خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : فرستاده بنشیند پیغام شاه‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : فرستاده بنشیند پیغام شاه‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

داستان دوازده رخ

آغاز جنگ سواران گودرز و پیران

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫فرستاده بنشیند پیغام شاه‬
‫بیامد بر پهلوان سپاه‬
‫بپیش اندر آمد بسان شمن‬
‫خمیده چو از بار شاخ سمن‬
‫بپیران رسانید پیغام شاه‬
‫وزان نامداران جنگی سپاه‬
‫چو بشنید پیران سپه را بخواند‬
‫فرستاده چون این سخن باز راند‬
‫سپه را سراسر همه داد دل‬
‫که از غم بباشید آزاد دل‬
‫نهانی روانش پر از درد بود‬‬‬
‫پر از خون دل و بخت برگرد بود‬
‫که از هر سوی لشکر شهریار‬
‫همی کاسته دید در کارزار‬
‫هم از شاه خسرو دلش بود تنگ‬
‫بترسید کاید یکایک بجنگ‬
‫بیزدان چنین گفت کای کردگار‬
‫چه مایه شگفت اندرین روزگار‬
‫کرا برکشیدی تو افگنده نیست‬
‫جز از تو جهاندار دارنده نیست‬
‫بخسرو نگر تا جز از کردگار‬
‫که دانست کید یکی شهریار‬
‫نگه کن بدین کار گردنده دهر‬
‫مر آن را که از خویشتن کرد بهر‬
‫برآرد گل تازه از خار خشک‬
‫شود خاک بابخت بیدار مشک‬
‫شگفتی تر آنک از پی آز مرد‬
‫همیشه دل خویش دارد بدرد‬
‫میان نیا و نبیره دو شاه‬
‫ندانم چرا باید این کینه گاه‬
‫دو شاه و دو کشور چنین جنگجوی‬
‫دو لشکر بروی اندر آورده روی‬
‫چه گویی سرانجام این کارزار‬
‫کرا برکشد گردش روزگار‬
‫پس آنگه بیزدان بنالید زار‬
‫که ای روشن دادگر کردگار‬
‫گر افراسیاب اندرین کینه گاه‬
‫ابا نامداران توران سپاه‬
‫بدین رزمگه کشته خواهد شدن‬
‫سربخت ما گشته خواهد شدن‬
‫چو کیخسرو آید ز ایران بکین‬
‫بدو بازگردد سراسر زمین‬
‫روا باشد ار خسته در جوشنم‬
‫برآرد روان کردگار از تنم‬
‫مبیناد هرگز جهانبین من‬
‫گرفته کسی راه و آیین من‬
‫کرا گردش روز با کام نیست‬
‫ورا زندگانی و مرگش یکیست‬
‫وزان پس ز ایران سپه کرنای‬
‫برآمد دم بوق و هندی درای‬
‫دو رویه ز لشکر برآمد خروش‬
‫زمین آمد از نعل اسبان بجوش‬
‫سپاه اندر آمد ز هر سو گروه‬
‫بپوشید جوشن همه دشت و کوه‬
‫دو سالار هر دو بسان پلنگ‬‬‬
‫فراز آوریدند لشکر بجنگ‬
‫بکردار باران ز ابر سیاه‬
‫ببارید تیر اندران رزمگاه‬
‫جهان چون شب تیره از تیره میغ‬
‫چو ابری که باران او تیر و تیغ‬
‫زمین آهنین کرده اسبان بنعل‬
‫برو دست گردان بخون گشته لعل‬
‫ز بس خسته ترک اندران رزمگاه‬
‫بریده سرانشان فگنده براهچ‬
‫برآورد گه جای گشتن نماند‬
‫پی اسب را برگذشتن نماند‬
‫زمین لاله گون شد هوا نیلگون‬
‫برآمد همی موج دریای خون‬
‫دو سالار گفتند اگر همچنین‬
‫بداریم گردان برین دشت کین‬
‫شب تیره را کس نماند بجای‬
‫جز از چرخ گردان و گیهان خدای‬
‫چو پیران چنان دید جای نبرد‬
‫بلهاک فرمود و فرشیدورد‬
‫که چندان کجا با شما لشکرست‬
‫کسی کاندرین رزمگه درخورست‬
‫سران را ببخشید تا بر سه روی‬
‫بوند اندرین رزمگه کینه جوی‬
‫وزیشان گروهی که بیدارتر‬
‫سپه را ز دشمن نگهدارتر‬
‫بدیشان سپارید پشت سپاه‬
‫شما بر دو رویه بگیرید راه‬
‫بلهاک فرمود تا سوی کوه‬
‫برد لشکر خویش را همگروه‬
‫همیدون سوی رود فرشیدورد‬
‫شود تا برارد بخورشید گرد‬
‫چو آن نامداران توران سپاه‬
‫گسستند زان لشکر کینه خواه‬
‫نوندی برافگند بر دیده بان‬
‫ازان دیده گه تا در پهلوان‬
‫نگهبان گودرز خود با سپاه‬
‫همی داشت هر سو ز دشمن نگاه‬
‫دو رویه چو لهاک و فرشیدورد‬
‫ز راه کیمن برگشادند گرد‬
‫سواران ایران برآویختند‬
‫همی خاک با خون برآمیختند‬
‫نوندی برافگند هر سو دوان‬
‫بگاه کردن بر پهلوان‬
‫نگه کرد گودرز تا پشت اوی‬‬‬
‫که دارد ز گردان پرخاشجوی‬
‫گرامی پسر شیر شرزه هجیر‬
‫بپشت پدر بود با تیغ و تیر‬
‫بفرمود تا شد بپشت سپاه‬
‫بر گیو گودرز لشکرپناه‬
‫بگوید که لشکر سوی رود و کوه‬
‫بیاری فرستد گروها گروه‬
‫ودیگر بفرمود گفتن بگیو‬
‫که پشت سپه را یکی مرد نیو‬
‫گزیند سپارد بدو جای خویش‬
‫نهد او از آن جایگه پای پیش‬
‫هجیر خردمند بسته کمر‬
‫چو بشنید گفتار فرخ پدر‬
‫بیامد بسوی برادر دوان‬
‫بگفت آن کجا گفته بد پهلوان‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*