خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو از روزنه ساعت اندر گذشت‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو از روزنه ساعت اندر گذشت‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

داستان دوازده رخ

رسیدن کیخسرو به محل نبرد گودرز و تورانیان

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫چو از روزنه ساعت اندر گذشت‬
‫خور از گنبد چرخ گردان بگشت‬
‫جهاندار خسرو بنزد سپاه‬
‫بیامد بدان دشت آوردگاه‬
‫پذیره شدندش سراسر سران‬
‫همه نامداران و جنگاوران‬
‫برو خواندند آفرین بخردان‬
‫که ای شهریار و سر موبدان‬
‫چنان هم همی بود بر اسب شاه‬‬‬
‫بدان تا ببینند رویش سپاه‬
‫بریشان همی خواند شاه آفرین‬
‫که آباد بادا بگردان زمین‬
‫بیین پس پشت لشکر چو کوه‬
‫همی رفت گودرز با آن گروه‬
‫سر کشتگانرا فگنده نگون‬
‫سلیح و تن و جامه هاشان بخون‬
‫همان ده مبارز کز آوردگاه‬
‫بیاورده بودند گردان شاه‬
‫پس لشکر اندر همی راندند‬
‫ابر شهریار آفرین خواندند‬
‫چو گودرز نزدیک خسرو رسید‬
‫پیاده شد از دور کو را بدید‬
‫ستایش کنان پهلوان سپاه‬
‫بیامد بغلتید در پیش شاه‬
‫همه کشتگانرا بخسرو نمود‬
‫بگفتش که همرزم هر کس که بود‬
‫گروی زره را بیاورد گیو‬
‫دمان با سپهدار پیران نیو‬
‫ز اسب اندر آمد سبک شهریار‬
‫نیایش همی کرد برکردگار‬
‫ز یزدان سپاس و بدویم پناه‬
‫که او داد پیروزی و دستگاه‬
‫ز دادار بر پهلوان آفرین‬
‫همی خواند و بر لشکرش همچنین‬
‫که ای نامداران فرخنده پی‬
‫شما آتش و دشمنان خشک نی‬
‫سپهدار گودرز با دودمان‬
‫ز بهر دل من چو آتش دمان‬
‫همه جان و تنها فدا کرده اند‬
‫دم از شهر توران برآورده اند‬
‫کنون گنج و شاهی مرا با شماست‬
‫ندارم دریغ از شما دست راست‬
‫ازان پس بدان کشتگان بنگرید‬
‫چو روی سپهدار پیران بدید‬
‫فروریخت آب از دو دیده بدرد‬
‫که کردار نیکی همی یاد کرد‬
‫بپیرانش بر دل ازان سان بسوخت‬
‫تو گفتی بدلش آتشی برفروخت‬
‫یکی داستان زد پس از مرگ اوی‬
‫بخون دو دیده بیالود روی‬
‫که بخت بدست اژدهای دژم‬
‫بدام آورد شیر شرزه بدم‬
‫بمردی نیابد کسی زو رها‬‬‬
‫چنین آمد این تیزچنگ اژدها‬
‫کشیدی همه ساله تیمار من‬
‫میان بسته بودی بپیکار من‬
‫ز خون سیاوش پر از درد بود‬
‫بدانگه کسی را نیازرد بود‬
‫چنان مهربان بود دژخیم شد‬
‫وزو شهر ایران پر از بیم شد‬
‫مر او را ببرد اهرمن دل ز جای‬
‫دگرگونه پیش اندر آورد پای‬
‫فراوان همی خیره دادمش پند‬
‫نیامدش گفتار من سودمند‬
‫از افراسیابش نه برگشت سر‬
‫کنون شهریارش چنین داد بر‬
‫مکافات او ما جز این خواستیم‬
‫همی گاه و دیهیمش آراستیم‬
‫از اندیشه ی ما سخن درگذشت‬
‫فلک بر سرش بر دگرگونه گشت‬
‫بدل بر جفاکرد بر جای مهر‬
‫بدین سر دگرگونه بنمود چهر‬
‫کنون پند گودرز و فرمان من‬
‫بیفگند گفتار و پیمان من‬
‫تبه کرد مهر دل پاک را‬
‫بزهر اندر آمیخت تریاک را‬
‫که آمد بجنگ شما با سپاه‬
‫که چندان شد از شهر ایران تباه‬
‫ز توران بسیچید و آمد دمان‬
‫که ژوپین گودرز بودش زمان‬
‫پسر با برادر کلاه و کمر‬
‫سلیح و سپاه و همه بوم و بر‬
‫بداد از پی مهر افراسیاب‬
‫زمانه برو کرد چندین شتاب‬
‫بفرمود تا مشک و کافور ناب‬
‫بعنبر برآمیخته با گلاب‬
‫تنش را بیالود زان سربسر‬
‫بکافور و مشکش بیاگند سر‬
‫بدیبار رومی تن پاک اوی‬
‫بپوشید آن جان ناپاک اوی‬
‫یکی دخمه فرمود خسرو بمهر‬
‫بر آورده سر تا بگردان سپهر‬
‫نهاد اندرو تختهای گران‬
‫چنانچون بود در خور مهتران‬
‫نهادند مر پهلوان را بگاه‬
‫کمر بر میان و بسر برکلاه‬
‫چنینست کردار این پر فری‬‬ب
‫چه مایه فرازست و چندی نشیب‬
‫خردمند را دل ز کردار اوی‬
‫بماند همی خیره از کار اوی‬
‫ازان پس گروی زره را بدید‬
‫یکی باد سرد از جگر برکشید‬
‫نگه کرد خسرو بدان زشت روی‬
‫چو دیوی بسر بر فروهشته موی‬
‫همی گفت کای کردگار جهان‬
‫تو دانی همی آشکار و نهان‬
‫همانا که کاوس بد کرده بود‬
‫بپاداش ازو زهر و کین آزمود‬
‫که دیوی چنین بر سیاوش گماشت‬
‫ندانم جزین کینه بر دل چه داشت‬
‫ولیکن بپیروزی یک خدای‬
‫جهاندار نیکی ده و رهنمای‬
‫که خون سیاوش ز افراسیاب‬
‫بخواهم بدین کینه گیرم شتاب‬
‫گروی زره را گره تا گره‬
‫بفرمود تا برکشیدند زه‬
‫چو بندش جداشد سرش را ز بند‬
‫بریدند همچون سر گوسفند‬
‫بفرمود او را فگندن به آب‬
‫بگفتا چنین بینم افراسیاب‬
‫ببد شاه چندی بران رزمگاه‬
‫بدان تا کند سازکار سپاه‬
‫دهد پادشاهی کرا در خورست‬
‫کسی کز در خلعت و افسرست‬
‫بگودرز داد آن زمان اصفهان‬
‫کلاه بزرگی و تخت مهان‬
‫باندازه اندر خور کارشان‬
‫بیاراست خلعت سزاوارشان‬
‫از آنها که بودند مانده بجای‬
‫که پیرانشان بد سرو کد خدای‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

 

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*