خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو ترکان شنیدند زیشان سخن‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو ترکان شنیدند زیشان سخن‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

داستان دوازده رخ

فرار لهاک و فرشیدورد‬ بسمت توران زمین

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫چو ترکان شنیدند زیشان سخن‬
‫یکی نیک پاسخ فگندند بن‬
‫که سالار با ده یل نامدار‬
‫کشیدند کشته بران گونه خوار‬
‫وزان روی کیخسرو آمد پدید‬
‫که یارد بدین رزمگاه آرمید‬
‫نه اسب و سلیح و نه پای و نه پر‬
‫نه گنج و نه سالار و نه نامور‬
‫نه نیروی جنگ و نه راه گریز‬
‫چه با خویشتن کرد باید ستیز‬
‫اگر بازگردیم گودرز و شاه‬
‫پس ما برانند پیل و سپاه‬
‫رهایی نیابیم یک تن بجان‬
‫نه خرگاه بینیم و نه دودمان‬
‫بزنهار بر ما کنون عار نیست‬‬‬
‫سپاهست بسیار و سالار نیست‬
‫ازان پس خود از شاه ترکان چه باک‬
‫چه افراسیاب و چه یک مشت خاک‬
‫چو لشکر چنین پاسخ آراستند‬
‫دو پرمایه از جای برخاستند‬
‫بدانست لهاک و فرشیدورد‬
‫کشان نیست هنگام ننگ و نبرد‬
‫همی راست گویند لشکر همه‬
‫تبه گردد از بی شبانی رمه‬
‫بپدرود کردند گرفتند ساز‬
‫بیابان گرفتند و راه دراز‬
‫درفشی گرفته بدست اندرون‬
‫پر از درد دل دیدگان پر ز خون‬
‫برفتند با نامور ده سوار‬
‫دلیران و شایسته ی کارزار‬
‫بره بر ز ایران سواران بدند‬
‫نگهبان آن نامداران بدند‬
‫برانگیختند اسب ترکان ز جای‬
‫طلایه بیفشارد با جای پای‬
‫یکی ناسگالیده شان جنگ خاست‬
‫که از خون زمین گشت با کوه راست‬
‫بکشتند ایرانیان هشت مرد‬
‫دلیران و شیران روز نبرد‬
‫وزانجا برفتند هر دو دلیر‬
‫براه بیابان بکردار شیر‬
‫ز ترکان جزین دو سرافراز گرد‬
‫ز دست طلایه دگر جان نبرد‬
‫پس از دیده گه دیده بان کرد غو‬
‫که ای سرفرازان و گردان نو‬
‫ازین لشکر ترک دو نامدار‬
‫برون رفت با نامور ده سوار‬
‫چنان با طلایه برآویختند‬
‫که با خاک خون را برآمیختند‬
‫تنی هشت کشتند ایرانیان‬
‫دو تن تیز رفتند بسته میان‬
‫چو بشنید گودرز گفت آن دو مرد‬
‫بود گرد لهاک و فرشیدورد‬
‫برفتند با گردان افراختن‬
‫شکسته نشدشان دل از تاختن‬
‫گر ایشان از اینجا به توران شوند‬
‫بر این لشکر آید همانا گزند‬
‫هم اندر زمان گفت با سرکشان‬
‫که ای نامداران دشمن کشان‬
‫که جوید کنون نام نزدیک شاه‬‬‬
‫بپوشد سرش را برومی کلاه‬
‫همه مانده بودند ایرانیان‬
‫شده سست و سوده ز آهن میان‬
‫ندادند پاسخ جز از گستهم‬
‫که بود اندر آورد شیر دژم‬
‫بسالار گفت ای سرافراز شاه‬
‫چو رفتی بورد توران سپاه‬
‫سپردی مرا کوس و پرده سرای‬
‫بپیش سپه برببودن بپای‬
‫دلیران همه نام جستند و ننگ‬
‫مرا بهره نمد بهنگام جنگ‬
‫کنون من بدین کار نام آورم‬
‫شومشان یکایک بدام آورم‬
‫بخندید گودرز و زو شاد شد‬
‫رخش تازه شد وز غم آزاد شد‬
‫بدو گفت نیک اختری تو ز هور‬
‫که شیری و بدخواه تو همچو گور‬
‫برو کفریننده یار تو باد‬
‫چو لهاک سیصد شکار تو باد‬
‫بپوشید گستهم درع نبرد‬
‫ز گردان کرا دید پدرود کرد‬
‫برون رفت وز لشکر خویش تفت‬
‫بجنگ دو ترک سرافراز رفت‬
‫همی گفت لشکر همه سربسر‬
‫که گستهم را زین بد آید بسر‬
‫یکی لشکر از نزد افراسیاب‬
‫همی رفت برسان کشتی برآب‬
‫بیاری همه جنگجو آمدند‬
‫چو نزدیک دشت دغو آمدند‬
‫خبر شد بدیشان که پیران گذشت‬
‫نبرد دلیران دگرگونه گشت‬
‫همه بازگشتند یکسر ز راه‬
‫خروشان برفتند نزدیک شاه‬
‫چو بشنید بیژن که گستهم رفت‬
‫ز لشکر بورد لهاک تفت‬
‫گمانی چنان برد بیژن که او‬
‫چو تنگ اندر آید بدشت دغو‬
‫نباید که لهاک و فرشیدورد‬
‫برآرند ازو خاک روز نبرد‬
‫نشست از بر دیزه ی راه جوی‬
‫بنزدیک گودرز بنهاد روی‬
‫چو چشمش بروی نیا برفتاد‬
‫خروشید و چندی سخن کرد یاد‬
‫نه خوب آید ای پهلوان از خرد‬‬‬
‫که هر نامداری که فرمان برد‬
‫مر او را بخیره بکشتن دهی‬
‫بهانه بچرخ فلک برنهی‬
‫دو تن نامداران توران سپاه‬
‫برفتند زین سان دلاور براه‬
‫ز هومان و پیران دلاورترند‬
‫بگوهر بزرگان آن کشورند‬
‫کنون گستهم شد بجنگ دو تن‬
‫نباید که آید برو برشکن‬
‫همه کام ما بازگردد بدرد‬
‫چو کم گردد از لشکر آن رادمرد‬
‫چو بشنید گودرز گفتار اوی‬
‫کشیدن بدان کار تیمار اوی‬
‫پس اندیشه کرد اندران یک زمان‬
‫هم از بد که می برد بیژن گمان‬
‫بگردان چنین گفت سالار شاه‬
‫که هر کس که جوید همی نام و گاه‬
‫پس گستهم رفت باید دمان‬
‫مر او را بدن یار با بدگمان‬
‫ندادند پاسخ کس از انجمن‬
‫نه غمخواره بد کس نه آسوده تن‬
‫بگودرز پس گفت بیژن که کس‬
‫جز من نباشدش فریادرس‬
‫که آید ز گردان بدین کار پیش‬
‫بسیری نیامد کس از جان خویش‬
‫مرا رفت باید که از کار اوی‬
‫دلم پر ز درد است و پر آب روی‬
‫بدو گفت گودرز کای شیرمرد‬
‫نه گرم آزموده ز گیتی نه سرد‬
‫نبینی که ماییم پیروزگر‬
‫بدین کار مشتاب تند ای پسر‬
‫بریشان بود گستهم چیره بخت‬
‫وزیشان ستاند سرو تاج و تخت‬
‫بمان تا کنون از پس گستهم‬
‫سواری فرستم چو شیر دژم‬
‫که با او بود یارگاه نبرد‬
‫سر دشمنان اندر آرد بگرد‬
‫بدو گفت بیژن که ای پهلوان‬
‫خردمند و بیدار و روشن روان‬
‫کنون یار باید که زندست مرد‬
‫نه آنگه کجا زو برآرند گرد‬
‫چو گستهم شد کشته در کارزار‬
‫سرآمد برو روز و برگشت کار‬
‫کجا سود دارد مر او را سپاه‬‬‬
‫کنون دار گر داشت خواهی نگاه‬
‫بفرمای تا من ز تیمار اوی‬
‫ببندم کمر تنگ بر کار اوی‬
‫ور ایدونک گویی مرو من سرم‬
‫ببرم بدین آبگون خنجرم‬
‫که من زندگانی پس از مرگ اوی‬
‫نخواهم که باشد بهانه مجوی‬
‫بدو گفت گودرز بشتاب پیش‬
‫اگر نیست مهر تو بر جان خویش‬
‫نیابی همی سیری از کارزار‬
‫کمر بند و ببسیچ و سر بر مخار‬
‫نسوزد همانا دلت بر پدر‬
‫که هزمان مر او را بسوزی جگر‬
‫چو بشنید بیژن فرو برد سر‬
‫زمین را ببوسید و آمد بدر‬
‫برآرم همی گفت از کوه خاک‬
‫بدین جنگ جستن مرا زو چه باک‬
‫کمر بست و برساخت مر جنگ را‬
‫بزین اندر آورد شبرنگ را‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

 

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*