خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو بشنید هومان بدو گفت زه‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو بشنید هومان بدو گفت زه‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

داستان دوازده رخ‬

کشته شدن هومان بدست بیژن

*‫

‫چو بشنید هومان بدو گفت زه‬
‫زره را بکینم تو بستی گره‬
‫ز یزدان سپاس و بدویم پناه‬
‫کت آورد پیشم بدین رزمگاه‬
‫بلشکر بران سان فرستمت باز‬
‫که گیو از تو ماند بگرم و گداز‬
‫سرت را ز تن دور مانم نه دیر‬
‫چنان کز تبارت فراوان دلیر‬
‫چه سودست کمد بنزدیک شب‬
‫رو اکنون بزنهار تاریک شب‬
‫من اکنون یکی باز لشگر شوم‬
‫بشبگیر نزدیک مهتر شوم‬
‫وزآنجا دمان گردن افراخته‬
‫بیایم نبرد ترا ساخته‬
‫چنین پاسخ آورد بیژن که شو‬
‫پست باد و آهرمنت پیشرو‬
‫همه دشمنان سربسر کشته باد‬
‫گر آواره از جنگ برگشته باد‬
‫چو فردا بیایی بوردگاه‬
‫نبیند ترا نیز شاه و سپاه‬
‫سرت را چنان دور مانم ز پای‬
‫کزان پس بلشکر نیایدت رای‬
‫وزآن جایگه روی برگاشتند‬
‫بشب دشت پیکار بگذاشتند‬
‫بلشکر گه خویش بازآمدند‬
‫بر پهلوانان فراز آمدند‬
‫همه شب بخواب اند آسیب شیب‬
‫ز پیکارشان دل شده ناشکیب‬
‫سپیده چو از کوه سربردمید‬
‫شد آن دامن تیره شب ناپدید‬
‫بپوشید هومان سلیح نبرد‬
‫سخن پیش پیران همه یاد کرد‬
‫که من بیژن گیو را خواستم‬
‫همه شب همی جنگش آراستم‬
‫یکی ترجمان را ز لشکر بخواند‬
‫بگلگون بادآورش برنشاند‬
‫که رو پیش بیژن بگویش که زود‬
‫بیایی دمان گر من آیم چو دود‬
‫فرستاده برگشت و با او بگفت‬
‫که با جان پاکت خرد باد جفت‬
‫سپهدار هومان بیامد چو گرد‬
‫بدان تا ز بیژن بجوید نبرد‬
‫چو بشنید بیژن بیامد دمان‬
‫بسیچیده جنگ با ترجمان‬
‫بپشت شباهنگ بر بسته تنگ‬
‫چو جنگی پلنگی گرازان بجنگ‬
‫زره با گره بر بر پهلوی‬
‫درفشان سر از مغفر خسروی‬
‫بهومان چنین گفت کای بادسار‬
‫ببردی ز من دوش سر یاددار‬
‫امیدستم امروز کین تیغ من‬
‫سرت را ز بن بگسلاند ز تن‬
‫که از خاک خیزد ز خون تو گل‬
‫یکی داستان اندر آری بدل‬
‫که با آهوان گفت غرم ژیان‬
‫که گر دشت گردد همه پرنیان‬
‫ز دامی که پای من آزادگشت‬
‫نپویم بران سوی آباد دشت‬
‫چنین داد پاسخ که امروز گیو‬
‫بماند جگر خسته بر پور نیو‬
‫بچنگ منی در بسان تذرو‬
‫که بازش برد بر سر شاخ سرو‬
‫خروشان و خون از دو دیده چکان‬
‫کشانش بچنگال و خونش مکان‬
‫بدو گفت بیژن که تا کی سخن‬
‫کجا خواهی آهنگ آورد کن‬
‫بکوه کنابد کنی کارزار‬
‫اگر سوی زیبد برآرای کار‬
‫که فریادرسمان نباشد ز دور‬
‫نه ایران گراید بیاری نه تور‬
‫برانگیختند اسب و برخاست گرد‬
‫بزه بر نهاده کمان نبرد‬
‫دو خونی برافراخته سر بماه‬
‫چنان کینه ور گشته از کین شاه‬
‫ز کوه کنابد برون تاختند‬
‫سران سوی هامون برافراختند‬
‫برفتند چندانک اندر زمی‬
‫ندیدند جایی پی آدمی‬
‫نه بر آسمان کرگسان را گذر‬
‫نه خاکش سپرده پی شیر نر‬
‫نه از لشکران یار و فریادرس‬
‫بپیرامن اندر ندیدند کس‬
‫نهادند پیمان که با ترجمان‬
‫نباشند در چیرگی بدگمان‬
‫بدان تا بد و نیک با شهریار‬
‫بگویند ازین گردش روزگار‬
‫که کردار چون بود و پیکار چون‬
‫چه زاری رسید اندرین دشت خون‬
‫بگفتند و زاسبان فرود آمدند‬
‫ببند زره بر کمر برزدند‬
‫بر اسبان جنگی سواران جنگ‬
‫یکی برکشیدند چون سنگ تنگ‬
‫چو بر بادپایان ببستند زین‬
‫پر از خشم گردان و دل پر ز کین‬
‫کمانها چوبایست برخاستند‬
‫بمیدان تنگ اندرون تاختند‬
‫چپ و راست گردان و پیچان عنان‬
‫همان نیزه و آب داده سنان‬
‫زره شان درآورد شد لخت لخت‬
‫نگر تا کرا روز برگشت و بخت‬
‫دهنشان همی از تبش مانده باز‬
‫بب و بسایش آمد نیاز‬
‫پس آسوده گشتند و دم برزدند‬
‫بران آتش تیز نم برزدند‬
‫سپر برگرفتند و شمشیر تیز‬
‫برآمد خروشیدن رستخیز‬
‫چو بر درفشان که از تیره میغ‬
‫همی آتش افروخت ازهردو تیغ‬
‫زآهن بدان آهن آبدار‬
‫نیامد بزخم اندرون تابدار‬
‫بکردارآتش پرنداوران‬
‫فرو ریخت ازدست کنداوران‬
‫نبد دسترسشان بخون ریختن‬
‫نشد سیر دلشان زآویختن‬
‫عمود از پس تیغ برداشتند‬
‫از اندازه پیکار بگذاشتند‬
‫ازان پس بران بر نهادند کار‬
‫که زور آزمایند در کارزار‬
‫بدین گونه جستند ننگ و نبرد‬
‫که از پشت زین اندر آرند مرد‬
‫کمربند گیرد کرا زور بیش‬
‫رباید ز اسب افگند خوار پیش‬
‫ز نیروی گردان دوال رکیب‬
‫گسست اندر آوردگاه از نهیب‬
‫همیدون نگشتند ز اسبان جدا‬
‫نبودند بر یکدگر پادشا‬
‫پس از اسب هر دو فرود آمدند‬
‫ز پیکار یکبار دم برزدند‬
‫گرفته بدست اسپشان ترجمان‬
‫دو جنگی بکردار شیر دمان‬
‫بدان ماندگی باز برخاستند‬
‫بکشتی گرفتن بیاراستند‬
‫زشبگیر تا سایه گسترد شید‬
‫دو خونی ازین سان به بیم و امید‬
‫همی رزم جستند یک با دگر‬
‫یکی را ز کینه نه برگشت سر‬
‫دهن خشک و غرقه شده تن در آب‬
‫ازان رنج و تابیدن آفتاب‬
‫وزان پس بدستوری یکدگر‬
‫برفتند پویان سوی آبخور‬
‫بخورد آب و برخاست بیژن بدرد‬
‫ز دادار نیکی دهش یاد کرد‬
‫تن از درد لرزان چو از باد بید‬
‫دل از جان شیرین شده ناامید‬
‫بیزدان چنین گفت کای کردگار‬
‫تو دانی نهان من و آشکار‬
‫اگر داد بینی همی جنگ ما‬
‫برین کینه جستن بر آهنگ ما‬
‫ز من مگسل امروز توش مرا‬
‫نگه دار بیدار هوش مرا‬
‫جگر خسته هومان بیامد چو زاغ‬
‫سیه گشت از درد رخ چون چراغ‬
‫بدان خستگی باز جنگ آمدند‬
‫گرازان بسان پلنگ آمدند‬
‫همی زور کرد این بران آن برین‬
‫گه این را بسودی گه آنرا زمین‬
‫ز بیژن فزون بود هومان بزور‬
‫هنر عیب گردد چو برگشت هور‬
‫ز هر گونه زور آزمودند و بند‬
‫فراز آمد آن بند چرخ بلند‬
‫بزد دست بیژن بسان پلنگ‬
‫ز سر تا میانش بیازید چنگ‬
‫گرفتش بچپ گردن و راست ران‬
‫خم آورد پشت هیون گران‬
‫برآوردش از جای و بنهاد پست‬
‫سوی خنجر آورد چون باد دست‬
‫فرو برد و کردش سر از تن جدا‬
‫فگندش بسان یکی اژدها‬
‫بغلتید هومان بخاک اندرون‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*