خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو پیران سپاه از کنابد براند‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو پیران سپاه از کنابد براند‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

داستان دوازده رخ‬

آراستن لشکر ایرانیان توسط سپهدار

*‫
‫چو پیران سپاه از کنابد براند‬
‫بروز اندرون روشنایی نماند‬
‫سواران جوشن وران صد هزار‬
‫ز ترکان کمربسته ی کارزار‬
‫برفتند بسته کمرها بجنگ‬
‫همه نیزه و تیغ هندی بچنگ‬
‫چو دانست گودرز کمد سپاه‬
‫بزد کوس و آمد ز زیبد براه‬
‫ز کوه اندر آمد بهامون گذشت‬
‫کشیدند لشکر بران پهن دشت‬
‫بکردار کوه از دو رویه سپاه‬
‫ز آهن بسر بر نهاده کلاه‬
‫برآمد خروشیدن کرنای‬
‫بجنبد همی کوه گفتی ز جای‬
‫ز زیبد همی تاکنابد سپاه‬
‫در و دشت ازیشان کبود و سیاه‬
‫ز گرد سپه روز روشن نماند‬
‫ز نیزه هوا جز بجوشن نماند‬
‫وز آواز اسبان و گرد سپاه‬
‫بشد روشنایی ز خورشید و ماه‬
‫ستاره سنان بود و خروشید تیغ‬
‫از آهن زمین بود وز گرز میغ‬
‫بتوفید ز آواز گردان زمین‬
‫ز ترگ و سنان آسمان آهنین‬
‫چو گودرز توران سپه را بدید‬
‫که برسان دریا زمین بردمید‬
‫درفش از درفش و گروه از گروه‬
‫گسسته نشد شب برآمد ز کوه‬
‫چو شب تیره شد پیل پیش سپاه‬
‫فرازآوریدند و بستند راه‬
‫برافروختند آتش از هردو روی‬
‫از آواز گردان پرخاشجوی‬
‫جهان سربسر گفتی آهرمنست‬
‫بدامن بر از آستین دشمنست‬
‫ز بانگ تبیره بسنگ اندرون‬
‫بدرد دل اندر شب قیر گون‬
‫سپیده برآمد ز کوه سیاه‬
‫سپهدار ایران به پیش سپاه‬
‫بسوده اسب اندر آورد پای‬
‫یلان را بهر سو همی ساخت جای‬
‫سپه را سوی میمنه کوه بود‬
‫ز جنگ دلیران بی اندوه بود‬
‫سوی میسره رود آب روان‬
‫چنان در خور آمد چو تن را روان‬
‫پیاده که اندر خور کارزار‬
‫بفرمود تا پیش روی سوار‬
‫صفی بر کشیدند نیزه وران‬
‫ابا گرزداران و کنداوران‬
‫همیدون پیاده بسی نیزه دار‬
‫چه با ترکش و تیر و جوشن گذار‬
‫کمانها فگنده بباز و درون‬
‫همی از جگرشان بجوشید خون‬
‫پس پشت ایشان سواران جنگ‬
‫کز آتش بخنجر ببردند رنگ‬
‫پس پشت لشکر ز پیلان گروه‬
‫زمین از پی پیل گشته ستوه‬
‫درفش خجسته میان سپاه‬
‫ز گوهر درفشان بکردار ماه‬
‫ز پیلان زمین سربسر پیلگون‬
‫ز گرد سواران هوا نیلگون‬
‫درخشیدن تیغهای بنفش‬
‫ازان سایه ی کاویانی درفش‬
‫تو گفتی که اندرشب تیره چهر‬
‫ستاره همی برفشاند سپهر‬
‫بیاراست لشکر بسان بهشت‬
‫بباغ وفا سرو کینه بکشت‬
‫فریبزر را داد پس میمنه‬
‫پس پشت لشکر حصار و بنه‬
‫گرازه سر تخمه ی گیوگان‬
‫زواره نگهدار تخت کیان‬
‫بیاری فریبرز برخاستند‬
‫بیک روی لشکر بیاراستند‬
‫برهام فرمود پس پهلوان‬
‫که ای تاج و تخت و خرد را روان‬
‫برو با سواران سوی میسره‬
‫نگهدار چنگال گرگ از بره‬
‫بیفروز لشکرگه از فر خویش‬
‫سپه را همی دار در بر خویش‬
‫بدان آبگون خنجر نیو سوز‬
‫چو شیر ژیان با یلان رزم توز‬
‫برفتند یارانش با او بهم‬
‫ز گردان لشکر یکی گستهم‬
‫دگر گژدهم رزم را ناگزیر‬
‫فروهل که بگذارد از سنگ تیر‬
‫بفرمود با گیو تا دو هزار‬
‫برفتند بر گستوان ور سوار‬
‫سپرد آن زمان پشت لشکر بدوی‬
‫که بد جای گردان پرخاشجوی‬
‫برفتند با گیو جنگاوران‬
‫چو گرگین و چون زنگه ی شاوران‬
‫درفشی فرستاد و سیصد سوار‬
‫نگهبان لشکر سوی رودبار‬
‫همیدون فرستاد بر سوی کوه‬
‫درفشی و سیصد ز گردان گروه‬
‫یکی دیده بان بر سر کوهسار‬
‫نگهبان روز و ستاره شمار‬
‫شب و روز گردن برافراخته‬
‫ازان دیده گه دیده بان ساخته‬
‫بجستی همی تا ز توران سپاه‬
‫پی مور دیدی نهاده براه‬
‫ز دیده خروشیدن آراستی‬
‫بگفتی بگودرز و برخاستی‬
‫بدان سان بیاراست آن رزمگاه‬
‫که رزم آرزو کرد خورشید و ماه‬
‫چو سالار شایسته باشد بجنگ‬
‫نترسد سپاه از دلاور نهنگ‬
‫ازان پس بیامد بسالارگاه‬
‫که دارد سپه را ز دشمن نگاه‬
‫درفش دلفروز بر پای کرد‬
‫سپه را بقلب اندرون جای کرد‬
‫سران را همه خواند نزدیک خویش‬
‫پس پشت شیدوش و فرهاد پیش‬
‫بدست چپش رزم دیده هجیر‬
‫سوی راست کتماره ی شیرگیر‬
‫ببستند ز آهن بگردش سرای‬
‫پس پشت پیلان جنگی بپای‬
‫سپهدار گودرزشان در میان‬
‫درفش از برش سایه ی کاویان‬
‫همی بستد از ماه و خورشید نور‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*