خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چز بشنید گیو این سخن بردمید‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چز بشنید گیو این سخن بردمید‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

داستان دوازده رخ

فرار پیران از مقابل گیو

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫چز بشنید گیو این سخن بردمید‬
‫ز لشکر یکی نامور برگزید‬
‫کجا نام او بود فرهاد گرد‬
‫بخواند و سپه یکسر او را سپرد‬
‫دو صد کار دیده دلاور سران‬
‫بفرمود تا زنگه شاوران‬
‫برد تاختن سوی فرشیدورد‬
‫برانگیزد از رود وز آب گرد‬
‫ز گردان دو صد با درفشی چو باد‬
‫بفرخنده گرگین میلاد داد‬
‫بدو گفت ز ایدر بگردان عنان‬
‫اباگرز و با آبداده سنان‬
‫کنون رفت باید بران رزمگاه‬
‫جهان کرد باید بریشان سیاه‬
‫که پشت سپهشان بهم بر شکست‬
‫دل پهلوانان شد از درد پست‬
‫ببیژن چنین گفت کای شیرمرد‬
‫توی شیر درنده روز نبرد‬
‫کنون شیرمردی بکار آیدت‬
‫که با دشمنان کارزار آیدت‬
‫از ایدر برو تا بقلب سپاه‬
‫ز پیران بدان جایگه کینه خواه‬
‫ازیشان نپرهیز و تن پیش دار‬
‫که آمد گه کینه در کارزار‬
‫که پشت همه شهر توران بدوست‬
‫چو روی تو بیند بدردش پوست‬
‫اگر دستیابی برو کار بود‬
‫جهاندار و نیک اخترت یار بود‬
‫بیاساید از رنج و سختی سپاه‬‬‬
‫شود شادمانه جهاندار و شاه‬
‫شکسته شود پشت افراسیاب‬
‫پر از خون کند دل دو دیده پر آب‬
‫بگفت این سخن پهلوان با پسر‬
‫پسر جنگ را تنگ بسته کمر‬
‫سواران که بودند بر میسره‬
‫بفرمود خواندن همه یکسره‬
‫گرازه برون آمد و گستهم‬
‫هجیر سپهدار و بیژن بهم‬
‫وزآنجا سوی قلب توران سپاه‬
‫گرانمایگان برگرفتند راه‬
‫بکردار گرگان بروز شکار‬
‫بران بادپایان اخته زهار‬
‫میان سپاه اندرون تاختند‬
‫ز کینه همی دل بپرداختند‬
‫همه دشت بر گستوانور سوار‬
‫پراگنده گشته گه کارزار‬
‫چه مایه فتاده بپای ستور‬
‫کفن جوشن و سینه ی شیر گور‬
‫چو رویین پیران ز پشت سپاه‬
‫بدید آن تکاپوی و گرد سیاه‬
‫بیامد بپشت سپاه بزرگ‬
‫ابا نامداران بکردار گرگ‬
‫برآویخت برسان شرزه پلنگ‬
‫بکوشید و هم بر نیامد بجنگ‬
‫بیفگند شمشیر هندی ز مشت‬
‫بنومیدی از جنگ بنمود پشت‬
‫سپهدار پیران و مردان خویش‬
‫بجنگ اندرون پای بنهاد پیش‬
‫چو گیو آن زمان روی پیران بدید‬
‫عنان سوی او جنگ را برگشید‬
‫ازان مهتران پیش پیران چهار‬
‫بنیزه ز اسب اندر افگند خوار‬
‫بزه کرد پیران ویسه کمان‬
‫همی تیر بارید بر بدگمان‬
‫سپر بر سر آورد گیو سترگ‬
‫بنیزه درآمد بکردار گرگ‬
‫چو آهنگ پیران سالار کرد‬
‫که جوید بورد با او نبرد‬
‫فروماند اسبش همیدون بجای‬
‫از آنجا که بد پیش ننهاد پای‬
‫یکی تازیانه بران تیز رو‬
‫بزد خشم را نامبردار گو‬
‫بجوشید بگشاد لب را ز بند‬‬‬
‫بنفرین دژخیم دیو نژند‬
‫بیفگند نیزه کمان برگرفت‬
‫یکی درقه ی کرگ بر سر گرفت‬
‫کمان را بزه کرد و بگشاد بر‬
‫که با دست پیران بدوزد سپر‬
‫بزد بر سرش چارچوبه خدنگ‬
‫نبد کارگر تیر بر کوه سنگ‬
‫همیدون سه چوبه بر اسب سوار‬
‫بزد گیو پیکان آهن گذار‬
‫نشد اسب خسته نه پیران نیو‬
‫بدانجا رسیدند یاران گیو‬
‫چو پیران چنان دید برگشت زود‬
‫برفت از پسش گیو تازان چو دود‬
‫بنزدیک گیو آمد آنگه پسر‬
‫که ای نامبردار فرخ پدر‬
‫من ایدون شنیدستم از شهریار‬
‫که پیران فراوان کند کارزار‬
‫ز چنگ بسی تیزچنگ اژدها‬
‫مر او را بود روز سختی رها‬
‫سرانجام بر دست گودرز هوش‬
‫برآید تو ای باب چندین مکوش‬
‫پس اندر رسیدند یاران گیو‬
‫پر از خشم و کینه سواران نیو‬
‫چو پیران چنان دید برگشت زری‬
‫سوی لشکر خویش بنهاد روی‬
‫خروشان پر از درد و رخساره زرد‬
‫بنزدیک لهاک و فرشیدورد‬
‫بیامد که ای نامداران من‬
‫دلیران و خنجرگزاران من‬
‫شما را ز بهر چنین روزگار‬
‫همی پرورانیدم اندر کنار‬
‫کنون چون بجنگ اندر آمد سپاه‬
‫جهان شد بما بر ز دشمن سیاه‬
‫نبینم کسی کز پی نام و ننگ‬
‫بپیش سپاه اندر آید بجنگ‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*