خانه / Literature / چنین گفت فردوسی پاکزاد : ‫خبر شد کز ایران یکی کاروان‬

چنین گفت فردوسی پاکزاد : ‫خبر شد کز ایران یکی کاروان‬

فردوسی-و-شاهنامهکیخسرو-2

 

چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد :

داستان بیژن و منیژه‬

آمدن منیژه به نزد رستم دستان برای کمک گرفتن

*‫

‫‬‫‫‫‫‫‫‫‫‫
‫خبر شد کز ایران یکی کاروان‬
‫بیامد بر نامور پهلوان‬
‫ز هر سو خریدار بنهاد گوش‬
‫چو آگاهی آمد ز گوهر فروش‬
‫خریدار دیبا و فرش و گهر‬
‫بدرگاه پیران نهادند سر‬
‫چو خورشید گیتی بیاراستی‬
‫بدان کلبه بازار برخاستی‬
‫منیژه خبر یافت از کاروان‬
‫یکایک بشهر اندر آمد دوان‬
‫برهنه نوان دخت افراسیاب‬
‫بر رستم آمد دو دیده پر آب‬
‫برو آفرین کرد و پرسید و گفت‬
‫همی بستین خون مژگان برفت‬
‫که برخوردی از جان وز گنج خویش‬
‫مبادت پشیمانی از رنج خویش‬
‫بکام تو بادا سپهر بلند‬
‫ز چشم بدانت مبادا گزند‬
‫هر امید دل را که بستی میان‬
‫ز رنجی که بردی مبادت زیان‬
‫همیشه خرد بادت آموزگار‬
‫خنک بوم ایران و خوش روزگار‬
‫چه آگاهی استت ز گردان شاه‬
‫ز گیو و ز گودرز و ایران سپاه‬
‫نیامد بایران ز بیژن خبر‬
‫نیایش نخواهد بدن چاره گر‬
‫که چون او جوانی ز گودرزیان‬
‫همی بگسلاند بسختی میان‬
‫بسودست پایش ز بند گران‬
‫دو دستش ز مسمار آهنگران‬
‫کشیده بزنجیر و بسته ببند‬
‫همه چاه پرخون آن مستمند‬
‫نیابم ز درویشی خویش خواب‬
‫ز نالیدن او دو چشمم پر آب‬
‫بترسید رستم ز گفتار اوی‬
‫یکی بانگ برزد براندش ز روی‬
‫بدو گفت کز پیش من دور شو‬
‫نه خسرو شناسم نه سالارنو‬
‫ندارم ز گودرز و گیو آگهی‬
‫که مغزم ز گفتار کردی تهی‬
‫برستم نگه کرد و بگریست زار‬
‫ز خواری ببارید خون بر کنار‬
‫بدو گفت کای مهتر پرخرد‬
‫ز تو سرد گفتن نه اندر خورد‬
‫سخن گر نگویی مرانم ز پیش‬
‫که من خود دلی دارم از درد ریش‬
‫چنین باشد آیین ایران مگر‬
‫که درویش را کس نگوید خبر‬
‫بدو گفت رستم که ای زن چبود‬
‫مگر اهرمن رستخیزت نمود‬
‫همی بر نوشتی تو بازار من‬
‫بدان روی بد با تو پیکار من‬
‫بدین تندی از من میازار بیش‬
‫که دل بسته بودم ببازار خویش‬
‫و دیگر بجایی که کیخسروست‬
‫بدان شهر من خود ندارم نشست‬
‫ندانم همی گیو و گودرز را‬
‫نه پیموده ام هرگز آن مرز را‬
‫بفرمود تا خوردنی هرچ بود‬
‫نهادند در پیش درویش زود‬
‫یکایک سخن کرد ازو خواستار‬
‫که با تو چرا شد دژم روزگار‬
‫چه پرسی ز گردان و شاه و سپاه‬
‫چه داری همی راه ایران نگاه‬
‫منیژه بدو گفت کز کار من‬
‫چه پرسی ز بدبخت و تیمار من‬
‫کزان چاه سر با دلی پر ز درد‬
‫دویدم بنزد تو ای رادمرد‬
‫زدی بانگ بر من چو جنگاوران‬
‫نترسیدی از داور داوران‬
‫منیژه منم دخت افراسیاب‬
‫برهنه ندیدی رخم آفتاب‬
‫کنون دیده پرخون و دل پر ز درد‬
‫ازین در بدان در دوان گردگرد‬
‫همی نان کشکین فرازآورم‬
‫چنین راند یزدان قضا بر سرم‬
‫ازین زارتر چون بود روزگار‬
‫سر آرد مگر بر من این کردگار‬
‫چو بیچاره بیژن بدان ژرف چاه‬
‫نبیند شب و روز خورشید و ماه‬
‫بغل و بمسمار و بند گران‬
‫همی مرگ خواهد ز یزدان بران‬
‫مرا درد بر درد بفزود زین‬
‫نم دیدگانم بپالود زین‬
‫کنون گرت باشد بایران گذر‬
‫ز گودرز کشواد یابی خبر‬
‫بدرگاه خسرو مگر گیو را‬
‫ببینی و گر رستم نیو را‬
‫بگویی که بیژن بسختی درست‬
‫اگر دیر گیری شود کار پست‬
‫گرش دید خواهی میاسای دیر‬
‫که بر سرش سنگست و آهن بزیر‬
‫بدو گفت رستم که ای خوب چهر‬
‫که مهرت مبراد از وی سپهر‬
‫چرا نزد باب تو خواهشگران‬
‫نینگیزی از هر سوی مهتران‬
‫مگر بر تو بخشایش آرد پدر‬
‫بجوشدش خون و بسوزد جگر‬
‫گر آزار بابت نبودی ز پیش‬
‫ترا دادمی چیز ز اندازه بیش‬
‫بخوالیگرش گفت کز هر خورش‬
‫که او را بباید بیاور برش‬
‫یکی مرغ بریان بفرمود گرم‬
‫نوشته بدو اندرون نان نرم‬
‫سبک دست رستم بسان پری‬
‫بدو درنهان کرد انگشتری‬
‫بدو داد و گفتش بدان چاه بر‬
‫که بیچارگان را توی راهبر‬
‫منیژه بیامد بدان چاه سر‬
‫دوان و خورشها گرفته ببر‬
‫نوشته بدستار چیزی که برد‬
‫چنان هم که بستد ببیژن سپرد‬
‫نگه کرد بیژن بخیره بماند‬
‫ازان چاه خورشید رخ را بخواند‬
‫که ای مهربان از کجا یافتی‬
‫خورشها کزین گونه بشتافتی‬
‫بسا رنج و سختی کت آمد بروی‬
‫ز بهر منی در جهان پوی پوی‬
‫منیژه بدو گفت کز کاروان‬
‫یکی مایه ور مرد بازارگان‬
‫از ایران بتوران ز بهر درم‬
‫کشیده ز هر گونه بسیار غم‬
‫یکی مرد پاکیزه با هوش و فر‬
‫ز هر گونه با او فراوان گهر‬
‫گشن دستگاهی نهاده فراخ‬
‫یکی کلبه سازیده بر پیش کاخ‬
‫بمن داد زین گونه دستارخوان‬
‫که بر من جهان آفرین را بخوان‬
‫بدان چاه نزدیک آن بسته بر‬
‫دگر هرچ باید ببر سربسر‬
‫بگسترد بیژن پس آن نان پاک‬
‫پراومید یزدان دل از بیم و باک‬
‫چو دست خورش برد زان داوری‬
‫بدید آن نهان کرده انگشتری‬
‫نگینش نگه کرد و نامش بخواند‬
‫ز شادی بخندید و خیره بماند‬
‫یکی مهر پیروزه رستم بروی‬
‫نبشته بهن بکردار موی‬
‫چو بار درخت وفا را بدید‬
‫بدانست کمد غمش را کلید‬
‫بخندید خندیدنی شاهوار‬
‫چنان کمد آواز بر چاه سار‬
‫منیژه چو بشنید خندیدنش‬
‫ازان چاه تاریک بسته تنش‬
‫زمانی فرو ماند زان کار سخت‬
‫بگفت این چه خندست ای نیکبخت‬
‫شگفت آمدش داستانی بزد‬
‫که دیوانه خندد ز کردار خود‬
‫چه گونه گشادی بخنده دو لب‬
‫که شب روز بینی همی روز شب‬
‫چه رازست پیش آر و با من بگوی‬
‫مگر بخت نیکت نمودست روی‬
‫بدو گفت بیژن کزین کارسخت‬
‫بر اومید آنم که بگشاد بخت‬
‫چو با من بسوگند پیمان کنی‬
‫همانا وفای مرا نشکنی‬
‫بگویم سراسر تورا داستان‬
‫چو باشی بسوگند همداستان‬
‫که گر لب بدوزی ز بهر گزند‬
‫زنان را زبان کم بماند ببند‬
‫منیژه خروشید و نالید زار‬
‫که بر من چه آمد بد روزگار‬
‫دریغ آن شده روزگاران من‬
‫دل خسته و چشم باران من‬
‫بدادم ببیژن تن و خان و مان‬
‫کنون گشت بر من چنین بدگمان‬
‫همان گنج دینار و تاج گهر‬
‫بتاراج دادم همه سربسر‬
‫پدر گشته بیزار و خویشان ز من‬
‫برهنه دوان بر سر انجمن‬
‫ز امید بیژن شدم ناامید‬
‫جهانم سیاه و دو دیده سپید‬
‫بپوشد همی راز بر من چنین‬
‫تو داناتری ای جهان آفرین‬

حکیم ابوالقاسم فردوسی

hakim-ferdosi-654

 

Down

درباره محمد دایی زاده

  • تمامی فایل ها قبل از قرار گیری در سایت تست شده اند.لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل از طریق نظرات مارا مطلع سازید.
  • پسورد تمامی فایل های موجود در سایت www.parsseh.com می باشد.(تمامی حروف را می بایست کوچک وارد کنید)

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*


*