خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : بگیو آگهی شد که بیژن چو گرد‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : بگیو آگهی شد که بیژن چو گرد‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

داستان دوازده رخ

کشته شدن لهاک و فرشیدورد‬ در مبارزه با گستهم

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫بگیو آگهی شد که بیژن چو گرد‬
‫کمر بست بر جنگ فرشیدورد‬
‫پس گستهم تازیان شد براه‬
‫بجنگ سواران توران سپاه‬
‫هم اندر زمان گیو برجست زود‬
‫نشست از بر تازی اسبی چو دود‬
‫بیامد بره بر چو او را بدید‬
‫به تندی عنانش بیکسو کشید‬
‫بدو گفت چندین زدم داستان‬
‫نخواهی همی بود همداستان‬
‫که باشم بتو شادمان یک زمان‬
‫کجا رفت خواهی بدین سان دمان‬
‫بهر کار درد دلم را مجوی‬
‫بپیران سر از من چه باید بگوی‬
‫جز از تو بگیتیم فرزند نیست‬
‫روانم بدرد تو خرسند نیست‬
‫بدی ده شبان روز بر پشت زین‬
‫کشیده ببدخواه بر تیغ کین‬
‫بسودی بخفتان و خود اندرون‬
‫نخواهی همی سیر گشتن ز خون‬
‫چو نیکی دهش بخت پیروز داد‬
‫بباید نشستن برام و شاد‬
‫بپیش زمانه چه تازی سرت‬
‫بس ایمن شدستی بدین خنجرت‬
‫کسی کو بجوید سرانجام خویش‬‬‬
‫نجوید ز گیتی چنین کام خویش‬
‫تو چندین بگرد زمانه مپوی‬
‫که او خود سوی ما نهادست روی‬
‫ز بهر مرا زین سخن بازگرد‬
‫نشاید که دارای دل من بدرد‬
‫بدو گفت بیژن که ای پر خرد‬
‫جزین بر تو مردم گمانی برد‬
‫که کار گذشته بیاری بیاد‬
‫نپیچی بخیره همی سر زداد‬
‫بدان ای پدر کین سخن داد نیست‬
‫مگر جنگ لاون ترا یاد نیست‬
‫که با من چه کرد اندران گستهم‬
‫غم و شادمانیش با من بهم‬
‫ورایدون کجا گردش ایزدی‬
‫فرازآورد روزگار بدی‬
‫نبشته نگردد بپرهیز باز‬
‫نباید کشید این سخن را دراز‬
‫ز پیکار سر بر مگردان که من‬
‫فدی کرده دارم بدین کار تن‬
‫بدو گفت گیو ار بگردی تو باز‬
‫همان خوبتر کین نشیب و فراز‬
‫تو بی من مپویی بروز نبرد‬
‫منت یار باشم بهر کارکرد‬
‫بدو گفت بیژن که این خود مباد‬
‫که از نامداران خسرونژاد‬
‫سه گرد از پی بیم خورده دو تور‬
‫بتازند پویان بدین راه دور‬
‫بجان و سر شاه روشن روان‬
‫بجان نیا نامور پهلوان‬
‫بکین سیاوش کزین رزمگاه‬
‫تو برگردی و من بپویم براه‬
‫نخواهم برین کار فرمانت کرد‬
‫که گویی مرا بازگرد از نبرد‬
‫چو بشنید گیو این سخن بازگشت‬
‫برو آفرین کرد و اندر گذشت‬
‫که پیروز بادی و شاد آمدی‬
‫مبیناد چشم تو هرگز بدی‬
‫همی تاخت بیژن پس گستهم‬
‫که ناید بروبر ز توران ستم‬
‫چو از دور لهاک و فرشیدورد‬
‫گذشتند پویان ز دشت نبرد‬
‫بیک ساعت از هفت فرسنگ راه‬
‫برفتند ایمن ز ایران سپاه‬
‫یکی بیشه دیدند و آب روان‬‬‬
‫بدو اندرون سایه ی کاروان‬
‫ببیشه درون مرغ و نخچیر و شیر‬
‫درخت از بر و سبزه و آب زیر‬
‫بنخچیر کردن فرود آمدند‬
‫وزان تشنگی سوی رود آمدند‬
‫چو آب اندر آمد ببایست نان‬
‫باندوه و شادی نبندد دهان‬
‫بگشتند بر گرد آن مرغزار‬
‫فگندند بسیار مایه شکار‬
‫برافروختند آتش و زان کباب‬
‫بخوردند و کردند سر سوی خواب‬
‫چو بد روزگار دلیران دژم‬
‫کجا خواب سازد بریشان ستم‬
‫فرو خفت لهاک و فرشیدورد‬
‫بسر بر همی پاسبانیش کرد‬
‫برآمد چو شب تیره شد ماهتاب‬
‫دو غمگین سر اندر نهاده بخواب‬
‫رسید اندران جایگه گستهم‬
‫که بودند یاران توران بهم‬
‫نوند اسب او بوی اسبان شنید‬
‫خروشی برآورد و اندر دمید‬
‫سبک اسب لهاک هم زین نشان‬
‫خروشی برآورد چون بیهشان‬
‫دمان سوی لهاک فرشید ورد‬
‫ز خواب خوش آمدش بیدار کرد‬
‫بدو گفت برخیز زین خواب خوش‬
‫بمردی سر بخت خود را بکش‬
‫که دانا زد این داستان بزرگ‬
‫که شیری که بگریزد از چنگ گرگ‬
‫نباید که گرگ از پسش در کشد‬
‫که او را همان بخت خود برکشد‬
‫چه مایه بپیوند و چندی شتافت‬
‫کس از روز بد هم رهایی نیافت‬
‫هلا زود بشتاب کمد سپاه‬
‫از ایران و بر ما گرفتند راه‬
‫نشستند بر باره هر دو سوار‬
‫کشیدند پویان ازان مرغزار‬
‫ز بیشه ببالا نهادند روی‬
‫دو خونی دلاور دو پرخاشجوی‬
‫بهامون کشیدند هر دو سوار‬
‫پراندیشه تا چون بسیچند کار‬
‫پدید آمد از دور پس گستهم‬
‫ندیدند با او سواری بهم‬
‫دلیران چو سر را برافراختند‬‬‬
‫مر او را چو دیدند بشناختند‬
‫گرفتند یک بادگر گفت و گوی‬
‫که یک تن سوی ما نهادست روی‬
‫نیابد رهایی ز ما گستهم‬
‫مگر بخت بد کرد خواهد ستم‬
‫جز از گستهم نیست کامد بجنگ‬
‫درفش دلیران گرفته بچنگ‬
‫گریزان بباید شد از پیش اوی‬
‫مگر کاندر آرد بدین دشت روی‬
‫وز آنجا بهامون نهادند روی‬
‫پس اندر دمان گستهم کینه جوی‬
‫بیامد چو نزدیک ایشان رسید‬
‫چو شیر ژیان نعره ای برکشید‬
‫بریشان ببارید تیر خدنگ‬
‫چو فرشیدورد اندر آمد بجنگ‬
‫یکی تیر زد بر سرش گستهم‬
‫که با خون برآمیخت مغزش بهم‬
‫نگون گشت و هم در زمان جان بداد‬
‫شد آن نامور گرد ویسه نژاد‬
‫چو لهاک روی برادر بدید‬
‫بدانست کز کارزار آرمید‬
‫بلرزید وز درد او خیره شد‬
‫جهان پیش چشم اندرش تیره شد‬
‫ز روشن روانش بسیری رسید‬
‫کمان را بزه کرد و اندر کشید‬
‫شدند آن زمان خسته هر دو سوار‬
‫بشمشیر برساختند کارزار‬
‫یکایک برو گستهم دست یافت‬
‫ز کینه چنان خسته اندر شتافت‬
‫بگردنش بر زد یکی تیغ تیز‬
‫برآورد ناگاه زو رستخیز‬
‫سرش زیر پای اندر آمد چو گوی‬
‫که آید همی زخم چوگان بروی‬
‫چنینست کردار گردان سپهر‬
‫ببرد ز پرورده ی خویش مهر‬
‫چو سر جوییش پای یابی نخست‬
‫وگر پای جویی سرش پیش تست‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

 

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*