خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : بپیران رسید آگهی زین سخن‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : بپیران رسید آگهی زین سخن‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

داستان دوازده رخ

پیام پیران به گودرز برای مکرو حیله

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫بپیران رسید آگهی زین سخن‬
‫که سالار ایران چه افگند بن‬
‫ازان آگهی شد دلش پرنهیب‬
‫سوی چاره برگشت و بند و فریب‬
‫ز دستور فرخنده رای آنگهی‬
‫بجست اندر آن کینه جستن رهی‬
‫یکی نامه فرمود پس تا دبیر‬
‫نویسد سوی پهلوان دلپذیر‬
‫سر نامه کرد آفرین بزرگ‬‬‬
‫بیزدان پناهش ز دیو سترگ‬
‫دگر گفت کز کردگار جهان‬
‫بخواهم همی آشکار و نهان‬
‫مگر کز میان تو رویه سپاه‬
‫جهاندار بردارد این کینه گاه‬
‫اگر تو که گودرزی آن خواستی‬
‫که گیتی بکینه بیاراستی‬
‫برآمد ازین کینه گه کام تو‬
‫چه گویی چه باشد سرانجام تو‬
‫نگه کن که چندان دلیران من‬
‫ز خویشان نزدیک و شیران من‬
‫تن بی سرانشان فگندی بخاک‬
‫ز یزدان نداری همی شرم و باک‬
‫ز مهر و خرد روی برتافتی‬
‫کنون آنچ جستی همه یافتی‬
‫گه آمد که گردی ازین کینه سیر‬
‫بخون ریختن چند باشی دلیر‬
‫نگه کن کز ایران و توران سوار‬
‫چه مایه تبه شد بدین کارزار‬
‫بکین جستن مردهای ناپدید‬
‫سر زندگان چند باید برید‬
‫گه آمد که بخشایش آید ترا‬
‫ز کین جستن آسایش آید ترا‬
‫اگر بازیابی شده روزگار‬
‫بگیتی درون تخم کینه مکار‬
‫روانت مرنجان و مگذار تن‬
‫ز خون ریختن بازکش خویشتن‬
‫پس از مرگ نفرین بود بر کسی‬
‫کزو نام زشتی بماند بسی‬
‫نباید که زشتی بماندت نام‬
‫وگر تو بدان سر شوی شادکام‬
‫هر آنگه که موی سیه شد سپید‬
‫ببودن نماند فراوان امید‬
‫بترسم که گر بار دیگر سپاه‬
‫بجنگ اندر آید بدین رزمگاه‬
‫نبینی ز هر دو سپه کس بپای‬
‫برفته روان تن بمانده بجای‬
‫ازان پس که داند که پیروز کیست‬
‫نگونبخت گر گیتی افروز کیست‬
‫ور ایدونک پیکار و خون ریختن‬
‫بدین رزمگه با من آویختن‬
‫کزین سان همی جنگ شیران کنی‬
‫همی از پی شهر ایران کنی‬
‫بگو تا من اکنون هم اندر شتاب‬‬‬
‫نوندی فرستم بافراسیاب‬
‫بدان تا بفرمایدم تا زمین‬
‫ببخشم و پس در نوردیم کین‬
‫چنانچون بگاه منوچهر شاه‬
‫ببخشش همی داشت گیتی نگاه‬
‫هران شهر کز مرز ایران نهی‬
‫بگو تا کنیم آن ز ترکان تهی‬
‫وز آباد و ویران و هر بوم و بر‬
‫که فرمود کیخسرو دادگر‬
‫از ایران بکوه اندر آید نخست‬
‫در غرچگان از بر بوم بست‬
‫دگر طالقان شهر تا فاریاب‬
‫همیدون در بلخ تا اندر آب‬
‫دگر پنجهیر و در بامیان‬
‫سر مرز ایران و جای کیان‬
‫دگر گوزگانان فرخنده جای‬
‫نهادست نامش جهان کدخدای‬
‫دگر مولیان تا در بدخشان‬
‫همینست ازین پادشاهی نشان‬
‫فروتر دگر دشت آموی و زم‬
‫که با شهر ختلان براید برم‬
‫چه شگنان وز ترمذ ویسه گرد‬
‫بخارا و شهری که هستش بگرد‬
‫همیدون برو تا در سغد نیز‬
‫نجوید کس آن پادشاهی بنیز‬
‫وزان سو که شد رستم گرد سوز‬
‫سپارم بدو کشور نیمروز‬
‫ز کوه و ز هامون بخوانم سپاه‬
‫سوی باختر برگشاییم راه‬
‫بپردازم این تا در هندوان‬
‫نداریم تاریک ازین پس روان‬
‫ز کشمیر وز کابل و قندهار‬
‫شما را بود آن همه زین شمار‬
‫وزان سو که لهراسب شد جنگجوی‬
‫الانان و غر در سپارم بدوی‬
‫ازین مرز پیوسته تا کوه قاف‬
‫بخسرو سپاریم بی جنگ و لاف‬
‫وزان سو که اشکش بشد همچنین‬
‫بپردازم اکنون سراسر زمین‬
‫وزان پس که این کرده باشم همه‬
‫ز هر سو بر خویش خوانم رمه‬
‫بسوگند پیمان کنم پیش تو‬
‫کزین پس نباشم بداندیش تو‬
‫بدانی که ما راستی خواستیم‬
‫بمهر و وفا دل بیاراستیم‬
‫سوی شاه ترکان فرستم خبر‬
‫که ما را ز کینه بپیچید سر‬
‫همیدون تو نزدیک خسرو بمهر‬
‫یکی نامه بنویس و بنمای چهر‬
‫چنین از ره مهر و پیکار من‬
‫ز خون ریختن با تو گفتار من‬
‫چو پیمان همه کرده باشیم راست‬
‫ز من خواسته هرچ خسرو بخواست‬
‫فرستم همه سربسر نزد شاه‬
‫در کین ببندد مگر بر سپاه‬
‫ازان پس که این کرده باشیم نیز‬
‫گروگان فرستاده و داده چیز‬
‫بپیوندم این هر و آیین و دین‬
‫بدوزم بدست وفا چشم کین‬
‫که بشکست هنگام شاه بزرگ‬
‫ز بد گوهر تور و سلم سترگ‬
‫فریدون که از درد سرگشته شد‬
‫کجا ایرج نامور کشته شد‬
‫ز من هرچ باید بنیکی بخواه‬
‫ازان پس برین نامه کن نزد شاه‬
‫نباید کزین خوب گفتار من‬
‫بسستی گمانی برند انجمن‬
‫که من جز بمهر این نگویم همی‬
‫سرانجام نیکی بجویم همی‬
‫مرا گنج و مردان از آن تو بیش‬
‫بمردانگی نام از آن تو پیش‬
‫ولیکن بدین کینه انگیختن‬
‫به بیداد هر جای خون ریختن‬
‫بسوزد همی بر سپه بر دلم‬
‫بکوشم که کین از میان بگسلم‬
‫سه دیگر که از کردگار جهان‬
‫بترسم همی آشکار و نهان‬
‫که نپسندد از ما بدی دادگر‬
‫گزافه نبردارد این شور و شر‬
‫اگر سر بپیچی ز گفتار من‬
‫نجویی همه ژرف کردار من‬
‫گنهکار دانی مرا بی گناه‬
‫نخواهی بگفتار کردن نگاه‬
‫کجا داد و بیداد نزدت یکیست‬
‫جز از کینه گستردنت رای نیست‬
‫گزین کن ز گردان ایران سران‬
‫کسی کو گراید برگرز گران‬
‫همیدون من از لشکر خویش مرد‬‬‬
‫گزینم چو باید ز بهر نبرد‬
‫همه یک بدیگر فرازآوریم‬
‫سران را ز سر سوی گاز آوریم‬
‫همیدون من و تو بوردگاه‬
‫بگردیم یک با دگر کینه خواه‬
‫مگر بیگناهان ز خون ریختن‬
‫بسایش آیند ز آویختن‬
‫کسی کش گنهکار داری همی‬
‫وزو بر دل آزار داری همی‬
‫بپیش تو آرم بروز نبرد‬
‫ببایدت پیمان یکی نیز کرد‬
‫که بر ما تو گر دست یابی بخون‬
‫شود بخت گردان ترکان نگون‬
‫نیازاری از بن سپاه مرا‬
‫نسوزی بر و بوم و گاه مرا‬
‫گذرشان دهی تا بتوران شوند‬
‫کمین را نسازی بریشان کمند‬
‫وگر من شوم بر تو پیروزگر‬
‫دهد مر مرا اختر نیک بر‬
‫نسازم بایرانیان بر کمین‬
‫نگیریم خشم و نجوییم کین‬
‫سوی شهر ایران دهم راهشان‬
‫گذارم یکایک سوی شاهشان‬
‫ازیشان نگردد یکی کاسته‬
‫شوند ایمن از جان وز خواسته‬
‫ور ایدونک زینسان نجویی نبرد‬
‫دگرگونه خواهی همی کار کرد‬
‫بانبوه جویی همی کارزار‬
‫سپه را سراسر بجنگ اند آر‬
‫هران خون که آید بکین ریخته‬
‫تو باشی بدان گیتی آویخته‬
‫ببست از بر نامه بر بند را‬
‫بخواند آن گرانمایه فرزند را‬
‫پسر بد مر او را سر انجمن‬
‫یکی نام رویین و رویینه تن‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*