خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : نشستند با شاه ایران براز‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : نشستند با شاه ایران براز‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

داستان دوازده رخ‬

آماده شدن کیخسرو برای اتمام کار افراسیاب

*‫


‫نشستند با شاه ایران براز‬
‫بزرگان فرزانه و رزم ساز‬
‫چو دستان سام و چو گودرز و گیو‬
‫چو شیدوش و فرهاد و رهام نیو‬
‫چو طوس و چو رستم یل پهلوان‬
‫فریبرز و شاپور شیر دمان‬
‫دگر بیژن گیو با گستهم‬
‫چو گرگین چون زنگه و گژدهم‬
‫جزین نامداران لشکر همه‬
‫که بودند شاه جهان را رمه‬
‫ابا پهلوانان چنین گفت شاه‬
‫که ترکان همی رزم جویند و گاه‬
‫چو دشمن سپه کرد و شد تیز چنگ‬
‫بباید بسیچید ما را بجنگ‬
‫بفرمود تا بوق با گاودم‬
‫دمیدند و بستند رویینه خم‬
‫از ایوان به میدان خرامید شاه‬
‫بیاراستند از بر پیل گاه‬
‫بزد مهره در جام بر پشت پیل‬
‫زمین را تو گفتی براندود نیل‬
‫هوا نیلگون شد زمین رنگ رنگ‬
‫دلیران لشکر بسان پلنگ‬
‫بچنگ اندرون گرز و دل پر ز کین‬
‫ز گردان چو دریای جوشان زمین‬
‫خروشی برآمد ز درگاه شاه‬
‫که ای پهلوانان ایران سپاه‬
‫کسی کو بساید عنان و رکیب‬
‫نباید که یابد بخانه شکیب‬
‫بفرمود کز روم وز هندوان‬
‫سواران جنگی گزیده گوان‬
‫دلیران گردنکش از تازیان‬
‫بسیچیده ی جنگ شیر ژیان‬
‫کمربسته خواهند سیصد هزار‬
‫ز دشت سواران نیزه گزار‬
‫هر آنکو چهل روزه را نزد شاه‬
‫نیاید نبیند بسر بر کلاه‬
‫پراگنده بر گرد کشور سوار‬
‫فرستاده با نامه شهریار‬
‫دو هفته برآمد بفرمان شاه‬
‫بجنبید در پادشاهی سپاه‬
‫ز لشکر همه کشور آمد بجوش‬
‫زگیتی بر آمد سراسر خروش‬
‫بشبگیر گاه خروش خروس‬
‫ز هر سوی برخاست آوای کوس‬
‫بزرگان هر کشوری با سپاه‬
‫نهادند سر سوی درگاه شاه‬
‫در گنجهای کهن باز کرد‬
‫سپه را درم دادن آغاز کرد‬
‫همه لشکر از گنج و دینار شاه‬
‫بسر بر نهادند گوهر کلاه‬
‫به بر گستوان و بجوشن چو کوه‬
‫شدند انجمن لشکری همگروه‬
‫چو شد کار لشکر همه ساخته‬
‫وزیشان دل شاه پرداخته‬
‫نخستین ازان لشکر نامدار‬
‫سواران شمشیر زن سی هزار‬
‫گزین کرد خسرو برستم سپرد‬
‫بدو گفت کای نامبردار گرد‬
‫ره سیستان گیر و برکش بگاه‬
‫بهندوستان اندر آور سپاه‬
‫ز غزنین برو تا براه برین‬
‫چو گردد ترا تاج و تخت و نگین‬
‫چو آن پادشاهی شود یکسره‬
‫ببشخور آید پلنگ و بره‬
‫فرامرز را ده کلاه و نگین‬
‫کسی کو بخواهد ز لشکر گزین‬
‫بزن کوس رویین و شیپور و نای‬
‫بکشمیر و کابل فزون زین مپای‬
‫که ما را سر از جنگ افراسیاب‬
‫نیابد همی خورد و آرام و خواب‬
‫الانان و غزدژ بلهراسب داد‬
‫بدو گفت کای گرد خسرو نژاد‬
‫برو با سپاهی بکردار کوه‬
‫گزین کن ز گردان لشکر گروه‬
‫سواران شایسته ی کارزار‬
‫ببر تا برآری ز دشمن دمار‬
‫باشکش بفرمود تا سی هزار‬
‫دمنده هژبران نیزه گزار‬
‫برد سوی خوارزم کوس بزرگ‬
‫سپاهی بکردار درنده گرگ‬
‫زند بر در شهر خوارزم گاه‬
‫ابا شیده ی رزم زن کینه خواه‬
‫سپاه چهارم بگودرز داد‬
‫چه مایه ورا پند و اندرز داد‬
‫که رو با بزرگان ایران بهم‬
‫چو گرگین و چون زنگه و گستهم‬
‫زواره فریبرز و فرهاد و گیو‬
‫گرازه سپهدار و رهام نیو‬
‫بفرمود بستن کمرشان بجنگ‬
‫سوی رزم توران شدن بی درنگ‬
‫سپهدار گودرز کشوادگان‬
‫همه پهلوانان و آزادگان‬
‫نشستند بر زین بفرمان شاه‬
‫سپهدار گودرز پیش سپاه‬
‫بگودرز فرمود پس شهریار‬
‫چو رفتی کمر بسته ی کارزار‬
‫نگر تا نیازی به بیداد دست‬
‫نگردانی ایوان آباد پست‬
‫کسی کو بجنگت نبندد میان‬
‫چنان ساز کش از تو ناید زیان‬
‫که نپسندد از ما بدی دادگر‬
‫سپنجست گیتی و ما برگذر‬
‫چو لشکر سوی مرز توران بری‬
‫من تیز دل را بتش سری‬
‫نگر تا نجوشی بکردار طوس‬
‫نبندی بهر کار بر پیل کوس‬
‫جهاندیده ای سوی پیران فرست‬
‫هشیوار وز یادگیران فرست‬
‫بپند فراوانش بگشای گوش‬
‫برو چادر مهربانی بپوش‬
‫بهر کار با هر کسی دادکن‬
‫ز یزدان نیکی دهش یاد کن‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*