خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو پیران چنان دید لشکر همه‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو پیران چنان دید لشکر همه‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

داستان دوازده رخ

رو در رو شدن گودرز و پیران به همراه ده سوار از هردوسو

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫

چو پیران چنان دید لشکر همه‬
‫چو از گرگ درنده خسته رمه‬
‫سران را ز لشکر سراسر بخواند‬
‫فراوان سخن پیش ایشان براند‬
‫چنین گفت کای کار دیده گوان‬
‫همه سوده ی رزم پیر و جوان‬
‫شما را بنزدیک افراسیاب‬
‫چه مایه بزرگی و جاهست و آب‬
‫بپیروزی و فرهی کامتان‬
‫بگیتی پراگنده شد نامتان‬
‫بیک رزم کمد شما را شکست‬
‫کشیدید یکسر ز پیکار دست‬
‫بدانید یکسر کزین رزمگاه‬
‫اگر بازگردد بسستی سپاه‬
‫پس اندر ز ایران دلاور سران‬‬‬
‫بیایند با گرزهای گران‬
‫یکی را ز ما زنده اندر جهان‬
‫نبیند کس از مهتران و کهان‬
‫برون کرد باید ز دلها نهیب‬
‫گزیدن مرین غمگنان را شکیب‬
‫چنین داستان زد شه موبدان‬
‫که پیروز یزدان بود جاودان‬
‫جهان سربسر با فراز و نشیب‬
‫چنینست تا رفتن اندر نهیب‬
‫کنون از بر و بوم و فرزند خویش‬
‫که اندیشد از جان و پیوند خویش‬
‫همان لشکر است این که از جنگ ما‬
‫بپیچید و بس کرد آهنگ ما‬
‫بدین رزمگه بست باید میان‬
‫بکینه شدن پیش ایرانیان‬
‫چنین کرد گودرز پیمان که من‬
‫سران برگزینم ازین انجمن‬
‫یکایک بروی اندر آریم روی‬
‫دو لشکر برآساید از گفت و گوی‬
‫گر ایدونک پیمان بجای آورید‬
‫سران را ز لشکر بپای آورید‬
‫وگر همگروه اندر آید بجنگ‬
‫نباید کشیدن ز پیکار چنگ‬
‫اگر سر همه سوی خنجر بریم‬
‫بروزی بزادیم و روزی مریم‬
‫وگرنه سرانشان برآرم بدار‬
‫دو رویه بود گردش روزگار‬
‫اگر سر بپیچد کس از گفت من‬
‫بفرمایمش سر بریدن ز تن‬
‫گرفتند گردان بپاسخ شتاب‬
‫که ای پهلوان رد افراسیاب‬
‫تو از دیرگه باز با گنج خویش‬
‫گزیدستی از بهر ما رنج خویش‬
‫میان بسته بر پیش ما چون رهی‬
‫پسر با برادر بکشتن دهی‬
‫چرا سر بپیچیم ما خود کیییم‬
‫چنین بنده ی شه ز بهر چییم‬
‫بگفتند وز پیش برخاستند‬
‫بپیکار یکسر بیاراستند‬
‫همه شب همی ساختند این سخن‬
‫که افگند سالار بیدار بن‬
‫بشبگیر آوای شیپور و نای‬
‫ز پرده برآمد بهر دو سرای‬
‫نشستند بر زین سپیده دمان‬‬‬
همه نامداران بباز و کمان‬
‫که از نعل اسبان تو گفتی زمین‬
‫بپوشد همی چادر آهنین‬
‫سپهبد بلهاک و فرشیدورد‬
‫چنین گفت کای نامداران مرد‬
‫شما را نگهبان توران سپاه‬
‫همی بود باید بدین رزمگاه‬
‫یکی دیده بان بر سر کوهسار‬
‫نگهبان روز و ستاره شمار‬
‫گر ایدونک ما را ز گردان سپهر‬
‫بد آید ببرد ز ما پاک مهر‬
‫شما جنگ را کس متازید زود‬
‫بتوران شتابید برسان دود‬
‫کزین تخمه ی ویسگان کس نماند‬
‫همه کشته شد جز شما بس نماند‬
‫گرفتند مر یکدگر را کنار‬
‫بدرد جگر برگسستند زار‬
‫برفتند و بس روی برگاشتند‬
‫غریویدن و بانگ برداشتند‬
‫پر از کینه سالار توران سپاه‬
‫خروشان بیامد بوردگاه‬
‫چو گودرز کشوادگان را بدید‬
‫سخن گفت بسیار و پاسخ شنید‬
‫بدو گفت کای پر خرد پهلوان‬
‫برنج اندرون چند پیچی روان‬
‫روان سیاوش را زان چه سود‬
‫که از شهر توران برآری تو دود‬
‫بدان گیتی او جای نیکان گزید‬
‫نگیری تو آرام کو آرمید‬
‫دو لشکر چنین پاک با یکدگر‬
‫فگنده چو پیلان ز تن دور سر‬
‫سپاه دو کشور همه شد تباه‬
‫گه آمد که برداری این کینه گاه‬
‫جهان سربسر پاک بی مرد گشت‬
‫برین کینه پیکار ما سرد گشت‬
‫ور ایدونک هستی چنین کینه دار‬
‫ازان کوهپایه سپاه اندرآر‬
‫تو از لشکر خویش بیرون خرام‬
‫مگر خود برآیدت زین کینه کام‬
‫بتنها من و تو برین دشت کین‬
‫بگردیم و کین آوران همچنین‬
‫ز ما هرک او هست پیروزبخت‬
‫رسد خود بکام و نشیند بتخت‬
‫اگر من بدست تو گردم تباه‬‬‬
‫نجویند کینه ز توران سپاه‬
‫بپیش تو آیند و فرمان کنند‬
‫بپیمان روان را گروگان کنند‬
‫وگر تو شوی کشته بر دست من‬
‫کسی را نیازارم از انجمن‬
‫مرا با سپاه تو پیکار نیست‬
‫بریشان ز من نیز تیمار نیست‬
‫چو گودرز گفتار پیران شنید‬
‫از اختر همی بخت وارونه دید‬
‫نخست آفرین کرد بر کردگار‬
‫دگر یاد کرد از شه نامدار‬
‫بپیران چنین گفت کای نامور‬
‫شنیدیم گفتار تو سربسر‬
‫ز خون سیاوش بافراسیاب‬
‫چه سودست از داد سر برمتاب‬
‫که چون گوسفندش ببرید سر‬
‫پر از خون دل از درد خسته جگر‬
‫ازان پس برآورد ز ایران خروش‬
‫زبس کشتن و غارت و جنگ و جوش‬
‫سیاوش بسوگند تو سربداد‬
‫تو دادی بخیره مر او را بباد‬
‫ازان پس که نزد تو فرزند من‬
‫بیامد کشیدی سر از پند من‬
‫شتابیدی و جنگ را ساختی‬
‫بکردار آتش همی تاختی‬
‫مرا حاجت از کردگار جهان‬
‫برین گونه بود آشکار و نهان‬
‫که روزی تو پیش من آیی بجنگ‬
‫کنون آمدی نیست جای درنگ‬
‫به پیران سر اکنون بوردگاه‬
‫بگردیم یک با دگر بی سپاه‬
‫سپهدار ترکان برآراست کار‬
‫ز لشکر گزید آن زمان ده سوار‬
‫ابا اسب و ساز و سلیح تمام‬
‫همه شیرمرد و همه نیک نام‬
‫همانگه ز ایران سپه پهلوان‬
‫بخواند آن زمان ده سوار جوان‬
‫برون تاختند از میان سپاه‬
‫برفتند یکسر بوردگاه‬
‫که دیدار دیده بریشان نبود‬
‫دو سالار زین گونه زرم آزمود‬
‫ابا هر سواری ز ایران سپاه‬
‫ز توران یکی شد ورا رزم خواه‬
‫نهادند پس گیو را با گروی‬‬‬
‫که همزور بودند و پرخاشجوی‬
‫گروی زره کز میان سپاه‬
‫سراسر برو بود نفرین شاه‬
‫که بگرفت ریش سیاوش بدست‬
‫سرش را برید از تن پاک پست‬
‫دگر با فریبرز کاوس تفت‬
‫چو کلباد ویسه بورد رفت‬
‫چو رهام گودرز با بارمان‬
‫برفتند یک با دگر بدگمان‬
‫گرازه بشد با سیامک بجنگ‬
‫چو شیر ژیان با دمنده نهنگ‬
‫چو گرگین کارآزموده سوار‬
‫که با اندریمان کند کارزار‬
‫ابا بیژن گیو رویین گرد‬
‫بجنگ از جهان روشنایی ببرد‬
‫چو او خواست با زنگه شاوران‬
‫دگر برته با کهرم از یاوران‬
‫چو دیگر فروهل بد و زنگله‬
‫برون تاختند از میان گله‬
‫هجیر و سپهرم بکردار شیر‬
‫بدان رزمگاه اندر آمد دلیر‬
‫چو گودرز کشواد و پیران بهم‬
‫همه ساخته دل بدرد و ستم‬
‫میان بسته هر دو سپهبد بکین‬
‫چه از پادشاهی چه از بهر دین‬
‫بخوردند سوگند یک بادگر‬
‫که کس برنگرداند از کینه سر‬
‫بدان تا کرا گردد امروز کار‬
‫که پیروز برگردد از کارزار‬
‫دو بالا بداندر دو روی سپاه‬
‫که شایست کردن بهرسو نگاه‬
‫یکی سوی ایران دگر سوی تور‬
‫که دیدار بودی بلشکر ز دور‬
‫بپیش اندرون بود هامون و دشت‬
‫که تا زنده شایست بر وی گذشت‬
‫سپهدار گودرز کرد آن نشان‬
‫که هر کو ز گردان گردنکشان‬
‫بزیر آورد دشمنی را چو دود‬
‫درفشی ز بالا برآرند زود‬
‫سپهدار پیران نشانی نهاد‬
‫ببالای دیگر همین کرد یاد‬
‫ازآن پس بهامون نهادند سر‬
‫بخون ریختن بسته گردان کمر‬
‫بتیغ و بگرز و بتیر و کمر‬
همی آزمودند هرگونه بند‬

 

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*