خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو بشنید پیران برآمد بجوش‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : چو بشنید پیران برآمد بجوش‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

داستان دوازده رخ

آغازجنگ سواران گودرز و پیران

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫

‫چو بشنید پیران برآمد بجوش‬
‫نماند آن زمان با سپهدار هوش‬
‫همی کند موی و همی ریخت آب‬
‫ازو دور شد خورد و آرام و خواب‬
‫بزد دست و بدرید رومی قبای‬
‫برآمد خروشیدن های های‬
‫همی گفت کای کردگار جهان‬
‫همانا که با تو بدستم نهان‬
‫که بگسست از بازوان زور من‬
‫چنین تیره شد اختر و هور من‬
‫دریغ آن هژبر افن گردگیر‬
‫جوان دلاور سوار هژیر‬
‫گرامی برادر جهانبان من‬
‫سر ویسگان گرد هومان من‬
‫چو نستیهن آن شیر شرزه بجنگ‬
‫که روباه بودی بجنگش پلنگ‬
‫کرا یابم اکنون بدین رزمگاه‬
‫بجنگ اندر آورد باید سپاه‬
‫بزد نای رویین و بربست کوس‬
‫هوا نیلگون شد زمین آبنوس‬
‫ز کوه کنابد برون شد سپاه‬
‫بشد روشنایی ز خورشید و ماه‬
‫سپهدار ایران بزد کرنای‬
‫سپاه اندر آورد و بگرفت جای‬
‫میان سپه کاویانی درفش‬
‫بپیش اندرون تیغ های بنفش‬
‫همه نامدارن پرخاشخر‬
‫ابا نیزه و گرزه ی گاوسر‬
‫سپیده دمان اندر آمد سپاه‬
‫به پیکار تا گشت گیتی سیاه‬
‫برفتند زان پی به بنگاه خویش‬
‫بخیمه شد این، آن بخرگاه خویش‬
‫سپهدار ایران به زیبد رسید‬
‫از اندیشه کردن دلش بردمید‬
‫همی گفت کامروز رزمی گران‬
‫بکردیم و کشتیم ازیشان سران‬
‫گمانی برم زانک پیران کنون‬
‫دواند سوی شاه ترکان هیون‬
‫وزو یار خواهد بجنگ سپاه‬‬‬
‫رسانم کنون آگهی من بشاه‬
‫نویسنده ی نامه را خواند و گفت‬
‫برآورد خواهم نهان از نهفت‬
‫اگر برگشایی تو لب را ز بند‬
‫زبان آورد بر سرت برگزند‬
‫یکی نامه فرمود نزدیک شاه‬
‫بگاه کردن ز کار سپاه‬
‫بخسرو نمود آن کجا رفته بود‬
‫سخن هرچ پیران بود گفته بود‬
‫فرستادن گیو و پیوند و مهر‬
‫نمودن بدو کار گردان سپهر‬
‫ز پاسخ که دادند مر گیو را‬
‫بزرگان و فرزانه ی نیو را‬
‫وزان لشکری کز پسش چون پلنگ‬
‫بیاورد سوی کنابد بجنگ‬
‫ازان پس کجا رزمگه ساختند‬
‫وزان رزم دلرا بپرداختند‬
‫ز هومان و نستیهن جنگجوی‬
‫سراسر همه یاد کرد اندر اوی‬
‫ز کردار بیژن که روز نبرد‬
‫بدان گرزداران توران چه کرد‬
‫سخن سربسر چون همه گفته بود‬
‫ز پیکار و جنگ آن کجا رفته بود‬
‫بپردخت زان پس بافراسیاب‬
‫که با لشکر آمد بنزدیک آب‬
‫گر او از لب رود جیحون سپاه‬
‫بایران گذارد سپه را براه‬
‫تو دانی که با او نداریم پای‬
‫ایا فرخجسته جهان کدخدای‬
‫مگر خسرو آید بپشت سپاه‬
‫بسر بر نهد بندگانرا کلاه‬
‫ور ایدونک پیران کند دست پیش‬
‫بخواهد سپه یاور از شاه خویش‬
‫بخسرو رسد زان سپس آگهی‬
‫ک با او چه سازد ببختت رهی‬
‫و دیگر که از رستم دیو بند‬
‫ز لهراسب وز اشکش هوشمند‬
‫ز کردار ایشان به کهتر خبر‬
‫رساند مگر شاه پیروزگر‬
‫چو نامه بمهر اندر آورد و بند‬
‫بفرمود تا بر ستور نوند‬
‫تشستنگه خسروی ساختند‬
‫فراوان تگاور برون تاختند‬
‫بفرمود تا رفت پیشش هجیر‬
‫جوانی بکردار هشیار و پیر‬
‫بگفت آن سخن سربسر پهلوان‬
‫بپیش هشیوار پور جوان‬
‫بدو گفت کای پور هشیاردل‬
‫یکی تیز گردان بدین کاردل‬
‫اگر مر تو را نزد من دستگاه‬
‫همی جست باید کنونست گاه‬
‫چو بستانی این نامه هم در زمان‬
‫برو هم بکردار باد دمان‬
‫شب و روز ماسای و سر بر مخار‬
‫ببر نامه ی من بر شهریار‬
‫بپدرود کردن گرفتش ببر‬
‫برون آمد از پیش فرخ پدر‬
‫ز لشکر دو تن را بر خویش خواند‬
‫سبکشان باسب تگاور نشاند‬
‫برون شد ز پرده سرای پدر‬
‫بهر منزلی بر هیونی دگر‬
‫خور و خواب و آرامشان بر ستور‬
‫چه تاریکی شب چه تابنده هور‬
‫بران گونه پویان براه آمدند‬
‫بیک هفته نزدیک شاه آمدند‬
‫چو از راه ایران بیامد سوار‬
‫کس آمد بر خسرو نامدار‬
‫پذیره فرستاد شماخ را‬
‫چه مایه دلیران گستاخ را‬
‫بپرسید چون دید روی هجیر‬
‫که ای پهلوانزاده ی شیرگیر‬
‫درودست باری که بس ناگهان‬
‫رسیدی به نزدیک شاه جهان‬
‫بفرمود تا پرده برداشتند‬
‫باسبش ز درگاه بگذاشتند‬
‫هجیر اندر آمد چو خسرو بدوی‬
‫نگه کرد پیشش بمالید روی‬
‫بپرسید بسیار و بنشاندش‬
‫هزاران هجیر آفرین خواندش‬
‫ز گوهر یکی تاج پیروزه شاه‬
‫بسر بر نهادش چو رخشنده ماه‬
‫ز گودرز وز مهتران سپاه‬
‫ز هر یک یکایک بپرسید شاه‬

‬‫‫‫

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*