خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : همه کینه جویان پرخاشجوی‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : همه کینه جویان پرخاشجوی‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

داستان دوازده رخ

تصمیم تورانیان به زینهار خواستن پس از کشته شدن پیران

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫همه کینه جویان پرخاشجوی‬
‫ز بالا بلشکر نهادند روی‬
‫ابا کشتگان بسته بر پشت زین‬
‫بریشان سرآورده پرخاش و کین‬
‫چو با کینه جویان نبد پهلوان‬
‫خروشی برآمد ز پیر و جوان‬
‫که گودرز بر دست پیران مگر‬
‫ز پیری بخون اندر آورد سر‬
‫همی زار بگریست لشکر همه‬
‫ز نادیدن پهلوان رمه‬
‫درفشی پدید آمد از تیره گرد‬
‫گرازان و تازان بدشت نبرد‬
‫برآمد ز لشکرگه آوای کوس‬
‫همی گرد بر آسمان داد بوس‬
‫بزرگان بر پهلوان آمدند‬
‫پر از خنده و شادمان آمدند‬
‫چنین گفت لشکر مگر پهلوان‬
‫ازو بازگردید تیره روان‬
‫که پیران یکی شیردل مرد بود‬
‫همه ساله جویای آورد بود‬
‫چنین یاد کرد آن زمان پهلوان‬‬
‫سپرده بدو گوش پیر و جوان‬
‫بانگشت بنمود جای نبرد‬
‫بگفت آنک با او زمانه چه کرد‬
‫برهام فرمود تا برنشست‬
‫بوردن او میان را ببست‬
‫بدو گفت او را بزین برببند‬
‫بیاور چنان تازیان بر نوند‬
‫درفش و سلیحش چنان هم که هست‬
‫بدرع و میانش مبر هیچ دست‬
‫بران گونه چون پهلوان کرد یاد‬
‫برون تاخت رهام چون تندباد‬
‫کشید از بر اسب روشن تنش‬
‫بخون اندرون غرقه بد جوشنش‬
‫چنان هم ببستش بخم کمند‬
‫فرود آوریدش ز کوه بلند‬
‫درفشش چو از جایگاه نشان‬
‫ندیدند گردان گردنکشان‬
‫همه خواندند آفرین سربسر‬
‫ابر پهلوان زمین دربدر‬
‫که ای نامور پشت ایران سپاه‬
‫پرستنده ی تخت تو باد ماه‬
‫فدای سپه کرده ای جان و تن‬
‫بپیری زمان روزگار کهن‬
‫چنین گفت گودرز با مهتران‬
‫که چون رزم ما گشت زین سان گران‬
‫مرا در دل آید که افراسیاب‬
‫سپه بگذراند بدین روی آب‬
‫سپاه وی آسوده از رنج و تاب‬
‫بمانده سپاهم چنین در شتاب‬
‫ولیکن چنین دارم امید من‬
‫که آید جهاندار خورشید من‬
‫بیفروزد این رزمگه را بفر‬
‫بیارد سپاهی بنو کینه ور‬
‫یکی هوشمندی فرستاده ام‬
‫بس شاه را پندها داده ام‬
‫که گر شاه ترکان بیارد سپاه‬
‫نداریم پای اندرین کینه گاه‬
‫گمانم چنانست کو با سپاه‬
‫بیاری بیاید بدین رزمگاه‬
‫مر این کشتگان را برین دشت کین‬
‫چنین هم بدارید بر پشت زین‬
‫کزین کشتگان جان ما بیغمست‬
‫روان سیاوش زین خرمست‬
‫اگر هم چنین نزد شاه آوریم‬‬‬
‫شود شاد و زین پایگاه آوریم‬
‫که آشوب ترکان و ایرانیان‬
‫ازین بد کجا کم شد اندر میان‬
‫همه یکسره خواندند آفرین‬
‫که بی تو مبادا زمان و زمین‬
‫همه سودمندی ز گفتار تست‬
‫خور و ماه روشن بدیدار تست‬
‫برفتند با کشتگان همچنان‬
‫گروی زره را پیاده دوان‬
‫چو نزدیک بنگاه و لشکر شدند‬
‫پذیره ی سپهبد سپاه آمدند‬
‫بپیش سپه بود گستهم شیر‬
‫بیامد بر پهلوان دلیر‬
‫زمین را ببوسید و کرد آفرین‬
‫سپاهت بی آزار گفتا ببین‬
‫چنانچون سپردی سپردم بهم‬
‫درین بود گودرز با گستهم‬
‫که اندر زمان از لب دیده بان‬
‫بگوش آمد از کوه زیبد فغان‬
‫که از گرد شد دشت چون تیره شب‬
‫شگفتی برآمد ز هر سو جلب‬
‫خروشیدن کوس با کرنای‬
‫بجنباند آن دشت گویی ز جای‬
‫یکی تخت پیروزه بر پشت پیل‬
‫درفشان بکردار دریای نیل‬
‫هوا شد بسان پرند بنفش‬
‫ز تابیدن کاویانی درفش‬
‫درفشی ببالای سرو سهی‬
‫پدید آمد از دور با فرهی‬
‫بگردش سواران جوشن وران‬
‫زمین شد بنفش از کران تا کران‬
‫پس هر درفشی درفشی بپای‬
‫چه از اژدها و چه پیکر همای‬
‫ارگ همچنین تیزرانی کنند‬
‫بیک روز دیگر بدینجا رسند‬
‫ز کوه کنابد همان دیده بان‬
‫بدید آن شگفتی و آمد دوان‬
‫چنین گفت گر چشم من تیره نیست‬
‫وز اندوه دیدار من خیره نیست‬
‫ز ترکان برآورد ایزد دمار‬
‫همه رنجشان سربسر گشت خوار‬
‫سپاه اندر آمد ز بالا بپست‬
‫خروشان و هر یک درفشی بدست‬
‫درفش سپهدار توران نگون‬‬‬
‫همی بینم از پیش غرقه بخون‬
‫همان ده دلاور کز ایدر برفت‬
‫ابا گرد پیران بورد تفت‬
‫همی بینم از دورشان سرنگون‬
‫فگنده بر اسبان و تن پر ز خون‬
‫دلیران ایران گرازان بهم‬
‫رسیدند یکسر بر گستهم‬
‫وزان سوی زیبد یکی تیره گرد‬
‫پدید آمد و دشت شد لاژورد‬
‫میان سپه کاویانی درفش‬
‫بپیش اندرون تیغ های بنفش‬
‫درفش شهنشاه با بوق و کوس‬
‫پدید آمد و شد زمین آبنوس‬
‫برفتند لهاک و فرشیدورد‬
‫بدانجا که بد جایگاه نبرد‬
‫بدیدند کشته بدیدار خویش‬
‫سپهبد برادر جهاندار خویش‬
‫ابا ده سوار آن گزیده سران‬
‫ز ترکان دلیران جنگاوران‬
‫بران دیده برزار و جوشان شدند‬
‫ز خون برادر خروشان شدند‬
‫همی زار گفتند کای نره شیر‬
‫سپهدار پیران سوار دلیر‬
‫چه بایست آن رادی و راستی‬
‫چو رفتن ز گیتی چنین خواستی‬
‫کنون کام دشمن برآمد همه‬
‫ببد بر تو گیتی سرآمد همه‬
‫که جوید کنون در جهان کین تو‬
‫که گیرد کنون راه و آیین تو‬
‫ازین شهر ترکان و افراسیاب‬
‫بد آمد سرانجامت ای نیک یاب‬
‫بباید بریدن سر خویش پست‬
‫بخون غرقه کردن بر و یال و دست‬
‫چو اندرز پیران نهادند پیش‬
‫نرفتند بر خیره گفتار خویش‬
‫ز گودرز چون خواست پیران نبرد‬
‫چنین گفت با گرد فرشیدورد‬
‫که گر من شوم کشته بر کینه گاه‬
‫شما کس مباشید پیش سپاه‬
‫اگر کشته گردم برین دشت کین‬
‫شود تنگ بر نامداران زمین‬
‫نه از تخمه ی ویسه ماند کسی‬
‫که اندر سرش مغز باشد بسی‬
‫که بر کینه گه چونک ما را کشند‬‬‬
‫چو سرهای ما سوی ایران کشند‬
‫ز گودرز خواهد سپه زینهار‬
‫شما خویشتن را مدارید خوار‬
‫همه راه سوی بیابان برید‬
‫مگر کز بد دشمنان جان برید‬
‫بلشکر گه خویش رفتند باز‬
‫همه دیده پر خون و دل پر گداز‬
‫بدانست لشکر سراسر همه‬
‫که شد بی شبان آن گرازان رمه‬
‫همه سربسر زار و گریان شدند‬
‫چو بر آتش تیز بریان شدند‬
‫بنزدیک لهاک و فرشیدورد‬
‫برفتند با دل پر از باد سرد‬
‫که اکنون چه سازیم زین رزمگاه‬
‫چو شد پهلوان پشت توران سپاه‬
‫چنین گفت هر کس که پیران گرد‬
‫جز از نام نیکو ز گیهان نبرد‬
‫کرا دل دهد نیز بستن کمر‬
‫ز آهن کله برنهادن بسر‬
‫چنین گفت لهاک فرشیدورد‬
‫که از خواست یزدان کرانه که کرد‬
‫چنین راند بر سر ورا روزگار‬
‫که بر کینه کشته شود زار و خوار‬
‫بشمشیر کرده جدا سر ز تن‬
‫نیابد همی کشته گور و کفن‬
‫بهرجای کشته کشان دشمنش‬
‫پر از خون سر و درع و خسته تنش‬
‫کنون بودنی بود و پیران گذشت‬
‫همه کار و کردار او باد گشت‬
‫ستون سپه بود تا زنده بود‬
‫بمهر سپه جانش آگنده بود‬
‫سپه را ز دشمن نگهدار بود‬
‫پسر با برادر برش خوار بود‬
‫بدان گیتی افتاد نیک و بدش‬
‫همانا که نیک است با ایزدش‬
‫بس از لشکر خویش تیمار خورد‬
‫ز گودرز پیمان ستد در نبرد‬
‫که گر من شوم کشته در کینه گاه‬
‫نجویی تو کین زان سپس با سپاه‬
‫گذرشان دهی تا بتوران شوند‬
‫کمین را نسازی بریشان کمند‬
‫ز پیمان نگردند ایرانیان‬
‫ازین در کنون نیست بیم زیان‬
‫سه کارست پیش آمده ناگزیر‬‬‬
‫همه گوش دارید برنا و پیر‬
‫اگرتان بزنهار باید شدن‬
‫کنونتان همی رای باید زدن‬
‫وگر بازگشتن بخرگاه خویش‬
‫سپردن بنیک و ببد راه خویش‬
‫وگر جنگ را گرد کرده عنان‬
‫یکایک بخوناب داده سنان‬
‫گر ایدون کتان دل گراید بجنگ‬
‫بدین رزمگه کرد باید درنگ‬
‫که پیران ز مهتر سپه خواستست‬
‫سپهبد یکی لشکر آراستست‬
‫زمان تا زمان لشکر آید پدید‬
‫همی کینه زینشان بباید کشید‬
‫ز هرگونه رانیم یکسر سخن‬
‫جز از خواست یزدان نباشد ز بن‬
‫ور ایدون کتان رای شهرست و گاه‬
‫همانا که بر ما نگیرند راه‬
‫وگرتان بزنهار شاهست رای‬
‫بباید بسیچید و رفتن ز جای‬
‫وگرتان سوی شهر ایران هواست‬
‫دل هر کسی بر تنش پادشاست‬
‫ز ما دو برادر مدارید چشم‬
‫که هرگز نشوییم دل را ز خشم‬
‫کزین تخمه ی ویسگان کس نبود‬
‫که بند کمر بر میانش نسود‬
‫بر اندرز سالار پیران شویم‬
‫ز راه بیابان بتوران شویم‬
‫ار ایدونک بر ما بگیرند راه‬
‫بکوشیم تا هستمان دستگاه‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

 

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*