گویی به پوست‬
‫همه بیشه بالا و پهنای اوست‬
‫بران بیشه رفتند هر دو دوان‬
‫ز گفتار او شاد و روشن روان‬
‫بدیدند گرگی به بالای پیل‬
‫به چنگال شیران و همرنگ نیل‬
‫بدو زخم کرده ز سر تا به پای‬
‫دو شیرست گویی فتاده به جای‬
‫چو دیدند کردند زو آفرین‬
‫بران فرمند آفتاب زمین‬
‫دلی شاد زان بیشه باز آمدند‬
‫بر شیر جنگی فراز آمدند‬
‫بسی هدیه آورد میرین برش‬
‫بر آنسان که بد مرد را در خورش‬
‫بجز دیگر اسپی نپذرفت زوی‬
‫وزانجا سوی خانه بنهاد روی‬
‫چو آمد ز دریا به آرام خویش‬
‫کتایون بینادلش رفت پیش‬
‫بدو گفت جوشن کجا یافتی‬
‫کز ایدر به نخچیر بشتافتی‬
‫چنین داد پاسخ که از شهر من‬
‫بیامد یکی نامور انجمن‬
‫مرا هدیه این جوشن و تیغ و خود‬
‫بدادند و چندی ز خویشان درود‬
‫کتایون می آورد همچون گلاب‬
‫همی خورد با شوی تا گاه خواب‬
‫بخفتند شادان دو اختر گرای‬
‫جوانمرد هزمان بجستی ز جای‬
‫بدیدی به خواب اندرون رزم گرگ‬
‫به کردار نر اژدهای سترگ‬
‫کتایون بدو گفت امشب چه بود‬
‫که هزمان بترسی چنین نابسود‬
‫چنین داد پاسخ که من تخت خویش‬
‫بدیدم به خواب اختر و بخت خویش‬
‫کتایون بدانست کو را نژاد‬
‫ز شاهی بود یکدل و یک نهاد‬
‫بزرگست و با او نگوید همی‬
‫ز قیصر بلندی نجوید همی‬
‫بدو گفت گشتاسپ کای ماهروی‬
‫سمن خد و سیمین بر و مشکبوی‬
‫بیارای تا ما به ایران شویم‬
‫از ایدر به جای دلیران شویم‬
‫ببینی بر و بوم فرخنده را‬
‫همان شاه با داد و بخشنده را‬
‫کتایون بدو گفت خیره مگوی‬
‫به تیزی چنین راه رفتن مجوی‬
‫چو ز ایدر به رفتن نهی روی را‬
‫هم آواز کن پیش هیشوی را‬
‫مگر بگذراند به کشتی ترا‬
‫جهان تازه شد چون گذشتی ترا‬
‫من ایدر بمانم به رنج دراز‬
‫ندانم که کی بینمت نیز باز‬
‫به نارفته در جامه گریان شدند‬
‫بران آتش درد بریان شدند‬
‫چو از چرخ بفروخت گردنده شید‬
‫جوانان بیداردل پر امید‬
‫ازان خانه ی بزم برخاستند‬
‫ز هرگونه یی گفتن آراستند‬
‫که تا چون شود بر سر ما سپهر‬
‫به تندی گذارد جهان گر به مهر‬
‫وزان روی چون باد میرین برفت‬
‫به نزدیک قیصر خرامید تفت‬
‫چنین گفت کای نامدار بزرگ‬
‫به پایان رسید آن زیان های گرگ‬
‫همه بیشه سرتابسر اژدهاست‬
‫تو نیز ار شگفتی ببینی رواست‬
‫بیامد دمان کرد آهنگ من‬
‫یکی خنجری یافت از چنگ من‬
‫ز سر تا میانش بدو نیم شد‬
‫دل دیو زان زخم پر بیم شد‬
‫ببالید قیصر ز گفتار اوی‬
‫برافروخت پژمرده رخسار اوی‬
‫بفرمود تا گاو گردون برند‬
‫سراپرده از شهر بیرون برند‬
‫یکی بزمگاهی بیاراستند‬
‫می و رود و رامشگران خواستند‬
‫ببردند گاوان گردون کشان‬
‫بران بیشه کز گرگ بودی نشان‬
‫برفتند ودیدند پیلی ژیان‬
‫به خنجر بریده ز سر تا میان‬
‫چو بیرون کشیدندش از مرغزار‬
‫به گاوان گردونکش تاودار‬
‫جهانی نظاره بران پیر گرگ‬
‫چه گرگ آن ژیان نره شیر سترگ‬
‫چو قیصر بدید آن تن پیل مست‬
‫ز شادی بسی دست بر زد به دست‬
‫همان روز قیصر سقف را بخواند‬
‫به ایوان و دختر به میرین رساند‬
‫نوشتند نامه بهر کشوری‬
‫سکوبا و بطریق و هر مهتری‬
‫که میرین شیر آن سرافرازم روم‬
‫ز گرگ دلاور تهی کرد بوم‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*