خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : بزین بر چنان خسته بد گستهم‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : بزین بر چنان خسته بد گستهم‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

داستان دوازده رخ

برگردانیدن گستهم و دو تورانی کشته بسوی سپاهیان ایران زمین توسط بیژن

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫بزین بر چنان خسته بد گستهم‬
‫که بگسست خواهد تو گفتی ز هم‬
‫بیامد خمیده بزین اندرون‬
‫همی راند اسب و همی ریخت خون‬
‫و زآنجا سوی چشمه ساری رسید‬
‫هم آب روان دید و هم سایه دید‬
‫فرود آمد و اسب را بر درخت‬‬‬
‫ببست و بب اندر آمد ز بخت‬
‫بخورد آب بسیار و کرد آفرین‬
‫ببستش تو گفتی سراسر زمین‬
‫بپیچید و غلتید بر تیره خاک‬
‫سراسر همه تن بشمشیر چاک‬
‫همی گفت کای روشن کردگار‬
‫پدید آر زان لشکر نامدار‬
‫بدلسوزگی بیژن گیو را‬
‫وگرنه دلاور یکی نیو را‬
‫که گر مرده گر زنده زین جایگاه‬
‫برد مر مرا سوی ایران سپاه‬
‫سر نامداران توران سپاه‬
‫ببرد برد پیش بیدار شاه‬
‫بدان تا بداند که من جز بنام‬
‫نمردم بگیتی همینست کام‬
‫همه شب بنالید تا روز پاک‬
‫پر از درد چون مار پیچان بخاک‬
‫چو گیتی ز خورشید شد روشنا‬
‫بیامد بدانجایگه بیژنا‬
‫همی گشت بر گرد آن مرغزار‬
‫که یابد نشانی ز گم بوده یار‬
‫پدید آمد از دور اسب سمند‬
‫بدان مرغزار اندرون چون نوند‬
‫چمان و چران چون پلنگان بکام‬
‫نگون گشته زین و گسسته لگام‬
‫همه آلت زین برو بر نگون‬
‫رکیب و کمند و جنا پر ز خون‬
‫چو بیژن بدید آن ازو رفت هوش‬
‫برآورد چو شیر شرزه خروش‬
‫همی گفت که ای مهربان نیک یار‬
‫کجایی فگنده در این مرغزار‬
‫که پشتم شکستی و خستی دلم‬
‫کنون جان شیرین ز تن بگسلم‬
‫بشد بر پی اسب بر چشمه سار‬
‫مر او را بدید اندران مزغزار‬
‫همه جوشن ترگ پر خاک و خون‬
‫فتاده بدان خستگی سرنگون‬
‫فروجست بیژن ز شبرنگ زود‬
‫گرفتش بغوش در تنگ زود‬
‫برون کرد رومی قبا از برش‬
‫برهنه شد از ترگ خسته سرش‬
‫ز بس خون دویدن تنش بود زرد‬
‫دلش پر ز تیمار و جان پر ز درد‬
‫بران خستگیهاش بنهاد روی‬
‫همی بود زاری کنان پیش اوی‬
‫همی گفت کای نیک دل یار من‬
‫تو رفتی و این بود پیکار من‬
‫شتابم کنون بیش بایست کرد‬
‫رسیدن بر تو بجای نبرد‬
‫مگر بودمی گاه سختیت یار‬
‫چو با اهرمن ساختی کارزار‬
‫کنون کام دشمن همه راست کرد‬
‫برآنرد سر هرچ میخواست کرد‬
‫بگفت این سخن بیژن و گستهم‬
‫بجنبید و برزد یکی تیز دم‬
‫ببیژن چنین گفت کای نیک خواه‬
‫مکن خویشتن پیش من در تباه‬
‫مرا درد تو بتر از مرگ خویش‬
‫بنه بر سر خسته بر ترگ خویش‬
‫یکی چاره کن تا ازین جایگاه‬
‫توانی رسانیدنم نزد شاه‬
‫مرا باد چندان همی روزگار‬
‫که بینم یکی چهره ی شهریار‬
‫ازان پس چو مرگ آیدم باک نیست‬
‫مرا خود نهالی بجز خاک نیست‬
‫نمردست هرکس که با کام خویش‬
‫بمیرد بیابد سرانجام خویش‬
‫و دیگر دو بد خواه با ترس و باک‬
‫که بر دست من کرد یزدان هلاک‬
‫مگرشان بزین بر توانی کشید‬
‫وگرنه سرانشان ز تنها برید‬
‫سلیح و سر نامبردارشان‬
‫ببر تا بدانند پیکارشان‬
‫کنی نزد شاه جهاندار یاد‬
‫که من سر بخیره ندادم بباد‬
‫بسودم بهر جای بابخت جنگ‬
‫گهی نام جستن نمردم بننگ‬
‫ببیژن نمود آنگهی هر دو تور‬
‫که بودند کشته فگنده بدور‬
‫بگفت این و سستی گرفتش روان‬
‫همی بود بیژن بسر بر نوان‬
‫وز آن جایگه اسب او بیدرنگ‬
‫بیاورد و بگشاد از باره تنگ‬
‫نمد زین بزیر تن خفته مرد‬
‫بیفگند و نالید چندی بدرد‬
‫همه دامن قرطه را کرد چاک‬
‫ابر خستگیهاش بر بست پاک‬
‫وز آن جایگه سوی بالا دوان‬‬‬
‫بیامد ز غم تیره کرده روان‬
‫سواران ترکان پراگنده دید‬
‫که آمد ز راه بیابان پدید‬
‫ز بالا چو برق اندر آمد بشیب‬
‫دل از مردن گستهم با نهیب‬
‫ازان بیم دیده سواران دو تن‬
‫بشمشیرکم کرد زان انجمن‬
‫ز فتراک بگشاد زان پس کمند‬
‫ز ترکان یکی را بگردن فگند‬
‫ز اسب اندر آورد و زنهار داد‬
‫بدان کار با خویشتن یار داد‬
‫وز آنجا بیامد بکردار گرد‬
‫دمان سوی لهاک و فرشیدورد‬
‫بدید آن سران سپه را نگون‬
‫فگنده بران خاک غرقه بخون‬
‫بسرشان بر اسبان جنگی بپای‬
‫چراگاه سازید و جای چرای‬
‫چو بیژن چنان دید کرد آفرین‬
‫ابر گستهم کو سرآورد کین‬
‫بفرمود تا ترک زنهار خواه‬
‫بزین برکشید آن سران را ز راه‬
‫ببستندشان دست و پای و میان‬
‫کشیدند بر پشت زین کیان‬
‫وزآنجا سوی گستهم تازیان‬
‫بیامد بسان پلنگ ژیان‬
‫فرود آمد از اسب و او را چو باد‬
‫بی آزار نرم از بر زین نهاد‬
‫بدان ترک فرمود تا برنشست‬
‫بغوش او اندر آورد دست‬
‫سمند نوندش همی راند نرم‬
‫بروبر همی آفرین خواند گرم‬
‫مرگ زنده او را بر شهریار‬
‫تواند رسانیدن از کارزار‬
‫همی راند بیژن پر از درد و غم‬
‫روانش پر از انده گستهم‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

 

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*