خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : نشست از بر زین سپیده دمان‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : نشست از بر زین سپیده دمان‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

داستان دوازده رخ‬

درخواست هومان برای نبرد تن بتن با گردان ایران زمین

*‫

‫نشست از بر زین سپیده دمان‬
‫چو شیر ژیان با یکی ترجمان‬
‫بیامد بنزدیک ایران سپاه‬
‫پر از جنگ دل سر پر از کین شاه‬
‫چو پیران بدانست کو شد بجنگ‬
‫بروبرجهان گشت ز اندوه تنگ‬
‫بجوشیدش از درد هومان جگر‬
‫یکی داستان یاد کرد از پدر‬
‫که دانا بهر کار سازد درنگ‬
‫سر اندر نیارد بپیکار و ننگ‬
‫سبکسار تندی نماید نخست‬
‫بفرجام کار انده آرد درست‬
‫زبانی که اندر سرش مغز نیست‬
‫اگر در بارد همان نغز نیست‬
‫چو هومان بدین رزم تندی نمود‬
‫ندانم چه آرد بفرجام سود‬
‫جهانداورش باد فریادرس‬
‫جز اویش نبینم همی یار کس‬
‫چو هومان ویسه بدان رزمگاه‬
‫که گودرز کشواد بد با سپاه‬
‫بیامد که جوید ز گردان نبرد‬
‫نگهبان لشکر بدو بازخورد‬
‫طلایه بیامد بر ترجمان‬
‫سواران ایران همه بدگمان‬
‫بپرسید کین مرد پرخاشجوی‬
‫بخیره بدشت اندر آورده روی‬
‫کجا رفت خواهد همی چون نوند‬
‫بچنگ اندرون گرز و بر زین کمند‬
‫بایرانیان گفت پس ترجمان‬
‫که آمد گه گرز و تیر و کمان‬
‫که این شیردل نامبردار مرد‬
‫همی با شما کرد خواهد نبرد‬
‫سر ویسگانست هومان بنام‬
‫که تیغش دل شیر دارد نیام‬
‫چو دیدند ایرانیان گرز اوی‬
‫کمر بستن خسروی برز اوی‬
‫همه دست نیزه گزاران ز کار‬
‫فروماند از فر آن نامدار‬
‫همه یکسره بازگشتند ازوی‬
‫سوی ترجمانش نهادند روی‬
‫که رو پیش هومان بترکی زبان‬
‫همه گفته ی ما بروبر بخوان‬
‫که ما رابجنگ تو آهنگ نیست‬
‫ز گودرز دستوری جنگ نیست‬
‫اگر جنگ جوید گشادست راه‬
‫سوی نامور پهلوان سپاه‬
‫ز سالار گردان و گردنکشان‬
‫بهومان بدادند یک یک نشان‬
‫که گردان کجایند و مهتر کجاست‬
‫که دارد چپ لشکر و دست راست‬
‫وزانپس هیونی تگاور دمان‬
‫طلایه برافگند زی پهلوان‬
‫که هومان ازان رزمگه چون پلنگ‬
‫سوی پهلوان آمد ایدر بجنگ‬
‫چو هومان ز نزد سواران برفت‬
‫بیامد بنزدیک رهام تفت‬
‫وزانجا خروشی برآورد سخت‬
‫که ای پور سالار بیدار بخت‬
‫چپ لشکر و چنگ شیران توی‬
‫نگهبان سالار ایران توی‬
‫بجنبان عنان اندرین رزمگاه‬
‫میان دو صف برکشیده سپاه‬
‫بورد با من ببایدت گشت‬
‫سوی رود خواهی وگر سوی دشت‬
‫وگر تو نیابی مگر گستهم‬
‫بیاید دمان با فروهل بهم‬
‫که جوید نبردم ز جنگاوران‬
‫بتیغ و سنان و بگرز گران‬
‫هرآنکس که پیش من آید بکین‬
‫زمانه برو بر نوردد زمین‬
‫وگر تیغ ما را ببیند بجنگ‬
‫بدرد دل شیر و چرم پلنگ‬
‫چنین داد رهام پاسخ بدوی‬
‫که ای نامور گرد پرخاشجوی‬
‫زترکان ترا بخرد انگاشتم‬
‫ازین سان که هستی نپنداشتم‬
‫که تنها بدین رزمگاه آمدی‬
‫دلاور بپیش سپاه آمدی‬
‫بر آنی که اندر جهان تیغ دار‬
‫نبندد کمر چون تو دیگر سوار‬
‫یکی داستان از کیان یاد کن‬
‫زفام خرد گردن آزاد کن‬
‫که هر کو بجنگ اندر آید نخست‬
‫ره بازگشتن ببایدش جست‬
‫ازاینها که تو نام بردی بجنگ‬
‫همه جنگ را تیز دارند چنگ‬
‫ولیکن چو فرمان سالار شاه‬
‫نباشد نسازد کسی رزمگاه‬
‫اگر جنگ گردان بجویی همی‬
‫سوی پهلوان چون بپویی همی‬
‫ز گودرز دستوری جنگ خواه‬
‫پس از ما بجنگ اندر آهنگ خواه‬
‫بدو گفت هومان که خیره مگوی‬
‫بدین روی با من بهانه مجوی‬
‫تو این رزم را جای مردان گزین‬
‫نه مرد سوارانی و دشت کین‬
‫وزانجا بقلب سپه برگذشت‬
‫دمان تا بدان روی لشکرگذشت‬
‫بنزد فریبرز با ترجمان‬
‫بیامد بکردار باد دمان‬
‫یکی برخروشید کای بدنشان‬
‫فروبرده گردن ز گردنکشان‬
‫سواران و پیلان و زرینه کفش‬
‫ترا بود با کاویانی درفش‬
‫بترکان سپردی بروز نبرد‬
‫یلانت بایران نخوانند مرد‬
‫چو سالار باشی شوی زیردست‬
‫کمر بندگی را ببایدت بست‬
‫سیاوش رد را برادر توی‬
‫بگوهر ز سالار برتر توی‬
‫تو باشی سزاوار کین خواستن‬
‫بکینه ترا باید آراستن‬
‫یکی با من اکنون بوردگاه‬
‫ببایدت گشتن بپیش سپاه‬
‫بخورشید تابان برآیدت نام‬
‫که پیش من اندر گذاری تو گام‬
‫وگر تو نیایی بحنگم رواست‬
‫زواره گرازه نگر تاکجاست‬
‫کسی را ز گردان بپیش من آر‬
‫که باشد ز ایرانیان نامدار‬
‫چنین داد پاسخ فریبرز باز‬
‫که با شیر درنده کینه مساز‬
‫چنینست فرجام روز نبرد‬
‫یکی شاد و پیروز و دیگر بدرد‬
‫بپیروزی اندر بترس از گزند‬
‫که یکسان نگردد سپهر بلند‬
‫درفش ار ز من شاه بستد رواست‬
‫بدان داد پیلان و لشکر که خواست‬
‫بکین سیاوش پس از کیقباد‬
‫کسی کو کلاه مهی برنهاد‬
‫کمر بست تا گیتی آباد کرد‬
‫سپهدار گودرز کشواد کرد‬
‫همیشه بپیش کیان کینه خواه‬
‫پدر بر پدر نیو و سالار شاه‬
‫و دیگر که از گرز او بی گمان‬
‫سرآید بسالارتان بر زمان‬
‫سپه را به ویست فرمان جنگ‬
‫بدو بازگردد همه نام و ننگ‬
‫اگر با توم جنگ فرمان دهد‬
‫دلم پر ز دردست درمان دهد‬
‫ببینی که من سر چگونه ز ننگ‬
‫برآرم چو پای اندر آرم بجنگ‬
‫چنین پاسخش داد هومان که بس‬
‫بگفتار بینم ترا دسترس‬
‫بدین تیغ کاندر میان بسته ای‬
‫گیابر که از جنگ خود رسته ای‬
‫بدین گرز جویی همی کارزار‬
‫که بر ترگ و جوشن نیاید بکار‬
‫وزآنجا بدان خیرگی بازگشت‬
‫تو گفتی مگر شیر بدساز گشت‬
‫کمربسته ی کین آزادگان‬
‫بنزدیک گودرز کشوادگان‬
‫بیامد یکی بانگ برزد بلند‬
‫که ای برمنش مهتر دیوبند‬
‫شنیدم همه هرچ گفتی بشاه‬
‫وزان پس کشیدی سپه را براه‬
‫چنین بود با شاه پیمان تو‬
‫بپیران سالار فرمان تو‬
‫فرستاده کامد بتوران سپاه‬
‫گزین پور تو گیو لشکرپناه‬
‫ازان پس که سوگند خوردی بماه‬
‫بخورشید و ماه و بتخت و کلاه‬
‫که گر چشم من درگه کارزار‬
‫بپیران برافتد برارم دمار‬
‫چو شیر ژیان لشکر آراستی‬
‫همی برزو جنگ ما خواستی‬
‫کنون از پس کوه چون مستمند‬
‫نشستی بکردار غرم نژند‬
‫بکردار نخچیر کز شرزه شیر‬
‫گریزان و شیر از پس اندر دلیر‬
‫گزیند ببیشه درون جای تنگ‬
‫نجوید ز تیمار جان نام و ننگ‬
‫یکی لشکرت را بهامون گذار‬
‫چه داری سپاه از پس کوهسار‬
‫چنین بود پیمانت با شهریار‬
‫که بر کینه گه کوه گیری حصار‬
‫بدو گفت گودرز کاندیشه کن‬
‫که باشد سزا با تو گفتن سخن‬
‫چو پاسخ بیابی کنون ز انجمن‬
‫به بیدانشی بر نهی این سخن‬
‫تو بشناس کز شاه فرمان من‬
‫همین بود سوگند و پیمان من‬
‫کنون آمدم با سپاهی گران‬
‫از ایران گزیده دلاور سران‬
‫شما هم بکردار روباه پیر‬
‫ببیشه در از بیم نخچیرگیر‬
‫همی چاره سازید و دستان و بند‬
‫گریزان ز گرز و سنان و کمند‬
‫دلیری مکن جنگ ما را مخواه‬
‫که روباه با شیر ناید براه‬
‫چو هومان ز گودرز پاسخ شنید‬
‫چو شیر اندران رزمگه بردمید‬
‫بگودرز گفت ار نیایی بجنگ‬
‫تو با من نه زانست کایدت ننگ‬
‫ازان پس که جنگ پشن دیده ای‬
‫سر از رزم ترکان بپیچیده ای‬
‫به لاون بجنگ آزمودی مرا‬
‫بوردگه بر ستودی مرا‬
‫ار ایدونک هست اینک گویی همی‬
‫وزین کینه کردار جویی همی‬
‫یکی برگزین از میان سپاه‬
‫که با من بگردد بوردگاه‬
‫که من از فریبرز و رهام جنگ‬
‫بجستم بسان دلاور پلنگ‬
‫بگشتم سراسر همه انجمن‬
‫نیاید ز گردان کسی پیش من‬
‫بگودرز بد بند پیکارشان‬
‫شنیدن نه ارزید گفتارشان‬
‫تو آنی که گویی بروز نبرد‬
‫بخنجر کنم لاله بر کوه زرد‬
‫یکی با من اکنون بدین رزمگاه‬
‫بگرد و بگرز گران کینه خواه‬
‫فراوان پسر داری ای نامور‬
‫همه بسته بر جنگ ما بر کمر‬
‫یکی را فرستی بر من بجنگ‬
‫اگر جنگجویی چه جویی درنگ‬
‫پس اندیشه کرد اندران پهلوان‬
‫که پیشش که آید بجنگ از گوان‬
‫گر از نامداران هژبری دمان‬
‫فرستم بنزدیک این بدگمان‬
‫شود کشته هومان برین رزمگاه‬
‫ز ترکان نیاید کسی کینه خواه‬
‫دل پهلوانش بپیچد بدرد‬
‫ازان پس بتندی نجوید نبرد‬
‫سپاهش بکوه کنابد شود‬
‫بجنگ اندرون دست ما بد شود‬
‫ور از نامداران این انجمن‬
‫یکی کم شود گم شود نام من‬
‫شکسته شود دل گوان را بجنگ‬
‫نسازند زان پس به جایی درنگ‬
‫همان به که با او نسازیم کین‬
‫بروبر ببندیم راه کمین‬
‫مگر خیره گردند و جویند جنگ‬
‫سپاه اندر آرند زان جای تنگ‬
‫چنین داد پاسخ بهومان که رو‬
‫بگفتار تندی و در کار نو‬
‫چو در پیش من برگشادی زبان‬
‫بدانستم از آشکارت نهان‬
‫که کس را ز ترکان نباشد خرد‬
‫کز اندیشه ی خویش رامش برد‬
‫ندانی که شیر ژیان روز جنگ‬
‫نیالاید از بن بروباه چنگ‬
‫و دیگر دو لشکر چنین ساخته‬
‫همه بادپایان سر افراخته‬
‫بکینه دو تن پیش سازند جنگ‬
‫همه نامداران بخایند چنگ‬
‫سپه را همه پیش باید شدن‬
‫به انبوه زخمی بباید زدن‬
‫تو اکنون سوی لشکرت باز شو‬
‫برافراز گردن بسالار نو‬
‫کز ایرانیان چند جستم نبرد‬
‫نزد پیش من کس جز از باد سرد‬
‫بدان رزمگه بر شود نام تو‬
‫ز پیران برآید همه کام تو‬
‫بدو گفت هومان ببانگ بلند‬
‫که بی کردن کار گفتار چند‬
‫یکی داستان زد جهاندار شاه‬
‫بیاد آورم اندرین کینه گاه‬
‫که تخت کیان جست خواهی مجوی‬
‫چو جویی از آتش مبرتاب روی‬
‫ترا آرزو جنگ و پیکار نیست‬
‫وگر گل چنی راه بی خار نیست‬
‫نداری ز ایران یکی شیرمرد‬
‫که با من کند پیش لشکرنبرد‬
‫بچاره همی بازگردانیم‬
‫نگیرم فریبت اگر دانیم‬
‫همه نامداران پرخاشجوی‬
‫بگودرز گفتند کاینست روی‬
‫که از ما یکی را بوردگاه‬
‫فرستی بنزدیک او کینه خواه‬
‫چنین داد پاسخ که امروز روی‬
‫ندارد شدن جنگ را پیش اوی‬
‫چو هومان ز گودرز برگشت چیر‬
‫برآشفت برسان شیر دلیر‬
‫بخندید و روی از سپهبد بتافت‬
‫سوی روزبانان لشکر شتافت‬
‫کمان را بزه کرد و زیشان چهار‬
‫بیفگند ز اسب اندران مرغزار‬
‫چو آن روزبانان لشکر ز دور‬
‫بدیدند زخم سرافراز تور‬
‫رهش بازدادند و بگریختند‬
‫بورد با او نیاویختند‬
‫ببالا برآمد بکردار مست‬
‫خروشش همی کوه را کرد پست‬
‫همی نیزه برگاشت بر گرد سر‬
‫که هومان ویسه است پیروزگر‬
‫خروشیدن نای رویین ز دشت‬
‫برآمد چو نیزه ز بالا بگشت‬
‫ز شادی دلیران توران سپاه‬
‫همی ترگ سودند بر چرخ ماه‬
‫چو هومان بیامد بدان چیرگی‬
‫بپیچید گودرز زان خیرگی‬
‫سپهبد پر از شرم گشته دژم‬
‫گرفته برو خشم و تندی ستم‬
‫بننگ از دلیران بپالود خوی‬
‫سپهبد یکی اختر افگند پی‬
‫کزیشان بد این پیشدستی بخون‬
‫بدانند و هم بر بدی رهنمون‬
‫ازان پس بگردنکشان بنگرید‬
‫که تا جنگ او را که آید پدید‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*