خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو گشتاسپ نزدیک دریا رسید‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو گشتاسپ نزدیک دریا رسید‬

فردوسی-و-شاهنامه

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

رسیدن گشتاسب به روم و به دنبال کار گشتن

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫چو گشتاسپ نزدیک دریا رسید‬
‫پیاده شد و باژ خواهش بدید‬
‫یکی پیرسر بود هیشوی نام‬
‫جوانمرد و بیدار و با رای و کام‬
‫برو آفرین کرد گشتاسپ و گفت‬
‫که با جان پاکت خرد باد جفت‬
‫ازایران یکی نامدارم دبیر‬
‫خردمند و روشن دل و یادگیر‬
‫به کشتی برین آب اگر بگذرم‬
‫سپاسی نهی جاودان بر سرم‬
‫چنین گفت شایسته ای تاج را‬
‫و یا جوشن و تیغ و تاراج را‬
‫کنون راز بگشای و با من بگوی‬
‫ازین سان به دریا گذشتن مجوی‬
‫مرا هدیه باید اگر گفت راست‬
‫ترا رای و راه دبیری کجاست‬
‫ز هیشوی بشنید گشتاسپ گفت‬
‫که از تو مرا نیست چیزی نهفت‬
‫ز من هرچ خواهی ندارم دریغ‬
‫ازین افسر و مهر و دینار و تیغ‬
‫ز دینار لختی به هیشوی داد‬
‫ازان هدیه شد مرد گیرنده شاد‬
‫ز کشتی سبک بادبان برکشید‬
‫جهانجوی را سوی قیصر کشید‬
‫یکی شارستان بد به روم اندرون‬
‫سه فرسنگ پهنای شهرش فزون‬
‫برآورده ی سلم جای بزرگ‬
‫نشستنگه قیصران سترگ‬
‫چو گشتاسپ آمد بدان شارستان‬
‫همی جست جای یکی کارستان‬
‫همی گشت یک هفته بر گرد روم‬
‫همی کار جست اندر آباد بوم‬
‫چو چیزی که بودش بخورد و بداد‬
‫همی رفت ناشاد و دل پر ز باد‬
‫چو در شهر آباد چندی بگشت‬
‫ز ایوان به دیوان قیصر گذشت‬
‫به اسقف چنین گفت کای دستگیر‬
‫ز ایران یکی نامجویم دبیر‬
‫بدین کار باشم ترا یارمند‬
‫ز دیوان کنم هرچ آید پسند‬
‫دبیران که بودند در بارگاه‬
‫همی کرد هریک به دیگر نگاه‬
‫کزین کلک پولاد گریان شود‬
‫همان روی قرطاس بریان شود‬
‫یکی باره باید به زیرش بلند‬
‫به بازو کمان و به زین بر کمند‬
‫به آواز گفتند ما را دبیر‬
‫زیانست پیش آمدن ناگزیر‬
‫چو بشنید گشتاسپ دل پر ز درد‬
‫ز دیوان بیامد دو رخساره زرد‬
‫یکی باد سرد از جگر برکشید‬
‫به نزدیک چوپان قیصر رسید‬
‫جوانمرد را نام نستاو بود‬
‫دلیر و هشیوار و با تاو بود‬
‫به نزدیک نستاو چون شد فراز‬
‫برو آفرین کرد و بردش نماز‬
‫نگه کرد چوپان و بنواختش‬
‫به نزدیکی خویش بنشاختش‬
‫چه مردی بدو گفت با من بگوی‬
‫که هم شاه شاخی و هم نامجوی‬
‫چنین داد پاسخ که ای نامدار‬
‫یکی کره تازم دلیر و سوار‬
‫مرا گر نوازی به کار آیمت‬
‫به رنج و به بد نیز یار آیمت‬
‫بدو گفت نستاو زین در بگرد‬
‫تو ایدر غریبی وبی پای مرد‬
‫بیابان و دریا و اسپان یله‬
‫به ناآشنا چون سپارم گله‬
‫چو بشنید گشتاسپ غمگین برفت‬
‫ره ساربانان قیصر گرفت‬
‫یکی آفرین کرد بر ساربان‬
‫که پیروز بادی و روشن روان‬
‫خردمند چون روی گشتاسپ دید‬
‫پذیره شد و جایگاهش گزید‬
‫سبک باز گسترد گستردنی‬
‫بیاورد چیزی که بد خوردنی‬
‫چنین گفت گشتاسپ با ساروان‬
‫که این مرد بیدار و روشن روان‬
‫مرا ده یکی کاروانی شتر‬
‫چو رای آیدت مزد ما هم ببر‬
‫بدو ساربان گفت کای شیرمرد‬
‫نزیبد ترا هرگز این کارکرد‬
‫به چیزی که ما راست چون سر کنی‬
‫به آید گر آهنگ قیصر کنی‬
‫ترا بی نیازی دهد زین سخن‬
‫جز آهنگ درگاه قیصر مکن‬
‫و گر گم شدت راه دارم هیون‬
‫پسندیده و مردم رهنمون‬
‫برو آفرین کرد و برگشت زوی‬
‫پر از غم سوی شهر بنهاد روی‬
‫شد آن دردها بر دلش بر گران‬
‫بیامد به بازار آهنگران‬
‫یکی نامور بود بوراب نام‬
‫پسندیده آهنگری شادکام‬
‫همی ساختی نعل اسپان شاه‬
‫بر قیصر او را بدی پایگاه‬
‫ورا یار و شاگرد بد سی و پنج‬
‫ز پتک و ز آهن رسیده به رنج‬
‫به دکانش بنشست گشتاسپ دیر‬
‫شد آن پیشه کار از نشستنش سیر‬
‫بدو گفت آهنگر ای نیک خوی‬
‫چه داری به دکان ما آرزوی‬
‫چنین داد پاسخ که ای نیک بخت‬
‫نپیچم سر از پتک وز کار سخت‬
‫مرا گر بداری تو یاری کنم‬
‫برین پتک و سندان سواری کنم‬
‫چو بشنید بوراب زو داستان‬
‫به یاری او گشت همداستان‬
‫گرانمایه گویی به آتش بتافت‬
‫چو شد تافته سوی سندان شتافت‬
‫به گشتاسپ دادند پتکی گران‬
‫برو انجمن گشته آهنگران‬
‫بزد پتک و بشکست سندان و گوی‬
‫ازو گشت بازار پر گفت وگوی‬
‫بترسید بوراب و گفت ای جوان‬
‫به زخم تو آهن ندارد توان‬
‫نه پتک و نه آتش نه سندان نه دم‬
‫چو بشنید گشتاسپ زان شد دژم‬
‫بینداخت پتک و بشد گرسنه‬
‫نه روی خورش بد نه جای بنه‬
‫نماند به کس روز سختی نه رنج‬
‫نه آسانی و شادمانی نه گنج‬
‫بد و نیک بر ما همی بگذرد‬
‫نباشد دژم هرکه دارد خرد‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*