خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : بدو گفت نزدیک گودرز شو‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : بدو گفت نزدیک گودرز شو‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

داستان دوازده رخ

نپذیرفتن حرفهای پیران و اعلام آمادگی برای جنگ از سوی گودرز

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫بدو گفت نزدیک گودرز شو‬
‫سخن گوی هشیار و پاسخ شنو‬
‫چو رویین برفت از در نامور‬
‫فرستاده با ده سوار دگر‬
‫بیامد خردمند روشن روان‬
‫دمان تا سراپرده ی پهلوان‬
‫چو رویین پیران بدرگه رسید‬
‫سوی پهلوان سپه کس دوید‬
‫فرستاده را خواند پس پهلوان‬‬‬
‫دمان از پس پرده آمد جوان‬
‫بیامد چو گودرز را دید دست‬
‫بکش کرد و سر پیش بنهاد پست‬
‫سپهدار بر جست و او را چو دود‬
‫بغوش تنگ اندر آورد زود‬
‫ز پیران بپرسید وز لشکرش‬
‫ز گردان وز شاه وز کشورش‬
‫خردمند رویین پس آن نامه پیش‬
‫بیاورد و بگزارد پیغام خویش‬
‫دبیر آمد و نامه برخواند زود‬
‫بگودرز گفت آنچ در نامه بود‬
‫چو نامه بگودرز برخواندند‬
‫همه نامداران فرو ماندند‬
‫ز بس چرب گفتار و ز پند خوب‬
‫نمودن بدو راه و پیوند خوب‬
‫خردمند پیران که در نامه یاد‬
‫چه آورد وز پند نیکو چه داد‬
‫برویین چنین گفت پس پهلوان‬
‫که ای پور سالار و فرخ جوان‬
‫تومهمان ما بود باید نخست‬
‫پس این پاسخ نامه بایدت جست‬
‫سراپرده ی نو بپرداختند‬
‫نشستنگه خسروی ساختند‬
‫بدیبای رومی بیاراستند‬
‫خورشها و رامشگران خواستند‬
‫پراندیشه گشته دل پهلوان‬
‫نبشته ابا رایزن موبدان‬
‫همی پاسخ نامه آراستند‬
‫سخن هرچ نیکوتر آن خواستند‬
‫بیک هفته گودرز با رود و می‬
‫همی نامه را پاسخ افگند پی‬
‫ز بالا چو خورشید گیتی فروز‬
‫بگشتی سپهبد گه نیمروز‬
‫می و رود و مجلس بیاراستی‬
‫فرستاده را پیش خود خواستی‬
‫چو یک هفته بگذشت هشتم پگاه‬
‫نویسنده را خواند سالار شاه‬
‫بفرمود تا نامه پاسخ نوشت‬
‫درختی بنوی بکینه بگشت‬
‫سرنامه کرد آفرین از نخست‬
‫دگر پاسخ آورد یکسر درست‬
‫که بر خواندم نامه را سربسر‬
‫شنیدیم گفتار تو در بدر‬
‫رسانید رویین بر ما پیام‬‬‬
‫یکایک همه هرچ بردی تو نام‬
‫ولیکن شگفت آمدم کار تو‬
‫همی زین چنین چرب گفتار تو‬
‫دلت با زبان هیچ همسایه نیست‬
‫روان ترا از خرد مایه نیست‬
‫بهرجای چربی بکار آوری‬
‫چنین تو سخن پرنگار آوری‬
‫کسی را که از بن نباشد خرد‬
‫گمان بر تو بر مهربانی برد‬
‫چو شوره زمینی که از دور آب‬
‫نماید چو تابد برو آفتاب‬
‫ولیکن نه گاه فریبست و بند‬
‫که هنگام گرزست و تیغ و کمند‬
‫مرا با تو جز کین و پیکار نیست‬
‫گه پاسخ و روز گفتار نیست‬
‫نگر تا چه سان گردد اکنون سپهر‬
‫نه جای فریبست و پیوند و مهر‬
‫کرا داد خواهد جهاندار زور‬
‫کرا بردهد بخت پیروز هور‬
‫ولیکن بدین گفته پاسخ شنو‬
‫خرد یاد کن بخت را پیشرو‬
‫نخست آنک گفتی که از مهر نیز‬
‫ز یزدان وز گردش رستخیز‬
‫نخواهم که آید مرا پیش جنگ‬
‫دلم گشت ازین کار بیداد تنگ‬
‫دلت با زبان آشنایی نداشت‬
‫بدان گه که این گفته بر دل گماشت‬
‫اگر داد بودی بدلت اندرون‬
‫ترا پیشدستی نبودی بخون‬
‫که ز آغاز کار اندر آمد نخست‬
‫نبودی بخون ریختن هیچ سست‬
‫نخستین که آمد بپیش تو گیو‬
‫از ایران هشیوار مردان نیو‬
‫بسازیده مر جنگ را لشکری‬
‫ز کشور دمان تا دگر کشوری‬
‫تو کردی همه جنگ را دست پیش‬
‫سپه را تو برکندی از جای خویش‬
‫خرد، ار پس آمد تو پیش آمدی‬
‫بفرجام آرام بیش آمدی‬
‫ولیکن سرشت بد و خوی بد‬
‫ترانگذراند براه خرد‬
‫بدی خود بدان تخمه در گوهرست‬
‫ببد کردن آن تخمه اندر خورست‬
‫شنیدی که بر ایرج نیک بخت‬‬‬
‫چه آمد ز تور از پی تاج و تخت‬
‫چو از تور و سلم اندر آمد زمین‬
‫سراسر بگسترد بیداد و کین‬
‫فریدون که از درد دل روز و شب‬
‫گشادی بنفرین ایشان دو لب‬
‫بافراسیاب آمد آن مهر بد‬
‫ازان نامداران اندک خرد‬
‫ز سر با منوچهر نو کین نهاد‬
‫همیدون ابا نوذر و کیقباد‬
‫بکاوس کی کرد خود آنچ کرد‬
‫برآورد از ایران آباد گرد‬
‫ازان پس بکین سیاوش باز‬
‫فگند این چنین کینه ی نو دارز‬
‫نیامد بدانگه ترا داد یاد‬
‫که او بی گنه جان شیرین بداد‬
‫جه مایه بزرگان که از تخت و گاه‬
‫از ایران شدند اندرین کین تباه‬
‫و دیگر که گفتی که با پیر سر‬
‫بخون ریختن کس نبندد کمر‬
‫بدان ای جهاندیده ی پرفریب‬
‫بهر کار دیده فراز و نشیب‬
‫که یزدان مرا زندگانی دراز‬
‫بدان داد با بخت گردنفراز‬
‫که از شهر توران بروز نبرد‬
‫ز کینه برآرم بخورشید گرد‬
‫بترسم همی زانک یزدان من‬
‫ز تن بگسلاند مگر جان من‬
‫من این کینه را ناوریده بجای‬
‫بر و بومتان ناسپرده بپای‬
‫سدیگر که گفتی ز یزدان پاک‬
‫نبینم بدلت اندرون بیم و باک‬
‫ندانی کزین خیره خون ریختن‬
‫گرفتار کردی بفرجام تن‬
‫من اکنون بدین خوب گفتار تو‬
‫اگر باز گردم ز پیکار تو‬
‫بهنگام پرسش ز من کردگار‬
‫بپرسد ازین گردش روزگار‬
‫که سالاری و گنج و مردانگی‬
‫ترا دادم و زور و فرزانگی‬
‫بکین سیاوش کمر بر میان‬
‫نبستی چرا پیش ایرانیان‬
‫بهفتاد خون گرامی پسر‬
‫بپرسد ز من داور دادگر‬
‫ز پاسخ بپیش جهان آفرین‬‬‬
‫چه گویم چرا بازگشتم ز کین‬
‫ز کار سیاوش چهارم سخن‬
‫که افگندی ای پیر سالار بن‬
‫که گفتی ز بهر تنی گشته خاک‬
‫نشاید ستد زنده را جان پاک‬
‫تو بشناس کین زشت کردارها‬
‫بدل پر ز هر گونه آزارها‬
‫که با شهر ایران شما کرده اید‬
‫چه مایه کیان را بیازرده اید‬
‫چه پیمان شکستن چه کین ساختن‬
‫همیشه بسوی بدی تاختن‬
‫چو یاد آورم چون کنم آشتی‬
‫که نیکی سراسر بدی کاشتی‬
‫بپنجم که گفتی که پیمان کنم‬
‫ز توران سران را گروگان کنم‬
‫بنزدیک خسرو فرستیم گنج‬
‫ببندیم بر خویشتن راه رنج‬
‫بدان ای نگهبان توران سپاه‬
‫که فرمان جز اینست ما را ز شاه‬
‫مرا جنگ فرمود و آویختن‬
‫بکین سیاوش خون ریختن‬
‫چو فرمان خسرو نیارم بجای‬
‫روان شرم دارد بدیگر سرای‬
‫ور اومید داری که خسرو بمهر‬
‫گشاید برین گفتها بر تو چهر‬
‫گروگان و آن خواسته هرچ هست‬
‫چو لهاک و رویین خسروپرست‬
‫گسی کن بزودی بنزدیک شاه‬
‫سوی شهر ایران گشادست راه‬
‫ششم شهر ایران که کردی تو یاد‬
‫برو و بوم آباد فرخ نژاد‬
‫سپاریم گفتی بخسرو همه‬
‫ز هر سو بر خویش خوانم رمه‬
‫تراکرد یزدان ازان بی نیاز‬
‫گر آگه نه ای تا گشاییم راز‬
‫سوی باختر تا بمرز خزر‬
‫همه گشت لهراسب را سربسر‬
‫سوی نیمروز اندرون تا بسند‬
‫جهان شد بکردار روی پرند‬
‫تهم رستم نیو با تیغ تیز‬
‫برآورد ازیشان دم رستخیز‬
‫سر هندوان با درفش سیاه‬
‫فرستاد رستم بنزدیک شاه‬
‫دهستان و خوارزم و آن بوم و بر‬
‫که ترکان برآورده بودند سر‬
‫بیابان ازیشان بپرداختند‬
‫سوی باختر تاختن ساختند‬
‫ببارید بر شیده اشکش تگرگ‬
‫فراز آوریدش بنزدیک مرگ‬
‫اسیران وز خواسته چند چیز‬
‫فرستاد نزدیک خسرو بنیز‬
‫وزین سو من و تو به جنگ اندریم‬
‫بدین مرکز نام و ننگ اندریم‬
‫بیک جنگ دیدی همه دستبرد‬
‫ازین نامداران و مردان گرد‬
‫ور ایدونک روی اندر آری بروی‬
‫رهانم ترا زین همه گفت و گوی‬
‫بنیروی یزدان و فرمان شاه‬
‫بخون غرقه گردانم این رزمگاه‬
‫تو ای نامور پهلوان سپاه‬
‫نگه کن بدین گردش هور و ماه‬
‫که بند سپهری فراز آمدست‬
‫سربخت ترکان بگاز آمدست‬
‫نگر تا ز کردار بدگوهرت‬
‫چه آرد جهان آفرین بر سرت‬
‫زمانه ز بد دامن اندر کشید‬
‫مکافات بد را بد آید پدید‬
‫تو بندیش هشیار و بگشای گوش‬
‫سخن از خردمند مردم نیوش‬
‫بدان کین چنین لشکر نامدار‬
‫سواران شمشیرزن صدهزار‬
‫همه نامجوی و همه کینه خواه‬
‫بافسون نگردند ازین رزمگاه‬
‫زمانه برآمد به هفتم سخن‬
‫فگندی وفا را بسوگند بن‬
‫بپیمان مرا با تو گفتار نیست‬
‫خرد را روانت خریدار نیست‬
‫ازیراک باهرک پیمان کنی‬
‫وفا را بفرجام هم بشکنی‬
‫بسوگند تو شد سیاوش بباد‬
‫بگفتار بر تو کس ایمن مباد‬
‫نبودیش فریادرس روز درد‬
‫چه مایه بسختی ترا یاد کرد‬
‫به هشتم که گفتی مرا تاج و تخت‬
‫از آن تو بیشست مردی و بخت‬
‫همیدون فزونم بمردان و گنج‬
‫ولیکن دلم را ز مهرست رنج‬
‫من ایدون گمانم که تا این زمان‬‬‬
‫بجنگ آزمودی مرا بی گمان‬
‫گرم بی هنر یافتی روز کین‬
‫تو دانی کنون بازم از پس ببین‬
‫بفرجام گفتی ز مردان مرد‬
‫تنی چند بگزین ز بهر نبرد‬
‫من از لشکر ترک هم زین نشان‬
‫بیارم سواران مردمکشان‬
‫که از مهربانی که بر لشکرم‬
‫نخواهم که بیداد کین گسترم‬
‫تو با مهربانی نهی پای پیش‬
‫که دانی نهان دل و رای خویش‬
‫بیازارد از من جهاندار شاه‬
‫گر از یکدگر بگسلانم سپاه‬
‫نهم آنک گفتی مبارز گزین‬
‫که با من بگردد برین دشت کین‬
‫یکی لشکری پرگنه پیش من‬
‫پرآزار ازیشان دل انجمن‬
‫نباشد ز من شاه همداستان‬
‫کزیشان بگردم بدین داستان‬
‫نخستین بانبوه زخمی چو کوه‬
‫بباید زدن سر بر همگروه‬
‫میان دو لشکر دو صف برکشید‬
‫گر ایدونک پیروزی آید پدید‬
‫وگرنه همین نامداران مرد‬
‫بیاریم و سازیم جای نبرد‬
‫ازین گفته گر بگسلی باز دل‬
‫من از گفته ی خود نیم دلگسل‬
‫ور ایدونک با من بوردگاه‬
‫بسنده نخواهی بدن با سپاه‬
‫سپه خواه و یاور ز سالار خویش‬
‫بژرفی نگهدار پیکار خویش‬
‫پراگنده از لشکرت خستگان‬
‫ز خویشان نزدیک و پیوستگان‬
‫بمان تا کندشان پزشکان درست‬
‫زمان جستن اکنون بدین کار تست‬
‫اگر خواهی از من زمان درنگ‬
‫وگر جنگ جویی بیارای جنگ‬
‫بدان گفتم این تا بروز نبرد‬
‫بما بر بهانه نبایدت کرد‬
‫که ناگاه با ما بجنگ آمدی‬
‫کمین کردی و بی درنگ آمدی‬
‫من این کین اگر تا بصد سالیان‬
‫بخواهم همانست و اکنون همان‬
‫ازین کینه برگشتن امید نیست‬‬‬
‫شب و روز بی دیدگان را یکیست‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*