خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : یکی رومی بود میرین به نام‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : یکی رومی بود میرین به نام‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

درخواست میرین از گشتاسب برای کشتن گرگ بیشه ی فاسقون‬

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫یکی رومی بود میرین به نام‬
‫سرافراز و به ارای و با گنج و کام‬
‫فرستاد نزدیک قیصر پیام‬
‫که من سرفرازم به گنج و به نام‬
‫به من ده دل آرام دخترت را‬
‫به من تازه کن نام و افسرت را‬
‫چنین گفت قیصر که من زین سپس‬
‫نجویم بدین روی پیوند کس‬
‫کتایون و آن مرد ناسرفراز‬
‫مرا داشتند از چنان کار باز‬
‫کنون هرک جویند خویشی من‬
‫وگر سر فرازد به پیشی من‬
‫یکی کار بایدش کردن بزرگ‬
‫که خوانندش ایدر بزرگان سترگ‬
‫چنو در جهان نامداری بود‬
‫مرا بر زمین نیز یاری بود‬
‫شود تا سر بیشه ی فاسقون‬
‫بشوید دل و دست و مغزش به خون‬
‫یکی گرگ بیند به کردار نیل‬
‫تن اژدها دارد و زور پیل‬
‫سرو دارد و نیشتر چون گراز‬
‫نیارد شدن پیل پیشش فراز‬
‫بران بیشه بر نگذرد نره شیر‬
‫نه پیل و نه خونریز مرد دلیر‬
‫هر آنکس که بر وی بدرید پوست‬
‫مرا باشد او یار و داماد و دوست‬
‫چنین گفت میرین برین زادبوم‬
‫جهان آفرین تا پی افگند روم‬
‫نیاکان ما جز به گرز گران‬
‫نکردند پیکار با مهتران‬
‫کنون قیصر از من بجوید همی‬
‫سخن با من از کینه گوید همی‬
‫من این چاره اکنون بجای آورم‬
‫ز هرگونه پاکیزه رای آورم‬
‫چو آمد به ایوان پسندیده مرد‬
‫ز هرگونه اندیشه ها یاد کرد‬
‫نوشته بیاورد و بنهاد پیش‬
‫همان اختر و طالع و فال خویش‬
‫چنان دید کاندر فلان روزگار‬
‫از ایران بیاید یکی نامدار‬
‫به دستش برآید سه کار گران‬
‫کزان باز گویند رومی سران‬
‫یکی انک داماد قیصر شود‬
‫همان بر سر قیصر افسر شود‬
‫پدید آید از روی کشور دو دد‬
‫که هرکس رسد از بد دد به بد‬
‫شود هردو بر دست او بر هلاک‬
‫ز هر زورمندی نیایدش باک‬
‫ز کار کتایون خود آگاه بود‬
‫که با نیو گشتاسپ همراه بود‬
‫ز هیشوی و آن مهتر نامجوی‬
‫که هر سه به روی اندر آرند روی‬
‫بیامد به نزدیک هیشوی تفت‬
‫سراسر بگفت آن سخنها که رفت‬
‫وزان اختر فیلسوفان روم‬
‫شگفتی که آید بدان مرز و بوم‬
‫بدو گفت هیشوی کامروز شاد‬
‫بر ما همی باش با مهر و داد‬
‫که این مرد کز وی تو دادی نشان‬
‫یکی نامداریست از سرکشان‬
‫به نخچیر دارد همی روی و رای‬
‫نیندیشد از تخت خاور خدای‬
‫یکی دی نیامد به نزدیک من‬
‫که خرم شدی جان تاریک من‬
‫بیاید هم اکنون ز نخچیرگاه‬
‫بما بر بود بی گمانیش راه‬
‫می و رود آورد با بوی و رنگ‬
‫نشستند با جام زرین به چنگ‬
‫هم انگه که شد جام می بر چهار‬
‫پدید آمد از دشت گرد سوار‬
‫چو هیشوی و میرین بدیدند گرد‬
‫پذیره شدندش به دشت نبرد‬
‫چو میرین بدیدش به هیشوی گفت‬
‫که این را به گیتی کسی نیست جفت‬
‫بدین شاخ و این یال و این دستبرد‬
‫ز تخمی بود نامبردار و گرد‬
‫هنرها ز دیدار او بگذرد‬
‫همان شرم و آزردگی و خرد‬
‫چو گشتاسپ تنگ آمد این هر دو مرد‬
‫پیاده ببودند ز اسپ نبرد‬
‫نشستی نو آراست بر پیش آب‬
‫یکی خوان نو ساخت اندر شتاب‬
‫می آورد با میگساران نو‬
‫نشستی نو آیین و یاران نو‬
‫چو رخ لعل گشت از می لعل فام‬
‫به گشتاسپ هیشوی گفت ای همام‬
‫مرا بر زمین دوست خوانی همی‬
‫جز از من کسی را ندانی همی‬
‫کنون سوی من کرد میرین پناه‬
‫یکی نامدارست با دستگاه‬
‫دبیرست با دانش و ارجمند‬
‫بگیرد شمار سپهر بلند‬
‫سخن گوید از فیلسوفان روم‬
‫ز آباد و ویران هر مرز و بوم‬
‫هم از گوهر سلم دارد نژاد‬
‫پدر بر پدر نام دارد به یاد‬
‫به نزدیک اویست شمشیر سلم‬
‫که بودی همه ساله در زیر سلم‬
‫سواریست گردافکن و شیر گیر‬
‫عقاب اندر آرد ز گردون به تیر‬
‫برین نیز خواهد که بیشی کند‬
‫چو با قیصر روم خویشی کند‬
‫به قیصر سخن گفت و پاسخ شنید‬
‫ز پاسخ همانا دلش بردمید‬
‫که او گفت در بیشه ی فاسقون‬
‫یکی گرگ باشد بسان هیون‬
‫اگر کشته آید به دست تو گرگ‬
‫تو باشی به روم ایرمانی بزرگ‬
‫جهاندار باشی و داماد من‬
‫زمانه به خوبی دهد داد من‬
‫کنون گر تو این را کنی دست پیش‬
‫منت بنده ام وین سرافراز خویش‬
‫بدو گفت گشتاسپ کری رواست‬
‫چه گویند و این بیشه اکنون کجاست‬
‫چگونه ددی باشد اندر جهان‬
‫که ترسند ازو کهتران و مهان‬
‫چنین گفت هیشوی کاین پیر گرگ‬
‫همی برتر است از هیونی سترگ‬
‫دو دندان او چون دو دندان پیل‬
‫دو چشمش طبر خون و چرمش چو نیل‬
‫سروهاش چو آبنوسی فرسپ‬
‫چو خشم آورد بگذرد بر دو اسپ‬
‫از ایدر بسی نامور قیصران‬
‫برفتند با گرزهای گران‬
‫ازان بیشه ناکام باز آمدند‬
‫پر از ننگ و تن پر گداز آمدند‬
‫بدو گفت گشتاسپ کان تیغ سلم‬
‫بیارید و اسپس سرافراز گرم‬
‫همی اژدها خوانم این را نه گرگ‬
‫تو گرگی مدان از هیونی بزرگ‬
‫چو بشنید میرین زانجا برفت‬
‫سوی خانه ی خویش تازید تفت‬
‫ز آخر گزین کرد اسپی سیاه‬
‫گرانمایه خفتان و رومی کلاه‬
‫همان مایه ور تیغ الماس گون‬
‫که سلم آب دادش به زهر و به خون‬
‫بسی هدیه بگزید با آن ز گنج‬
‫ز یاقوت و گوهر همه پنج پنج‬
‫چو خورشید پیراهن قیرگون‬
‫بدرید و آمد ز پرده برون‬
‫جهانجوی میرین ز ایوان برفت‬
‫بیامد به نزدیک هیشوی تفت‬
‫ز نخچیر گشتاسپ زانسو کشید‬
‫نگه کرد هیشوی و اورا بدید‬
‫ازان اسپ و شمشیر خیره شدند‬
‫چو نزدیکتر شد پذیره شدند‬
‫چو گشتاسپ آن هدیه ها بنگرید‬
‫همان اسپ و تیغ از میان برگزید‬
‫دگر چیز بخشید هیشوی را‬
‫بیاراست جان جهانجوی را‬
‫بپوشید گشتاسپ خفتان چو گرد‬
‫به زیر اندر آورد اسپ نبرد‬
‫به زه بر کمان و به بازو کمند‬
‫سواری سرافراز و اسپی بلند‬
‫همی رفت هیشوی با او به راه‬
‫جهانجوی میرین فریاد خواه‬
‫چنین تا لب بیشه ی فاسقون‬
‫برفتند پیچان و دل پر ز خون‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*