خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو آن پاسخ نامه گشت اسپری‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو آن پاسخ نامه گشت اسپری‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

داستان دوازده رخ

پیام افراسیاب به پیران

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫چو آن پاسخ نامه گشت اسپری‬
‫فرستاده آمد بسان پری‬
‫کمر بر میان با ستور نوند‬
‫ز مردان به گرد اندرش نیز چند‬
‫فرود آمد از باره رویین گرد‬
‫گوان را همه پیش گودرز برد‬
‫سپهبد بفرمود تا موبدان‬
‫زلشکر همه نامور بخردان‬
‫بزودی سوی پهلوان آمدند‬
‫خردمند و روشن روان آمدند‬
‫پس آن پاسخ نامه پیش گوان‬
‫بفرمود خواندن همی پهلوان‬
‫بزرگان که آن نامه ی دلپذیر‬
‫شنیدند گفتار فرخ دبیر‬
‫هش و رای پیران تنک داشتند‬
‫همه پند او را سبک داشتند‬
‫بگودرز بر آفرین خواند‬
‫ورا پهلوان گزین خواندند‬
‫پس آن نامه را مهر کرد و بداد‬
‫برویین پیران ویسه نژاد‬
‫چو از پیش گودرز برخاستند‬
‫بفرمود تا خلعت آراستند‬
‫از اسبان تازی بزرین ستام‬
‫چه افسر چه شمشیر زرین نیام‬
‫ببخشید یارانش را سیم و زر‬
‫کرا در خور آمد کلاه و کمر‬
‫برفت از در پهلوان با سپاه‬
‫سوی لشکر خویش بگرفت راه‬
‫چو رویین بنزدیک پیران رسید‬
‫بپیش پدر شد چنانچون سزید‬
‫بنزدیک تختش فرو برد سر‬
‫جهاندیده پیران گرفتش ببر‬
‫چو بگزارد پیغام سالار شاه‬
‫بگفت آنچ دید اندران رزمگاه‬
‫پس آن نامه برخواند پیشش دبیر‬
‫رخ پهلوان سپه شد چو قیر‬
‫دلش گشت پردرد و جان پرنهیب‬
‫بدانست کمد بتنگی نشیب‬
‫شکیبایی و خامشی برگزید‬
‫بکرد آن سخن بر سپه ناپدید‬
‫ازان پس چنین گفت پیش سپاه‬
‫که گودرز را دل نیامد براه‬
‫ازان خون هفتاد پور گزین‬
‫نیارامدش یک زمان دل ز کین‬
‫گر ایدونک او بر گذشته سخن‬
‫بنوی همی کینه سازد ز بن‬
‫چرا من بکین برادر کمر‬
‫نبندم نخارم ازین کینه سر‬
‫هم از خون نهصد سر نامدار‬
‫که از تن جدا شد گه کارزار‬
‫که اندر بر و بوم ترکان دگر‬
‫سواری چو هومان نبندد کمر‬
‫چو نستیهن آن سرو سایه فگن‬
‫که شد ناپدید از همه انجمن‬
‫بباید کنون بست ما را کمر‬
‫نمانم بایرانیان بوم و بر‬
‫بنیروی یزدان و شمشیر تیز‬
‫برآرم ازان انجمن رستخیز‬
‫از اسبان گله هرچ شایسته بود‬
‫ز هر سو بلشکر گه آورد زود‬
‫پیاده همه کرد یکسر سوار‬
‫دو اسبه سوار از پس کارزار‬
‫سرگنجهای کهن برگشاد‬
‫بدینار دادن دل اندر نهاد‬
‫چو این کرده شد نزد افراسیاب‬
‫نوندی برافگند هنگام خواب‬
‫فرستاده ای با هش و رای پیر‬
‫سخنگوی و گرد و سوار و دبیر‬
‫که رو شاه توران سپه را بگوی‬
‫که ای دادگر خسرو نامجوی‬
‫کز آنگه که چرخ سپهر بلند‬
‫بگشت از بر تیره خاک نژند‬
‫چو تو شاه بر گاه ننشست نیز‬
‫به کس نام شاهی نپیوست نیز‬
‫نه زیبا بود جز تو مر تخت را‬
‫کلاه و کمر بستن و بخت را‬
‫ازان کس برآرد جهاندار گرد‬
‫که پیش تو آید بروز نبرد‬
‫یکی بنده ام من گنه کار تو‬
‫کشیده سر از جان بیدار تو‬
‫ز کیخسرو از من بیازرد شاه‬
‫جزین خویشتن را ندانم گناه‬
‫که این ایزدی بود بود آنچ بود‬
‫ندارد ز گفتار بسیار سود‬
‫اگر نیز بیند مرا زین گناه‬
‫کند گردن آزاد و آید براه‬
‫رسانم من اکنون بشاه آگهی‬‬‬
‫که گردون چه آورد پیش رهی‬
‫کشیدم بکوه کنابد سپاه‬
‫بایرانیان بر ببستیم راه‬
‫وزان سو بیامد سپاهی گران‬
‫سپهدار گودرز و با او سران‬
‫کز ایران ز گاه منوچهر شاه‬
‫فزون زان نیامد بتوران سپاه‬
‫به زیبد یکی جایگه ساختند‬
‫سپه را دران کوه بنشاختند‬
‫سپه را سه روز و سه شب چون پلنگ‬
‫بروی اندر آورده بد روی تنگ‬
‫نجستیم رزم اندران کینه گاه‬
‫که آید مگر سوی هامون سپاه‬
‫نیامد سپاهش ازان که برون‬
‫سر پهلوانان ما شد نگون‬
‫سپهدار ایران نیامد ستوه‬
‫بهامون نیاورد لشکر ز کوه‬
‫برادر جهاندار هومان من‬
‫بکینه بجوشید ازین انجمن‬
‫بایران سپه شد که جوید نبرد‬
‫ندانم چه آمد بران شیرمرد‬
‫بیامد بکین جستنش پور گیو‬
‫بگردید با گرد هومان نیو‬
‫ابر دست چون بیژنی کشته شد‬
‫سر من ز تیمار او گشته شد‬
‫که دانست هرگز که سرو بلند‬
‫بباغ از گیا یافت خواهد گزند‬
‫دل نامداران همه بر شکست‬
‫همه شادمانی شد از درد پست‬
‫و دیگر چو نستیهن نامدار‬
‫ابا ده هزار آزموده سوار‬
‫برفت از بر من سپیده دمان‬
‫همان بیژنش کند سر در زمان‬
‫من از درد دل برکشیدم سپاه‬
‫غریوان برفتم بوردگاه‬
‫یکی رزم تا شب برآمد ز کوه‬
‫بکردیم یک با دگر همگروه‬
‫چو نهصد تن از نامداران شاه‬
‫سر از تن جدا شد برین رزمگاه‬
‫دو بهره ز گردان این انجمن‬
‫دل از درد خسته بشمشیر تن‬
‫بما بر شده چیره ایرانیان‬
‫بکینه همه پاک بسته میان‬
‫بترسم همی زانک گردان سپهر‬
‫بخواهد بریدن ز ما پاک مهر‬
‫وزان پس شنیدم یکی بدخبر‬
‫کزان نیز برگشتم آسیمه سر‬
‫که کیخسرو آید همی با سپاه‬
‫بپشت سپهبد بدین رزمگاه‬
‫گرایدونک گردد درست این خبر‬
‫که خسرو کند سوی ما برگذر‬
‫جهاندار داند که من با سپاه‬
‫نیارم شدن پیش او کینه خواه‬
‫مگر شاه با لشکر کینه جوی‬
‫نهد سوی ایران بدین کینه روی‬
‫بگرداند این بد ز تورانیان‬
‫ببندد بکینه کمر بر میان‬
‫که گر جان ما را ز ایران سپاه‬
‫بد آید نباشد کسی کینه خواه‬
‫فرستاده گفت پیران شنید‬
‫بکردار باد دمان بردمید‬
‫مشست از بر بادپای سمند‬
‫بکردار آتش هیونی بلند‬
‫بشد تا بنزدیک افراسیاب‬
‫نه دم زد بره بر نه آرام و خواب‬
‫بنزدیک شاه اندر آمد چو باد‬
‫ببوسید تخت و پیامش بداد‬
‫چو بشنید گفتار پیران بدرد‬
‫دلش گشت پرخون و رخساره زرد‬
‫شد از کار آن کشتگان خسته دل‬
‫بدان درد بنهاد پیوسته دل‬
‫وزان نیز کز دشمنان لشکرش‬
‫گریزان و ویران شده کشورش‬
‫ز هر سو پلنگ اندر آورده چنگ‬
‫بروبر جهان گشته تاریک و تنگ‬
‫چو گفتار پیران ازان سان شنید‬
‫سپه را همه پای برجای دید‬
‫به شبگیر چون تاج بر سر نهاد‬
‫همانگه فرستاده را در گشاد‬
‫بفرمود تا بازگردد بجای‬
‫سوی نامور بنده ی کدخدای‬
‫چنین پاسخ آورد کو را بگوی‬
‫که ای مهربان نیکدل راستگوی‬
‫تو تا زادی از مادر پاکتن‬
‫سرافراز بودی بهر انجمن‬
‫ترا بیشتر نزد من دستگاه‬
‫توی برتر از پهلوانان بجاه‬
‫همیشه یکی جوشنی پیش من‬
‫سپر کرده جان و فدی کرده تن‬
‫همیدون بهر کار با گنج خویش‬
‫گزیده ز بهر منی رنج خویش‬
‫تو بردی ز چین تا بایران سپاه‬
‫تو کردی دل و بخت دشمن سیاه‬
‫نبیند سپه چون تو سالار نیز‬
‫نبندد کمر چون تو هشیار نیز‬
‫ز تور و پشنگ ار دراید بمهر‬
‫چو تو پهلوان نیز نارد سپهر‬
‫نخست آنک گفتی من از انجمن‬
‫گنه کار دارم همی خویشتن‬
‫که کیخسرو آمد ز توران زمین‬
‫به ایران و با ما بگسترد کین‬
‫بدین من که شاهم نیازرده ام‬
‫بدل هرگز این یاد ناورده ام‬
‫نباید که باشی بدین تنگدل‬
‫ز تیمار یابد ترا زنگ دل‬
‫که آن بودنی بود از کردگار‬
‫نیامد بدین بد کس آموزگار‬
‫که کیخسرو از من نگیرد فروغ‬
‫نبیره مخوانش که باشد دروغ‬
‫نباشم همیدون من او را نیا‬
‫نجویم همی زین سخن کیمیا‬
‫بدن کار او کس گنه کار نیست‬
‫مرا با جهاندار پیکار نیست‬
‫چنین بود و این بودنی کار بود‬
‫مرا از تو در دل چه آزار بود‬
‫و دیگر که گفتی ز کار سپاه‬
‫ز گردیدن تیره خورشید و ماه‬
‫همیشه چنینست کار نبرد‬
‫ز هر سو همی گردد این تیره گرد‬
‫گهی برکشد تا بخورشید سر‬
‫گهی اندر آرد ز خورشید بر‬
‫بیکسان نگردد سپهر بلند‬
‫گهی شاد دارد گهی مستمند‬
‫گهی با می و رود و رامشگران‬
‫گهی با غم و گرم و با اندهان‬
‫تو دل را بدین درد خسته مدار‬
‫روان را بدین کار بسته مدار‬
‫سخن گفتن کشتگان گشت خواب‬
‫ز کین برادر تو سر برمتاب‬
‫دلی کو ز درد برادر شخود‬
‫علاج پزشکان نداردش سود‬
‫سه دیگر که گفتی که خسرو پگاه‬
‫بجنگ اندر آید همی با سپاه‬
‫مبیناد چشم کس آن روزگار‬
‫که او پیشدستی نماید بکار‬
‫که من خود برانم کز ایدر سپاه‬
‫ازان سوی جیحون گذارم براه‬
‫نه گودرز مانم نه خسرو نه طوس‬
‫نه گاه و نه تاج و نه بوق و نه کوس‬
‫بایران ازان گونه رانم سپاه‬
‫کزان پس نبیند کسی تاج و گاه‬
‫بکیخسرو این پس نمانم جهان‬
‫بسر بر فرود آیمش ناگهان‬
‫بخنجر ازان سان ببرم سرش‬
‫که گرید بدو لشکر و کشورش‬
‫مگر کاسمانی دگرگونه کار‬
‫فرازآید از گردش روزگار‬
‫ترا ای جهاندیده ی سرافراز‬
‫نکردست یزدان بچیزی نیاز‬
‫ز مردان وز گنج و نیروی دست‬
‫همه ایزدی هرچ بایدت هست‬
‫یکی نامور لشکری ده هزار‬
‫دلیر و خردمند و گرد و سوار‬
‫فرستادم اینک بنزدیک تو‬
‫که روشن کند جان تاریک تو‬
‫از ایرانیان ده وزینها یکی‬
‫بچشم یکی ده سوار اندکی‬
‫چو لشکر بنزد تو آید مپای‬
‫سر و تاج گودرز بگسل ز جای‬
‫همان کوه کو کرده دارد حصار‬
‫باسیان جنگی ز پا اندرآر‬
‫مکش دست ازیشان بخون ریختن‬
‫تو پیروز باشی بویختن‬
‫ممان زنده زیشان بگیتی کسی‬
‫که نزد تو آید ازیشان بسی‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*