خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : بگفت این سخن پهلوان با پسر‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : بگفت این سخن پهلوان با پسر‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

داستان دوازده رخ‬

تمایل پیران به جنگ و نه صلح با ایرانیان

*‫


‫بگفت این سخن پهلوان با پسر‬
‫که بر خوان بپیران همه دربدر‬
‫ز پیش پدر گیو شد تا ببلخ‬
‫گرفته بیاد آن سخنهای تلخ‬
‫فرود آمد و کس فرستاد زود‬
‫بران سان که گودرز فرموده بود‬
‫همان شب سپاه اندر آورد گرد‬
‫برفت از در بلخ تا ویسه گرد‬
‫که پیران بدان شهر بد با سپاه‬
‫که دیهیم ایران همی جست و گاه‬
‫فرستاده چون سوی پیران رسید‬
‫سپدار ایران سپه را بدید‬
‫بگفتند کمد سوی بلخ گیو‬
‫ابا ویژگان سپهدار نیو‬
‫چو بشنید پیران برافراخت کوس‬
‫شد از سم اسبان زمین آبنوس‬
‫ده و دو هزارش ز لشکر سوار‬
‫فراز آمد اندر خور کارزار‬
‫ازیشان دو بهره هم آنجا بماند‬
‫برفت و جهاندیدگانرا بخواند‬
‫بیامد چو نزدیک جیحون رسید‬
‫بگرد لب آب لشکر کشید‬
‫بجیحون پر از نیزه دیوار کرد‬
‫چو با گیو گودرز دیدار کرد‬
‫دو هفته شد اندر سخنشان درنگ‬
‫بدان تا نباشد به بیداد جنگ‬
‫ز هر گونه گفتند و پیران شنید‬
‫گنه کاری آمد ز ترکان پدید‬
‫بزرگان ایران زمان یافتند‬
‫بریشان بگفتار بشتافتند‬
‫برافگند یپران هم اندر شتاب‬
‫نوندی بنزدیک افراسیاب‬
‫که گودرز کشوادگان با سپاه‬
‫نهاد از بر تخت گردان کلاه‬
‫فرستاده آمد بنزدیک من‬
‫گزین پور او مهتر انجمن‬
‫مار گوش و دل سوی فرمان تست‬
‫بپیمان روانم گروگان تست‬
‫سخن چون بسالار ترکان رسید‬
‫سپاهی ز جنگ آوران برگزید‬
‫فرستاد نزدیک پیران سوار‬
‫ز گردان شمشیر زن سی هزار‬
‫بدو گفت بردار شمشیر کین‬
‫وزیشان بپرداز روی زمین‬
‫نه گودرز باید که ماند نه گیو‬
‫نه فرهاد و گرگین نه رهام نیو‬
‫که بر ما سپه آمد از چار سوی‬
‫همی گاه توران کنند آرزوی‬
‫جفا پیشه گشتم ازین پس بجنگ‬
‫نجویم بخون ریختن بر درنگ‬
‫برای هشیوار و مردان مرد‬
‫برآرم ز کیخسرو این بار گرد‬
‫چو پیران بدید آن سپاه بزرگ‬
‫بخون تشنه هر یک بکردار گرگ‬
‫بر آشفت ازان پس که نیرو گرفت‬
‫هنرها بشست از دل آهو گرفت‬
‫جفا پیشه گشت آن دل نیکخوی‬
‫پر اندیشه شد رزم کرد آرزوی‬
‫بگیو آنگهی گفت برخیز و رو‬
‫سوی پهلوان سپه باز شو‬
‫بگویش که از من تو چیزی مجوی‬
‫که فرزانگان آن نبینند روی‬
‫یکی آنکه از نامدارگوان‬
‫گروگان همی خواهی این کی توان‬
‫و دیگر که گفتی سلیح و سپاه‬
‫گرانمایه اسبان و تخت و کلاه‬
‫برادرکه روشن جهان منست‬
‫گزیده پسر پهلوان منست‬
‫همی گویی از خویشتن دور کن‬
‫ز بخرد چنین خام باشد سخن‬
‫مرا مرگ بهتر ازان زندگی‬
‫که سالار باشم کنم بندگی‬
‫یکی داستان زد برین بر پلنگ‬
‫چو با شیر جنگ آورش خاست جنگ‬
‫بنام ار بریزی مرا گفت خون‬
‫به از زندگانی بننگ اندرون‬
‫و دیگر که پیغام شاه آمدست‬
‫بفرمان جنگم سپاه آمدست‬
‫چو پاسخ چنین یافت برگشت گیو‬
‫ابا لشکری نامبردار و نیو‬
‫سپهدار چون گیو برگشت از وی‬
‫خروشان سوی جنگ بنهاد روی‬
‫دمان از پس گیو پیران دلیر‬
‫سپه را همی راند برسان شیر‬
‫بیامد چو پیش کنابد رسید‬
‫بران دامن کوه لشکر کشید‬
‫چو گیو اندر آمد بپیش پدر‬
‫همی گفت پاسخ همه دربدر‬
‫بگودرز گفت اندرآور سپاه‬
‫بجایی که سازی همی رزمگاه‬
‫که او را همی آشتی رای نیست‬
‫بدلش اندرون داد را جای نیست‬
‫ز هر گونه با او سخن راندم‬
‫همه هرچ گفتی برو خواندم‬
‫چو آمد پدیدار ازیشان گناه‬
‫هیونی برافگند نزدیک شاه‬
‫که گودرز و گیو اندر آمد بجنگ‬
‫سپه باید ایدر مرا بی درنگ‬
‫سپاه آمد از نزدافراسیاب‬
‫چو ما بازگشتیم بگذاشت آب‬
‫کنون کینه را کوس بر پیل بست‬
‫همی جنگ ما را کند پیشدست‬
‫چنین گفت با گیو پس پهلوان‬
‫که پیران بسیری رسید از روان‬
‫همین داشتم چشم زان بد نهان‬
‫ولیکن بفرمان شاه جهان‬
‫بایست رفتن که چاره نبود‬
‫دلش را کنون شهریار آزمود‬
‫یکی داستان گفته بودم بشاه‬
‫چو فرمود لشکر کشیدن براه‬
‫که دل را ز مهر کسی برگسل‬
‫کجا نیستش با زبان راست دل‬
‫همه مهر پیران بترکان برست‬
‫بشوید همی شاه ازو پاک دست‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*