خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : دلیران توران و کنداوران‬‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : دلیران توران و کنداوران‬‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

داستان دوازده رخ

پیروزی پنج دلاور ایرانی در نبرد تن به تن

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫

دلیران توران و کنداوران‬
‫ابا گرز و تیغ و پرنداوران‬
‫که گر کوه پیش آمدی روز جنگ‬
‫نبودی بر آن رزم کردن درنگ‬
‫همه دستهاشان فروماند پست‬
‫در زور یزدان بریشان ببست‬
‫بدان بلا اندر آویختند‬
‫که بسیار بیداد خون ریختند‬
‫فرومانده اسبان جنگی بجای‬
‫تو گفتی که با دست بستست پای‬
‫بریشان همه راستی شد نگون‬
‫که برگشت روز و بجوشید خون‬
‫چنان خواست یزدان جان آفرین‬
‫که گفتی گرفت آن گوان را زمین‬
‫ز مردی که بودند با بخت خویش‬
‫برآویختند از پی تخت خویش‬
‫سران از پی پادشاهی بجنگ‬
‫بدادند جان از پی نام و ننگ‬
‫دمان آمدند اندر آوردگاه‬
‫ابا یکدگر ساخته کینه خواه‬
‫نخستین فریبرز نیو دلیر‬
‫ز لشکر برون تاخت برسان شیر‬
‫بنزدیک کلباد ویسه دمان‬
‫بیامد بزه برنهاده کمان‬
‫همی گشت و تیرش نیامد چو خواست‬
‫کشید آن پرنداور از دست راست‬
‫برآورد و زد تیر بر گردنش‬
‫بدو نیم شد تا کمرگه تنش‬
‫فرود آمد از اسب و بگشاد بند‬
‫ز فتراک خویش آن کیانی کمند‬
‫ببست از بر باره کلباد را‬
‫گشاد از برش بند پولاد را‬
‫ببالا برآمد به پیروز نام‬
‫خروشی برآورد و بگذارد گام‬
‫که سالار ما باد پیروزگر‬
‫همه دشمن شاه خسته جگر‬
‫و دیگر گروی زره دیو نیو‬
‫برون رفت با پور گودرز گیو‬
‫بنیزه فراوان برآویختند‬
‫همی زهر با خون برآمیختند‬
‫سناندار نیزه ز چنگ سوار‬
‫فرو ریخت از هول آن کارزار‬
‫کمان برگرفتند و تیر خدنگ‬
‫یک اندر دگر تاخته چون پلنگ‬
‫همی زنده بایست مر گیو را‬
‫کز اسب اندر آرد گو نیو را‬
‫چنان بسته در پیش خسرو برد‬
‫ز ترکان یکی هدیه ی نو برد‬
‫چو گیو اندر آمد گروی از نهیب‬
‫کمان شد ز دستش بسوی نشیب‬
‫سوی تیغ برد آن زمان دست خویش‬
‫دمان گیو نیو اندر آمد بپیش‬
‫عمودی بزد بر سر و ترگ اوی‬
‫که خون اندر آمد ز تارک بروی‬
‫همیدون ز زین دست بگذاردش‬
‫گرفتش ببر سخت و بفشاردش‬
‫که بر پشت زین مرد بی توش گشت‬
‫ز اسب اندر افتاد و بی هوش گشت‬
‫فرود آمد از باره جنگی پلنگ‬
‫دو دست از پس پشت بستش چو سنگ‬
‫نشست از بر زین و او را بپیش‬
‫دوانید و شد تا بر یار خویش‬
‫ببالا برآمد درفشی بدست‬
‫بنعره همی کوه را کرد پست‬
‫به پیروزی شاه ایران زمین‬
‫همی خواند بر پهلوان آفرین‬
‫سه دیگر سیامک ز توران سپاه‬
‫بشد با گرازه بوردگاه‬
‫برفتند و نیزه گرفته بدست‬
‫خروشان بکردار پیلان مست‬
‫پر از جنگ و پر خشم کینه وران‬
‫گرفتند زان پس عمود گران‬
‫چو شیران جنگی برآشوفتند‬
‫همی بر سر یکدگر کوفتند‬
‫زبانشان شد از تشنگی لخت لخت‬
‫بتنگی فراز آمد آن کار سخت‬
‫پیاده شدند و برآویختند‬
‫همی گرد کینه برانگیختند‬
‫گرازه بزد دست برسان شیر‬
‫مر او را چو باد اندر آورد زیر‬
‫چنان سخت زد بر زمین کاستخوانش‬
‫شکست و برآمد ز تن نیز جانش‬
‫گرازه هم آنگه ببستش باسب‬
‫نشست از بر زین چو آذرگشسب‬
‫گرفت آنگه اسب سیامک بدست‬
‫ببالا برآمد بکردار مست‬
‫درفش خجسته بدست اندرون‬
‫گرازان و شادان و دشمن نگون‬
‫خروشان و جوشان و نعره زنان‬
‫ابر پهلوان آفرین برکنان‬
‫چهارم فروهل بد و زنگله‬
‫دو جنگی بکردار شیر یله‬
‫بایران نبرده بتیر و کمان‬
‫نبد چون فروهل دگر بدگمان‬
‫چو از دور ترک دژم را بدید‬
‫کمان را بزه کرد و اندر کشید‬
‫برآورد زان تیرهای خدنگ‬
‫گرفته کمان رفت پیشش بجنگ‬
‫ابر زنگله تیرباران گرفت‬
‫ز هر سو کمین سواران گرفت‬
‫خدنگی برانش برآمد چو باد‬
‫که بگذشت بر مرد و بر اسب شاد‬
‫بروی اندر آمد تگاور ز درد‬
‫جدا شد ازو زنگله روی زرد‬
‫نگون شد سر زنگله جان بداد‬
‫تو گفتی همانا ز مادر نزاد‬
‫فروهل فروجست و ببرید سر‬
‫برون کرد خفتان رومی ز بر‬
‫سرش را بفتراک زین برببست‬
‫بیامد گرفت اسب او را بدست‬
‫ببالا برآمد بسان پلنگ‬
‫بخون غرقه گشته بر و تیغ و چنگ‬
‫درفش خجسته برآورد راست‬
‫شده شادمان یافته هرچ خواست‬
‫خروشید زان پس که پیروز باد‬
‫سر خسروان شاه فرخ نژاد‬
‫به پنجم چو رهام گودرز بود‬
‫که با بارمان او نبرد آزمود‬
‫کمان برگرفتند و تیر خدنگ‬
‫برآمد خروش سواران جنگ‬
‫کمانها همه پاک بر هم شکست‬
‫سوی نیزه بردند چون باد دست‬
‫دو جنگی و هر دو دلیر و سوار‬
‫هشیوار و دیده بسی کارزار‬
‫بگشتند بسیار یک بادگر‬
‫بپیچید رهام پرخاشخر‬
‫یکی نیزه انداخت بر ران اوی‬
‫کز اسب اندر آمد بفرمان اوی‬
‫جدا شد ز باره هم آنگاه ترک‬
‫ز اسب اندر افتاد ترک سترگ‬
‫بپشت اندرش نیزه ای زد دگر‬‬‬
‫سنان اندر آمد میان جگر‬
‫فرود آمد از باره کرد آفرین‬
‫ز دادار بر بخت شاه زمین‬
‫بکین سیاوش کشیدش نگون‬
‫ز کینه بمالید بر روی خون‬
‫بزین اندر آهخت و بستش چو سنگ‬
‫سر آویخته پایها زیر تنگ‬
‫نشست از بر زین و اسبش کشان‬
‫بیامد دوان تا بجای نشان‬
‫ببالا برآمد شده شاد دل‬
‫ز درد و غمان گشته آزاددل‬
‫به پیروزی شاه و تخت بلند‬
‫بکام آمده زیر بخت بلند‬
‫همی آفرین خواند سالار شاه‬
‫ابر شاه کیخسرو و تاج و گاه‬
‫که پیروزگر شاه پیروز باد‬
‫همه روزگارانش نوروز باد‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*