خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چنین داد پاسخ پدر را پسر‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چنین داد پاسخ پدر را پسر‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

داستان دوازده رخ‬

رفتن بیژن به جنگ تن به تن با هومان

*‫

‫چنین داد پاسخ پدر را پسر‬
‫که ای پهلوان جهان سربسر‬
‫مرا هوش و جان و جهان این یکیست‬
‫بچشمم چنین جان او خوار نیست‬
‫بدو گفت گودرز کای مهربان‬
‫جز این برد باید بوی بر گمان‬
‫که هر چند بیژن جوانست و نو‬
‫بهر کار دارد خرد پیشرو‬
‫و دیگر که این جای کین جستنست‬
‫جهان را ز آهرمنان شستنست‬
‫بکین سیاوش بفرمان شاه‬
‫نشاید بپیوند کردن نگاه‬
‫و گر بارد از ابر پولاد تیغ‬
‫نشاید که دارم ما جان دریغ‬
‫نشاید شکستن دلش را بجنگ‬
‫بگوشیدنش جامه ی نام و ننگ‬
‫که چون کاهلی پیشه گیرد جوان‬
‫بماند منش پست و تیره روان‬
‫چو پاسخ چنین یافت چاره نبود‬
‫یکی با پسر نیز بند آزمود‬
‫بگودرز گفت ای جهان پهلوان‬
‫بجایی که پیکار خیزد بجان‬
‫مرا خود شب و روز کارست پیش‬
‫چرا داد باید مرا جان خویش‬
‫نه فرزند باید نه گنج و سپاه‬
‫نه آزرم سالار و فرمان شاه‬
‫اگر جنگ جوید سلیحش کجاست‬
‫زره دارد از من چه بایدش خواست‬
‫چنین گفت پیش پدر رزمساز‬
‫که ما را بدرع تو ناید نیاز‬
‫برانی که اندر جهان سربسر‬
‫بدرع تو جویند مردان هنر‬
‫چو درع سیاوش نباشد بجنگ‬
‫نجویند گردنکشان نام و ننگ‬
‫برانگیخت اسب از میان سپاه‬
‫که آید ز لشکر بوردگاه‬
‫چو از پیش گودرز شد ناپدید‬
‫دل گیو ز اندوه او بردمید‬
‫پشیمان شد از درد دل خون گریست‬
‫نگر تا غم و مهر فرزند چیست‬
‫یکی بسمان برفرازید سر‬
‫پر از خون دل از درد خسته جگر‬
‫بدادار گفت ار جهانداوری‬
‫یکی سوی این خسته دل بنگری‬
‫نسوزی تو از جان بیژن دلم‬
‫که ز آب مژه تا دل اندر گلم‬
‫بمن بازبخشش تو ای کردگار‬
‫بگردان ز جانش بد روزگار‬
‫بیامد پراندیشه دل پهلوان‬
‫پراز خون دل ازبهر رفته جوان‬
‫بدل گفت خیره بیازردمش‬
‫چرا خواسته پیش ناوردمش‬
‫گر او را ز هومان بد آید بسر‬
‫چه باید مرا درع و تیغ و کمر‬
‫بمانم پر از حسرت و درد و خشم‬
‫پر از آرزو دل پر از آب چشم‬
‫وزانجا دمان هم بکردار گرد‬
‫بپیش پسر شد بجای نبرد‬
‫بدو گفت ما را چه داری بتنگ‬
‫همی تیزی آری بجای درنگ‬
‫سیه مار چندان دمد روز جنگ‬
‫که از ژرف دریا برآید نهنگ‬
‫درفشیدن ماه چندان بود‬
‫که خورشید تابنده پنهان بود‬
‫کنون سوی هومان شتابی همی‬
‫ز فرمان من سر بتابی همی‬
‫چنین برگزینی همی رای خویش‬
‫ندانی که چون آیدت کار پیش‬
‫بدو گفت بیژن که ای نیو باب‬
‫دل من ز کین سیاوش متاب‬
‫که هومان نه از روی وز آهنست‬
‫نه پیل ژیان و نه آهرمنست‬
‫یکی مرد جنگست و من جنگجوی‬
‫ازو برنتابم ببخت تو روی‬
‫نوشته مگر بر سرم دیگرست‬
‫زمانه بدست جهانداورست‬
‫اگر بودنی بود دل را بغم‬
‫سزد گر نداری نباشی دژم‬
‫چو بنشید گفتار پور دلیر‬
‫میان بسته ی جنگ برسان شیر‬
‫فرودآمد از دیزه ی راهجوی‬
‫سپر داد و درع سیاوش بدوی‬
‫بدو گفت گر کارزارت هواست‬
‫چنین بر خرد کام تو پادشاست‬
‫برین باره ی گامزن برنشین‬
‫که زیر تو اندر نوردد زمین‬
‫سلیحم همیدون بکار آیدت‬
‫چو با اهرمن کارزار آیدت‬
‫چو اسب پدر دید بر پای پیش‬
‫چو باد اندر آمد ز بالای خویش‬
‫بران باره ی خسروی برنشست‬
‫کمربست و بگرفت گرزش بدست‬
‫یکی ترجمان را ز لشکر بجست‬
‫که گفتار ترکان بداند درست‬
‫بیامد بسان هژبر ژیان‬
‫بکین سیاوش بسته میان‬
‫چو بیژن بنزدیک هومان رسید‬
‫یکی آهنین کوه پوشیده دید‬
‫ز جوشن همه دشت روشن شده‬
‫یکی پیل در زیر جوشن شده‬
‫ازان پس بفرمود تا ترجمان‬
‫یکی بانگ برزد بران بدگمان‬
‫که گر جنگ جویی یگی بازگرد‬
‫که بیژن همی با تو جوید نبرد‬
‫همی گوید ای رزم دیده سوار‬
‫چه پویانی اسب اندرین مرغزار‬
‫کز افراسیاب اندر آیدت بد‬
‫ز توران زمین بر تو نفرین سزد‬
‫بکینه پی افگنده و بدخوی‬
‫ز ترکان گنهکارتر کس توی‬
‫عنان بازکش زین تگاور هیون‬
‫کت اکنون ز کینه بجوشید خون‬
‫یکی برگزین جایگاه نبرد‬
‫بدشت و در و کوه با من بگرد‬
‫وگر در میان دو رویه سپاه‬
‫بگردی بلاف از پی نام و جاه‬
‫کجا دشمن و دوست بیند ترا‬
‫دل اکنون کجا برگزیند ترا‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*