خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : ‫ششم بیژن گیو و رویین دمان‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : ‫ششم بیژن گیو و رویین دمان‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

داستان دوازده رخ

کشته شدن پیران بدست گودرز

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫
‫ششم بیژن گیو و رویین دمان‬
‫بزه برنهادند هر دو کمان‬
‫چپ و راست گشتند یک با دگر‬
‫نبد تیرشان از کمان کارگر‬
‫برومی عمود آنگهی پور گیو‬
‫همی گشت با گرد رویین نیو‬
‫بر آوردگه بر برو دست یافت‬
‫زمین را بدرید و اندر شتافت‬
‫زد از باد بر سرش رومی ستون‬
‫فروریخت از ترگ او مغز و خون‬
‫به زین پلنگ اندرون جان بداد‬
‫ز پیران ویسه بسی کرد یاد‬
‫پس از پشت باره درآمد نگون‬
‫همه تن پر آهن دهن پر ز خون‬
‫ز اسب اندر آمد سبک بیژنا‬
‫مر او را بکردار آهرمنا‬
‫کمند اندر افگند و بر زین کشید‬
‫نبد کس که تیمار رویین کشید‬
‫برفت از پی سود مایه بباد‬
‫هنوز از جوانیش نابوده شاد‬
‫بر اسبش بکردار پیلی ببست‬
‫گرفت آنگهی پالهنگش بدست‬
‫عنان هیون تگاور بتافت‬
‫وز آن جایگه سوی بالا شتافت‬
‫بچنگ اندرون شیر پیکر درفش‬
‫میان دیبه و رنگ خورده بنفش‬
‫چنینست کار جهان فریب‬‬‬
‫پس هر فرازی نهاده نشیب‬
‫وز آن جایگه شد بجای نشان‬
‫بنزدیک آن نامور سرکشان‬
‫همی گفت پیروزگر باد شاه‬
‫همیشه سر پهلوان با کلاه‬
‫جهان پیش شاه جهان بنده باد‬
‫همیشه دل پهلوان باد شاد‬
‫برون تاخت هفتم ز گردان هجیر‬
‫یکی نامداری سواری هژیر‬
‫سپهرم ز خویشان افراسیاب‬
‫یکی نامور بود با جاه و آب‬
‫ابا پور گودرز رزم آزمود‬
‫که چون او بلشکر سواری نبود‬
‫برفتند هر دو بجای نبرد‬
‫برآمد ز آوردگه تیره گرد‬
‫بشمشیر هر دو برآویختند‬
‫همی زآهن آتش فروریختند‬
‫هجیر دلاور بکردار شیر‬
‫بروی سپهرم درآمد دلیر‬
‫بنام جهان آفرین کردگار‬
‫ببخت جهاندار با شهریار‬
‫یکی تیغ زد بر سر و ترگ اوی‬
‫که آمد هم اندر زمان مرگ اوی‬
‫درافتاد ز اسبش هم آنگه نگون‬
‫بزاری و خواری دهن پر ز خون‬
‫فرود آمد از باره فرخ هجیر‬
‫مر او را ببست از بر زین چو شیر‬
‫نشست از بر اسب و آن اسب اوی‬
‫گرفته عنان و درآورده روی‬
‫برآمد ببالا و کرد آفرین‬
‫بران اختر نیک و فرخ زمین‬
‫همی زور و بخت از جهاندار دید‬
‫وز آن گردش بخت بیدار دید‬
‫بهشتم ز گردان ناماوران‬
‫بشد ساخته زنگه ی شاوران‬
‫که همرزمش از تخم او خواست بود‬
‫که از جنگ هرگز نه برکاست بود‬
‫گرفتند هر دو عمود گران‬
‫چو او خواست با زنگه ی شاوران‬
‫بگشتند ز اندازه بیرون بجنگ‬
‫ز بس کوفتن گشت پیکار تنگ‬
‫فروماند اسبان جنگی ز تگ‬
‫که گفتی بتنشان نجنبید رگ‬
‫چو خورشید تابان ز گنبد بگشت‬‬‬
‫بکردار آهن بتفسید دشت‬
‫چنان تشنه گشتند کز جای خویش‬
‫نجنبید و ننهاد کس پای پیش‬
‫زبان برگشادند یک بادگر‬
‫که اکنون ز گرمی بسوزد جگر‬
‫بباید برآسود و دم برزدن‬
‫پس آنگه سوی جنگ بازآمدن‬
‫برفتند و اسبان جنگی بجای‬
‫فراز آوریدند و بستند پای‬
‫بسودگی باز برخاستند‬
‫بپیکار کینه بیاراستند‬
‫بکردار آتش ز نیزه سوار‬
‫همی گشت بر مرکز کارزار‬
‫بدآنگه که زنگه برو دست یافت‬
‫سنان سوی او کرد و اندر شتافت‬
‫یکی نیزه زد بر کمرگاه اوی‬
‫کز اسبش نگون کرد و برزد بروی‬
‫چو رعد خروشان یکی ویله کرد‬
‫که گفتی بدرید دشت نبرد‬
‫فرود آمد از باره شد نزد اوی‬
‫بران خاک تفته کشیدش بروی‬
‫مر او را بچاره ز روی زمین‬
‫نگون اندر افگند بر پشت زین‬
‫نشست از بر اسب و بالا گرفت‬
‫بترکان چه آمد ز بخت ای شگفت‬
‫بران کوه فرخ برآمد ز پست‬
‫یکی گرگ پیکر درفشی بدست‬
‫بشد پیش یاران و کرد آفرین‬
‫ابر شاه و بر پهلوان زمین‬
‫برون رفت گرگین نهم کینه خواه‬
‫ابا اندریمان ز توران سپاه‬
‫جهاندیده و کارکرده دو مرد‬
‫برفتند و جستند جای نبرد‬
‫بنیزه بگشتند و بشکست پست‬
‫کمان برگرفتند هر دو بدست‬
‫ببارید تیر از کمان سران‬
‫بروی اندر آورده کرگ اسپران‬
‫همی تیر بارید همچون تگرگ‬
‫بران اسپر کرگ و بر ترک و ترگ‬
‫یکی تیر گرگین بزد بر سرش‬
‫که بردوخت با ترگ رومی برش‬
‫بلرزید بر زین ز سختی سوار‬
‫یکی تیر دیگر بزد نامدار‬
‫هم آنگاه ترک اندر آمد نگون‬‬‬
‫ز چشمش برون آمد از درد خون‬
‫فرود آمد از باره گرگین چو گرد‬
‫سر اندریمان ز تن دور کرد‬
‫بفتراک بربست و خود برنشست‬
‫نوند سوار نبرده بدست‬
‫بران تند بالا برآمد دمان‬
‫همیدون ببازو بزه بر کمان‬
‫بنیروی یزدان که او بد پناه‬
‫بپیروز بخت جهاندار شاه‬
‫چو پیروز برگشت مرد از نبرد‬
‫درفش دلفروز بر پای کرد‬
‫دهم برته با کهرم تیغ زن‬
‫دو خونی و هر دو سر انجمن‬
‫همی آزمودند هرگونه جنگ‬
‫گرفتند پس تیغ هندی بچنگ‬
‫درفش همایون بدست اندرون‬
‫تو گفتی بجنبد که بیستون‬
‫یکایک بپیچید ازو برته روی‬
‫یکی تیغ زد بر سر و ترگ اوی‬
‫که تا سینه کهرم بد و نیک گشت‬
‫ز دشمن دل برته بی بیم گشت‬
‫فرود آمد از اسب و او را ببست‬
‫بران زین توزی و خود برنشست‬
‫برآمد ببالا چو شرزه پلنگ‬
‫خروشان یکی تیغ هندی بچنگ‬
‫درفش همایون بدست اندرون‬
‫فگنده بران باره کهرم نگون‬
‫همی گفت شاهست پیروزگر‬
‫همیشه کلاهش بخورشید بر‬
‫چو از روز نه ساعت اندر گذشت‬
‫ز ترکان نبد کس بران پهن دشت‬
‫کسی را کجا پروراند بناز‬
‫برآید برو روزگار دراز‬
‫شبیخون کند گاه شادی بروی‬
‫همی خواری و سختی آرد بروی‬
‫ز باد اندر آرد دهدمان بدم‬
‫همی داد خوانیم و پیدا ستم‬
‫بتورانیان بر بد آن جنگ شوم‬
‫بوردگه کردن آهنگ شوم‬
‫چنان شد که پیران ز توران سپاه‬
‫سواری ندید اندر آوردگاه‬
‫روانها گسسته ز تنشان بتیغ‬
‫جهان را تو گفتی نیامد دریغ‬
‫سپهدار ایران و توران دژم‬‬‬
‫فراز آمدند اندران کین بهم‬
‫همی برنوشتند هر دو زمین‬
‫همه دل پر از درد و سر پر ز کین‬
‫بوردگاه سواران ز گرد‬
‫فروماند خورشید روز نبرد‬
‫بتیغ و بخنجر بگرز و کمند‬
‫ز هر گونه ی برنهادند بند‬
‫فراز آمد آن گردش ایزدی‬
‫از ایران بتوران رسید آن بدی‬
‫ابا خواست یزدانش چاره نماند‬
‫کرا کوشش و زور و یاره نماند‬
‫نگه کرد پیران که هنگام چیست‬
‫بدانست کان گردش ایزدیست‬
‫ولیکن بمردی همی کرد کار‬
‫بکوشید با گردش روزگار‬
‫ازان پس کمان برگرفتند و تیر‬
‫دو سالار لشکر دو هشیار پیر‬
‫یکی تیرباران گرفتند سخت‬
‫چو باد خزان بر جهد بر درخت‬
‫نگه کرد گودرز تیر خدنگ‬
‫که آهن ندارد مر او را نه سنگ‬
‫ببر گستوان برزد و بردرید‬
‫تگاور بلرزید و دم درکشید‬
‫بیفتاد و پیران درآمد بزیر‬
‫بغلتید زیرش سوار دلیر‬
‫بدانست کمد زمانه فراز‬
‫وزان روز تیره نیابد جواز‬
‫ز نیرو بدو نیم شد دست راست‬
‫هم آنگه بغلتید و بر پای خاست‬
‫ز گودرز بگریخت و شد سوی کوه‬
‫غمی شد ز درد دویدن ستوه‬
‫همی شد بران کوهسر بر دوان‬
‫کزو بازگردد مگر پهلوان‬
‫نگه کرد گودرز و بگریست زار‬
‫بترسید از گردش روزگار‬
‫بدانست کش نیست با کس وفا‬
‫میان بسته دارد ز بهر جفا‬
‫فغان کرد کای نامور پهلوان‬
‫چه بودت که ایدون پیاده دوان‬
‫بکردار نخچیر در پیش من‬
‫کجات آن سپاه ای سر انجمن‬
‫نیامد ز لشکر ترا یار کس‬
‫وزیشان نبینمت فریادرس‬
‫کجات آنهمه زور و مردانگی‬‬‬
‫سلیح و دل و گنج و فرزانگی‬
‫ستون گوان پشت افراسیاب‬
‫کنون شاه را تیره گشت آفتاب‬
‫زمانه ز تو زود برگاشت روی‬
‫بهنگام کینه تو چاره مجوی‬
‫چو کارت چنین گشت زنهار خواه‬
‫بدان تات زنده برم نزد شاه‬
‫ببخشاید از دل همی بر تو بر‬
‫که هستس جهان پهلوان سربسر‬
‫بدو گفت پیران که این خود مباد‬
‫بفرجام بر من چنین بد مباد‬
‫ازین پس مرا زندگانی بود‬
‫بزنهار رفتن گمانی بود‬
‫خود اندر جهان مرگ را زاده ایم‬
‫بدین کار گردن ترا داده ایم‬
‫شنیدستم این داستان از مهان‬
‫که هرچند باشی بخرم جهان‬
‫سرانجام مرگست زو چاره نیست‬
‫بمن بر بدین جای پیغاره نیست‬
‫همی گشت گودرز بر گرد کوه‬
‫نبودش بدو راه و آمد ستوه‬
‫پیاده ببود و سپر برگرفت‬
‫چو نخچیربانان که اندر گرفت‬
‫گرفته سپر پیش و ژوپین بدست‬
‫ببالا نهاده سر از جای پست‬
‫همی دید پیران مر او را ز دور‬
‫بست از بر سنگ سالار تور‬
‫بینداخت خنجر بکردار تیر‬
‫بیامد ببازوی سالار پیر‬
‫چو گودرز شد خسته بر دست اوی‬
‫ز کینه بخشم اندر آورد روی‬
‫بینداخت ژوپین بپیران رسید‬
‫زره بر تنش سربسر بردرید‬
‫ز پشت اندر آمد براه جگر‬
‫بغرید و آسیمه برگشت سر‬
‫برآمدش خون جگر بر دهان‬
‫روانش برآمد هم اندر زمان‬
‫چو شیر ژیان اندر آمد بسر‬
‫بنالید با داور دادگر‬
‫بران کوه خارا زمانی طپید‬
‫پس از کین و آوردگاه آرمید‬
‫زمانه بزهراب دادست چنگ‬
‫بدرد دل شیر و چرم پلنگ‬
‫چنینست خود گردش روزگار‬‬‬
‫نگیرد همی پند آموزگار‬
‫چو گودرز بر شد بران کوهسار‬
‫بدیدش بر آنگونه افگنده خوار‬
‫دریده دل و دست و بر خاک سر‬
‫شکسته سلیح و گسسته کمر‬
‫چنین گفت گودرز کای نره شیر‬
‫سر پهلوانان و گرد دلیر‬
‫جهان چون من و چون تو بسیار دید‬
‫نخواهد همی با کسی آرمید‬
‫چو گودرز دیدش چنان مرده خوار‬
‫بخاک و بخون بر طپیده بزار‬
‫فروبرد چنگال و خون برگرفت‬
‫بخورد و بیالود روی ای شگفت‬
‫ز خون سیاوش خروشید زار‬
‫نیایش همی کرد بر کردگار‬
‫ز هفتاد خون گرامی پسر‬
‫بنالید با داور دادگر‬
‫سرش را همی خواست از تن برید‬
‫چنان بدکنش خویشتن را ندید‬
‫درفی ببالینش بر پای کرد‬
‫سرش را بدان سایه برجای کرد‬
‫سوی لشکر خویش بنهاد روی‬
‫چکان خون ز بازوش چون آب جوی‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

 

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*