خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو از پیش خسرو برون شد هجیر‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو از پیش خسرو برون شد هجیر‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

داستان دوازده رخ

شادی گودرز از نامه شاه و آماده شدن برای نبرد با تورانیان

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫
چو از پیش خسرو برون شد هجیر‬
‫سپهبد همی رای زد با وزیر‬
‫ز بس مهربانی که بد بر سپاه‬
‫سراسر همه رزم بد رای شاه‬
‫همی گفت اگر لشکر افراسیاب‬
‫بجنباند از جای و بگذارد آب‬
‫سپاه مرا بگسلاند ز جای‬
‫مرا رفت باید همینست رای‬
‫همانگه شه نوذران را بخواند‬
‫بفرمود تا تیز لشکر براند‬
‫بسوی دهستان سپه برکشید‬
‫همه دشت خوارزم لشکر کشید‬
‫نگهبان لشکر بود روز جنگ‬
‫بجنگ اندر آید بسان پلنگ‬
‫تبیره برآمد ز درگاه طوس‬
‫خروشیدن نای رویین و کوس‬
‫سپاه و سپهبد برفتن گرفت‬‬‬
‫زمین سم اسبان نهفتن گرفت‬
‫تو گفتی که خورشید تابان بجای‬
‫بماند از نهیب سواران بپای‬
‫دو هفته همی رفت زان سان سپاه‬
‫بشد روشنایی ز خورشید و ماه‬
‫پراگنده بر گرد کشور خبر‬
‫ز جنبیدن شاه پیروزگر‬
‫چو طوس از در شاه ایران برفت‬
‫سبک شاه رفتن بسیچید تفت‬
‫ابا ده هزار از گزیده سران‬
‫همه نامداران و کنداوران‬
‫بنزدیک گودرز بنهاد روی‬
‫ابا نامداران پرخاشجوی‬
‫ابا پیل و با کوس و با فرهی‬
‫ابا تخت و با تاج شاهنشهی‬
‫هجیر آمد از پیش خسرودمان‬
‫گرازان و خندان و دل شادمان‬
‫ابا خلعت و خوبی و خرمی‬
‫تو گفتی همی برنوردد زمی‬
‫چو آمد به نزدیک پرده سرای‬
‫برآمد خروشیدن کرنای‬
‫پذیره شدندش سران سربسر‬
‫زمین پر ز آهن هوا پر ز زر‬
‫چو خیزد بچرخ اندرون داوری‬
‫ز ماه و ز ناهید وز مشتری‬
‫بیاراست لشکر چو چشم خروس‬
‫ابا زنگ زرین و پیلان و کوس‬
‫چو آمد بر نامور پهلوان‬
‫بگفت آنچ دید از شه خسروان‬
‫نوازیدن شاه و پیوند اوی‬
‫همی گفت از رادی و پند اوی‬
‫که چون بر سپه گستریدست مهر‬
‫چگونه ز پیغام بگشاد چهر‬
‫پس آن نامه ی شهریار جهان‬
‫بگودرز داد و درود مهان‬
‫نوازیدن شاه بشنید ازوی‬
‫بمالید بر نامه بر چشم و روی‬
‫چو بگشاد مهرش بخواننده داد‬
‫سخنها برو کرد خواننده یاد‬
‫سپهدار بر شاه کرد آفرین‬
‫بفرمان ببوسید روی زمین‬
‫ببود آن شب و رای زد با پسر‬
‫بشبگیر بنشست و بگشاد در‬
‫همه نامداران لشگر پگاه‬‬‬
‫برفتند بر سر نهاده کلاه‬
‫پس آن نامه ی شاه، فرخ هجیر‬
‫بیاورد و بنهاد پیش دبیر‬
‫دبیر آن زمان پند و فرمان شاه‬
‫ز نامه همی خواند پیش سپاه‬
‫سپهدار رزی دهان را بخواند‬
‫بدیوان دینار دادن نشاند‬
‫ز اسبان گله هرچ بودش به کوه‬
‫بلشکر گه آورد یکسر گروه‬
‫در گنج دینار و تیغ و کمر‬
‫همان مایه ور جوشن و خود زر‬
‫بروزی دهان داد یکسر کلید‬
‫چو آمد گه نام جستن پدید‬
‫برافشاند بر لشکر آن خواسته‬
‫سوار و پیاده شد آراسته‬
‫یکی لشکری گشن برسان کوه‬
‫زمین از پی بادپایان ستوه‬
‫دل شیر غران ازیشان به بیم‬
‫همه غرقه در آهن و زر و سیم‬
‫بفرمودشان جنگ را ساختن‬
‫دل و گوش دادن بکین آختن‬
‫برفتند پیش سپهبد گروه‬
‫بر انبوه لشکر بکردار کوه‬
‫بریشان نگه کرد سالار مرد‬
‫زمین تیره دید آسمان لاژورد‬
‫چنین گفت کز گاه رزم پشین‬
‫نیاراست کس رزمگاهی چنین‬
‫باسب و سلیح و بسیم و بزر‬
‫بپیلان جنگی و شیران نر‬
‫اگر یار باشد جهان آفرین‬
‫نپیچیم از ایدر عنان تا بچین‬
‫چو بنشست فرزانگان را بخواند‬
‫ابا نامداران برامش نشاند‬
‫همی خورد شادی کنان دل بجای‬
‫همی با یلان جنگ را کرد رای‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*