خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : نگه کرد پیران بلشکر ز دور‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : نگه کرد پیران بلشکر ز دور‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

داستان دوازده رخ‬

به صف شدن دو لشکر در مقابل همدیگر

*‫

‫نگه کرد پیران بلشکر ز دور‬
‫بدان ساز و آن لشکر آراستن‬
‫دل از ننگ و تیمار پیراستن‬
‫در و دشت و کوه و بیابان سنان‬
‫عنان بافته سربسر با عنان‬
‫سپهدار پیران غمی گشت سخت‬
‫برآشفت با تیره خورشید بخت‬
‫ازان پس نگه کرد جای سپاه‬
‫نیامدش بر آرزو رزمگاه‬
‫نه آوردگه دید و نه جای صف‬
‫همی برزد از خشم کف را بکف‬
‫برین گونه کمد ببایست ساخت‬
‫چو سوی یلان چنگ بایست آخت‬
‫پس از نامداران افراسیاب‬
‫کسی کش سر از کینه گیرد شتاب‬
‫گزین کرد شمشیرزن سی هزار‬
‫که بودند شایسته ی کارزار‬
‫بهومان سپرد آن زمان قلبگاه‬
‫سپاهی هژبر اوژن و رزمخواه‬
‫بخواند اندریمان و او خواست را‬
‫نهاد چپ لشکر و راست را‬
‫چپ لشکرش را بدیشان سپرد‬
‫ابا سی هزار از دلیران گرد‬
‫چو لهاک جنگی و فرشیدورد‬
‫ابا سی هزار از دلیران مرد‬
‫گرفتند بر میمنه جایگاه‬
‫جهان سربسر گشت ز آهن سیاه‬
‫چو زنگوله ی گرد و کلباد را‬
‫سپهرم که بد روز فریاد را‬
‫برفتند با نیزه ور ده هزار‬
‫بپشت سواران خنجرگزار‬
‫برون رفت رویین رویینه تن‬
‫ابا ده هزار از یلان ختن‬
‫بدان تا دران بیشه اندر چو شیر‬
‫کمینگه کند با یلان دلیر‬
‫طلایه فرستاد بر سوی کوه‬
‫سپهدار ایران شود زو ستوه‬
‫گر از رزمگه پی نهد پیشتر‬
‫وگر جنبد از خویشتن بیشتر‬
‫سپهدار رویین بکردار شیر‬
‫پس پشت او اندر آید دلیر‬
‫همان دیده بان بر سر کوه کرد‬
‫که جنگ سواران بی اندوه کرد‬
‫ز ایرانیان گر سواری ز دور‬
‫عنان تافتی سوی پیکار تور‬
‫نگهبان دیده گرفتی خروش‬
‫همه رزمگاه آمدی زو بجوش‬
‫دو لشکر بروی اندر آورد روی‬
‫همه نامداران پرخاشجوی‬
‫چنین ایستاده سه روز و سه شب‬
‫یکی را بگفتن نجنبید لب‬
‫همی گفت گودرز گر پشت خویش‬
‫سپارم بدیشان نهم پای پیش‬
‫سپاه اندر آید پس پشت من‬
‫نماند جز از باد در مشت من‬
‫شب و روز بر پای پیش سپاه‬
‫همی جست نیک اختر هور و ماه‬
‫که روزی که آن روز نیک اخترست‬
‫کدامست و جنبش کرا بهترست‬
‫کجا بردمد باد روز نبرد‬
‫که چشم سواران بپوشد بگرد‬
‫بریشان بیابم مگر دستگاه‬
‫بکردار باد اندر آرم سپاه‬
‫نهاده سپهدار پیران دو چشم‬
‫که گودرز رادل بجوشد ز خشم‬
‫کند پشت بر دشت و راند سپاه‬
‫سپاه اندآرد بپشت سپاه‬
‫بروز چهارم ز پیش سپاه‬
‫بشد بیژن گیو تا قلبگاه‬
‫بپیش پدر شد همه جامه چاک‬
‫همی بسمان بر پراگند خاک‬
‫بدو گفت کای باب کارآزمای‬
‫چه داری چنین خیره ما را بپای‬
‫بپنجم فرازآمد این روزگار‬
‫شب و روز آسایش آموزگار‬
‫نه خورشید شمشیر گردان بدید‬
‫نه گردی بروی هوا بردمید‬
‫سواران بخفتان و خود اندرون‬
‫یکی رابرگ بر نجنبید خون‬
‫بایران پس از رستم نامدار‬
‫نبودی چو گودرز دیگر سوار‬
‫چینن تا بیامد ز جنگ پشن‬
‫ازان کشتن و رزمگاه گشن‬
‫بلاون که چندان پسر کشته دید‬
‫سر بخت ایرانیان گشته دید‬
‫جگر خسته گشستست و گم کرده راه‬
‫نخواهد که بیند همی رزمگاه‬
‫بپیرانش بر چشم باید فگند‬
‫نهادست سر سوی کوه بلند‬
‫سپهدار کو ناشمرده سپاه‬
‫ستاره شمارد همی گرد ماه‬
‫تو بشناس کاندر تنش نیست خون‬
‫شد ازجنگ جنگاوران او زبون‬
‫شگفت از جهاندیده گودرز نیست‬
‫که او را روان خود برین مرز نیست‬
‫شگفت از تو آید مرا ای پدر‬
‫که شیر ژیان از تو جوید هنر‬
‫دو لشکر همی بر تو دارند چشم‬
‫یکی تیز کن مغز و بفروز خشم‬
‫کنون چون جهان گرم و روشن هوا‬
‫بگیرد همی رزم لشکر نوا‬
‫چو این روزگار خوشی بگذرد‬
‫چو پولاد روی زمین بفسرد‬
‫چو بر نیزه ها گردد افسرده چنگ‬
‫پس پشت تیغ آید و پیش سنگ‬
‫که آید ز گردان بپیش سپاه‬
‫که آورد گیردبدین رزمگاه‬
‫ور ایدونک ترسد همی از کمین‬
‫ز جنگ سواران و مردان کین‬
‫بمن داد باید سواری هزار‬
‫گزین من اندرخور کارزار‬
‫برآریم گرد از کمینگاه شان‬
‫سرافشان کنیم از بر ماه شان‬
‫ز گفتار بیژن بخندید گیو‬
‫بسی آفرین کرد بر پور نیو‬
‫بدادار گفت از تو دارم سپاس‬
‫تو دادی مرا پور نیکی شناس‬
‫همش هوش دادی و هم زور کین‬
‫شناسای هر کار و جویای دین‬
‫بمن بازگشت این دلاور جوان‬
‫چنانچون بود بچه ی پهلوان‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*