خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چنین گفت سالار لشکر بشاه‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چنین گفت سالار لشکر بشاه‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

داستان دوازده رخ‬

فرستادن گیو به نزد پیران و اتمام حجت با او

*‫


‫چنین گفت سالار لشکر بشاه‬
‫که فرمان تو برتر از شید و ماه‬
‫بدان سان شوم کم تو فرمان دهی‬
‫تو شاه جهانداری و من رهی‬
‫برآمد خروش از در پهلوان‬
‫ز بانگ تبیره زمین شد نوان‬
‫بلشکر گه آمد دمادم سپاه‬
‫جهان شد ز گرد سواران سیاه‬
‫به پیش سپاه اندرون پیل شست‬
‫جهان پست گشته ز پیلان مست‬
‫وزان ژنده پیلان جنگی چهار‬
‫بیاراسته از در شهریار‬
‫نهادند بر پشتشان تخت زر‬
‫نشستنگه شاه با زیب و فر‬
‫بگودرز فرمود تا بر نشست‬
‫بران تخت زر از بر پیل مست‬
‫برانگیخت پیلان و برخاست گرد‬
‫مر آن را بنیک اختری یاد کرد‬
‫که از جان پیران برآریم دود‬
‫بران سان که گرد پی پیل بود‬
‫بی آزار لشکر بفرمان شاه‬
‫همی رفت منزل بمنزل سپاه‬
‫چو گودرز نزدیک زیبد رسید‬
‫سران را ز لشکر همی برگزید‬
‫هزاران دلیران خنجر گزار‬
‫ز گردان لشکر دلاور سوار‬
‫از ایرانیان نامور ده هزار‬
‫سخن گوی و اندر خور کارزار‬
‫سپهدار پس گیو را پیش خواند‬
‫همه گفته ی شاه با او براند‬
‫بدو گفت کای پور سالار سر‬
‫برافراخته سر ز بسیار سر‬
‫گزین کردم اندر خورت لشکری‬
‫که هستند سالار هر کشوری‬
‫بدان تا بنزدیک پیران شوی‬
‫بگویی و گفتار او بشنوی‬
‫بگویی به پیران که من با سپاه‬
‫بزیبد رسیدم بفرمان شاه‬
‫شناسی تو گفتار و کردار خویش‬
‫بی آزاری و رنج و تیمار خویش‬
‫همه شهر توران بدی را میان‬
‫ببستند با نامدار کیان‬
‫فریدون فرخ که با داغ و درد‬
‫ز گیتی بشد دیده پر آب زرد‬
‫پر از درد ایران پر از داغ شاه‬
‫که با سوک ایرج نتابید ماه‬
‫ز ترکان تو تنها ازان انجمن‬
‫شناسی بمهر و وفا خویشتن‬
‫دروغست بر تو همین نام مهر‬
‫نبینم بدلت اندر آرام مهر‬
‫همانست کن شاه آزرمجوی‬
‫مرا گفت با او همه نرم گوی‬
‫ازان کو بکارسیاوش رد‬
‫بیفگند یک روز بنیاد بد‬
‫بنزد منش دستگاهست نیز‬
‫ز خون پدر بیگناهست نیز‬
‫گناهی که تا این زمان کرده ای‬
‫ز شاهان گیتی که آزرده ای‬
‫همی شاه بگذارد از تو همه‬
‫بدی نیکی انگارد از تو همه‬
‫نباید که بر دست ما بر تباه‬
‫شوی بر گذشته فراوان گناه‬
‫دگر کز پی جنگ افراسیاب‬
‫زمانه همی بر تو گیرد شتاب‬
‫بزرگان ایران و فرزند من‬
‫بخوانند بر تو همه پند من‬
‫سخن هرچ دانی بدیشان بگوی‬
‫وزیشان همیدون سخن بازجوی‬
‫اگر راست باشد دلت با زبان‬
‫گذشتی ز تیمار و رستی بجان‬
‫بر و بوم و خویشانت آباد گشت‬
‫ز تیغ منت گردن آزاد گشت‬
‫ور از تو پدیدار آید گناه‬
‫نماند بتو مهر و تخت و کلاه‬
‫نجویم برین کینه آرام و خواب‬
‫من و گرز و میدان افراسیاب‬
‫کزو شاه ما را بکین خواستن‬
‫نباید بسی لشکر آراستن‬
‫مگر پند من سربسر بشنوی‬
‫بگفتار هشیار من بگروی‬
‫نخستین کسی کو پی افگند کین‬
‫بخون ریختن برنوشت آستین‬
‫بخون سیاوش یازید دست‬
‫جهانی به بیداد بر کرد پست‬
‫بسان سگانش ازان انجمن‬
‫ببندی فرستی بنزدیک من‬
‫بدان تا فرستم بنزدیک شاه‬
‫چه شان سر ستاند چه بخشد کلاه‬
‫تو نشنیدی آن داستان بزرگ‬
‫که شیر ژیان آورد پیش گرگ‬
‫که هر کو بخون کیان دست آخت‬
‫زمانه بجز خاک جایش نساخت‬
‫دگر هرچ از گنج نزدیک تست‬
‫همه دشمن جان تاریک تست‬
‫ز اسپان پرمایه و گوهران‬
‫ز دیبا و دینار وز افسران‬
‫ز ترگ و ز شمشیر و برگستوان‬
‫ز خفتان، وز خنجر هندوان‬
‫همه آلت لشکر و سیم و زر‬
‫فرستی بنزدیک ما سربسر‬
‫به بیداد کز مردمان بستدی‬
‫فراز آوریدی ز دست بدی‬
‫بدان باز خری مگر جان خویش‬
‫ازین درکنی زود درمان خویش‬
‫چه اندر خور شهریارست ازان‬
‫فرستم بنزدیک شاه جهان‬
‫ببخشیم دیگر همه بر سپاه‬
‫بجای مکافات کرده گناه‬
‫و دیگر که پور گزین ترا‬
‫نگهبان گاه و نگین ترا‬
‫برادرت هر دو سران سپاه‬
‫که همزمان برآرند گردن بماه‬
‫چو هر سه بدین نامدار انجمن‬
‫گروگان فرستی بنزدیک من‬
‫بدان تا شوم ایمن از کار تو‬
‫برآرد درخت وفا بار تو‬
‫تو نیز آنگهی برگزینی دو راه‬
‫یکی راه جویی بنزدیک شاه‬
‫ابا دودمان نزد خسرو شوی‬
‫بدان سایه ی مهر او بغنوی‬
‫کنم با تو پیمان که خسرو ترا‬
‫بخورشید تابان برآرد سرا‬
‫ز مهر دل او تو آگه تری‬
‫کزو هیچ ناید چز از بهتری‬
‫بشویی دل از مهر افراسیاب‬
‫نبینی شب تیره او را بخواب‬
‫گر از شاه ترکان بترسی ز بد‬
‫نخواهی که آیی بایران سزد‬
‫بپرداز توران و بنشین بچاج‬
‫ببر تخت ساج و بر افراز تاج‬
‫ورت سوی افراسیابست رای‬
‫برو سوی او جنگ ما را مپای‬
‫اگر تو بخواهی بسیچید جنگ‬
‫مرا زور شیرست و چنگ پلنگ‬
‫بترکان نمانم من از تخت بهر‬
‫کمان من ابرست و بارانش زهر‬
‫بسیچیده ی جنگ خیز اندرآی‬
‫گرت هست با شیر درنده پای‬
‫چو صف برکشید از دو رویه سپاه‬
‫گنهکار پیدا شد از بیگناه‬
‫گرین گفته های مرا نشنوی‬
‫بفرجام کارت پشیمان شوی‬
‫پشیمانی آنگه نداردت سود‬
‫که تیغ زمانه سرت را درود‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*