خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : درود بزرگان بخسرو بداد‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : درود بزرگان بخسرو بداد‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

داستان دوازده رخ

پاسخ به نامه گودرز توسط کیخسرو

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫درود بزرگان بخسرو بداد‬
‫همه کار لشکر برو کرد یاد‬
‫بدو داد پس نامه ی پهلوان‬
‫جوان خردمند روشن روان‬
‫نویسنده را پیش بنشاندند‬‬‬
‫بفرمود تا نامه برخواندند‬
‫چو برخواند نامه بخسرو دبیر‬
‫ز یاقوت رخشان دهان هجیر‬
‫بیاگند وزان پس بگنجور گفت‬
‫که دینار و دیبا بیار از نهفت‬
‫بیاورد بدره چو فرمان شنید‬
‫همی ریخت تا شد سرش ناپدید‬
‫بیاورد پس جامه زرنگار‬
‫چنانچون بود از در شهریار‬
‫همیدون ببردند پیش هجیر‬
‫ابا زین زرین ده اسب هژیر‬
‫بیارانش بر خلعت افگند نیز‬
‫درم داد و دینار و هرگونه چیز‬
‫ازان پس جو از جای برخاستند‬
‫نشستنگه می بیاراستند‬
‫هجیر و بزرگان خسروپرست‬
‫گرفتند یکسر همه می بدست‬
‫نشستند یک روز و یک شب بهم‬
‫همی رای زد خسرو از بیش و کم‬
‫بشبگیر خسرو سر و تن بشست‬
‫بپیش جهان داور آمد نخست‬
‫بپوشید نو جامه ی بندگی‬
‫دو دیده چو ابری ببارندگی‬
‫دوتایی شده پشت و بنهاد سر‬
‫همی آفرین خواند بر دادگر‬
‫ازو خواست پیروزی و فرهی‬
‫بدو جست دیهیم و تخت مهی‬
‫بیزدان بنالید ز افراسیاب‬
‫بدرد از دو دیده فرو ریخت آب‬
‫وزآنجا بیامد چو سرو سهی‬
‫نشست از برگاه شاههنشهی‬
‫دبیر خردمند را پیش خواند‬
‫سخنهای بایسته با او براند‬
‫چو آن نامه را زود پاسخ نوشت‬
‫پدید آورید اندرو خوب و زشت‬
‫نخست آفرین کرد بر کردگار‬
‫کزو دید نیک و بد روزگار‬
‫دگر آفرین کرد بر پهلوان‬
‫که جاوید بادی و روشن روان‬
‫خجسته سپهدار بسیار هوش‬
‫همه رای و دانش همه جنگ و جوش‬
‫خداوند گوپال و تیغ بنفش‬
‫فروزنده ی کاویانی درفش‬
‫سپاس از جهاندار یزدان ما‬‬‬
‫که پیروز بودند گردان ما‬
‫از اختر ترا روشنایی نمود‬
‫ز دشمن برآورد ناگاه دود‬
‫نخست آنک گفتی که مر گیو را‬
‫بزرگان فرزانه و نیو را‬
‫بنزدیک پیران فرستاده ام‬
‫چه مایه ورا پندها داده ام‬
‫نپذرفت ازان پس خود او پند من‬
‫نجست اندرین کار پیوند من‬
‫سپهبد یکی داستان زد برین‬
‫چو دستور پیشین برآورد کین‬
‫که هر مهتری کو روان کاستست‬
‫ز نیکی ببخت بد آراستست‬
‫مرا زان سخن پیش بود آگهی‬
‫که پیران دل از کین نخواهد تهی‬
‫ولیکن ازان خوب کردار او‬
‫نجستم همی ژرف پیکار او‬
‫کنون آشکارا نمود این سپهر‬
‫که پیران بتوران گراید بمهر‬
‫کنون چون نبیند جز افراسیاب‬
‫دلش را تو از مهر او برمتاب‬
‫گر او بر خرد برگزیند هوا‬
‫بکوشش نروید ز خاراگیا‬
‫تو با دشمن ار خوب گویی رواست‬
‫از آزادگان خوب گفتن سزاست‬
‫و دیگر ز پیکار جنگ آوران‬
‫کجا یاد کردی به گرز گران‬
‫ز نیک اختر و گردش هور و ماه‬
‫ز کوشش نمودن بران رزمگاه‬
‫مرا این درستست کز کار کرد‬
‫تو پیروز باشی بروز نبرد‬
‫نبیره کجا چون تو دارد نیا‬
‫بجنگ اندرون باشدش کیمیا‬
‫ز شیران چه زاید مگر نره شیر‬
‫چنانچون بود نامدار و دلیر‬
‫به بیداد برنیست این کار تو‬
‫بسندست یزدان نگهدار تو‬
‫تو زور و دلیری ز یزدان شناس‬
‫ازو دار تا زنده باشی سپاس‬
‫سدیگر که گفتی که افراسیاب‬
‫سپه را همی بگذارند ز آب‬
‫ز پیران فرستاده شد نزد اوی‬
‫سپاهش بایران نهادست روی‬
‫همانست یکسر که گفتی سخن‬‬‬
‫کنون باز پاسخ فگندیم بن‬
‫بدان ای پر اندیشه سالار من‬
‫بهر کار شایسته ی کار من‬
‫که او بر لب رود جیحون درنگ‬
‫نه ازان کرد کید بر ما بجنگ‬
‫که خاقان برو لشکر آرد ز چین‬
‫فراز آمدش از دو رویه کمین‬
‫و دیگر که از لشکران گران‬
‫پراگنده برگرد توران سران‬
‫بدو دشمن آمد ز هر سو پدید‬
‫ازان بر لب رود جیحون کشید‬
‫بپنجم سخن کگهی خواستی‬
‫بمهر گوان دل بیاراستی‬
‫چو لهراسب و چون اشکش تیزچنگ‬
‫چو رستم سپهبد دمنده نهنگ‬
‫بدان ای سپهدار و آگاه باش‬
‫بهر کار با بخت همراه باش‬
‫کزان سو که شد رستم شیرمرد‬
‫ز کشمیر و کابل برآورد گرد‬
‫وزان سو که شد اشکش تیزهوش‬
‫برآمد ز خوارزم یکسر خروش‬
‫برزم اندرون شیده برگشت ازوی‬
‫سوی شهر گرگان نهادست روی‬
‫وزان سو که لهراسب شد با سپاه‬
‫همه مهتران برگشادند راه‬
‫الانان و غز گشت پرداخته‬
‫شد آن پادشاهی همه ساخته‬
‫گر افراسیاب اندر آید براه‬
‫زجیحون بدین سو گذارد سپاه‬
‫بگیرند گردان پس پشت اوی‬
‫نماند بجز باد در مشت اوی‬
‫تو بشناس کو شهر آباد خویش‬
‫بر و بوم و فرخنده بنیاد خویش‬
‫بگفتار پیران نماند بجای‬
‫بدشمن سپارد نهد پیش پای‬
‫نجنباند او داستان را دو لب‬
‫که ناید خبر زو بمن روز و شب‬
‫بدان روز هرگز مبادا درود‬
‫که او بگذراند سپه را ز رود‬
‫بما برکند پیشدستی بجنگ‬
‫نبیند کس این روز تاریک و تنگ‬
‫بفرمایم اکنون که بر پیل کوس‬
‫ببندد دمنده سپهدار طوس‬
‫دهستان و گرگان و آن بوم و بر‬‬‬
‫بگیرد برآرد بخورشید سر‬
‫من اندر پی طوس با پیل و گاه‬
‫بیاری بیایم بپشت سپاه‬
‫تو از جنگ پیران مبر تاب روی‬
‫سپه را بیارای و زو کینه جوی‬
‫چو هومان و نستیهن از پشت اوی‬
‫جدا ماند شد باد در مشت اوی‬
‫گر از نامداران ایران نبرد‬
‫بخواهد بفرما وزان برمگرد‬
‫چو پیران نبرد تو جوید دلیر‬
‫کمن بددلی پیش او شو چو شیر‬
‫به پیکار مندیش ز افراسیاب‬
‫بجای آرد دل روی ازو برمتاب‬
‫چو آید بجنگ اندرون جنگجوی‬
‫نباید که برتابی از جنگ روی‬
‫بریشان تو پیروز باشی بجنگ‬
‫نگر دل نداری بدین کار تنگ‬
‫چنین دارم اومید از کردگار‬
‫که پیروز باشی تو در کارزار‬
‫همیدون گمانم که چون من ز راه‬
‫بپشت سپاه اندر آرم سپاه‬
‫بریشان شما رانده باشید کام‬
‫به خورشید تابان برآورده نام‬
‫ز کاوس وز طوس نزد سپاه‬
‫درود فراوان فرستاد شاه‬
‫بران نامه بنهاد خسرو نگین‬
‫فرستاده را داد و کرد آفرین‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*